Idrifttagning – IKA MF 10 basic User Manual

Page 75

Advertising
background image

75

Se till att kvarnmotorn står stabilt på ett bord. Ob-
servera omgivningsvillkoren i kapitlet ”Tekniska
data”.
Placera uppsamlingsbehållaren (pos. A 19) på fo-
ten så att de runda magneterna passar i fördjup-
ningen på foten.

Slagkvarn:
Montera slagkvarnshuvudet:
Strömbrytaren (pos. A 13) skall stå i läge ”0” och
nätkontakten skall vara utdragen innan slagkvar-
nen monteras. Skruva först ut pinnbultarna (pos.
P5) (se fi g. 1) så att de är lika långa (avståndet mel-
lan bultens sexkant och den plana ytan på malhu-
vudet skall vara ca 2 mm, vilket motsvarar två varv).
Se till att fl änsen på drivningen och huvudet är ren
och dammfri. Gnid in de båda passdelarna med en
lätt smord duk före monteringen. Passkilen måste
sitta i öppningen (i malkammarens bakvägg). För
sedan på huvudet på drivningen, men se till att
delarna inte förskjuts. För in pinnbultändarna i bor-
rhålen på växellådslocket. Vrid huvudet lätt med-
sols. När bultarna har förts in skall huvudet vridas
till anslag så att det står rakt.
Stäng sedan malkammarluckan och lås den med
manöverknappen (pos. 10) (3–5 varv räcker). På
så sätt riktas malkammaren optimalt och det går
lätt att öppna och stänga luckorna. Spänn pinn-
bultarna med den medföljande gaffelnyckeln.
Observera att bultarna skall spännas i riktning
mot huvudet.
Observera: Spänn bultarna jämnt (se fi g. 3.1)!

Nu kan hammarrotorn (pos. P 13) monteras. För
på rotorn på drivaxeln såsom visas i fi gur 3 och
fäst den med brickan (pos. P 11) och sänkskruven
(pos. P 15). Sänkskruven pos. P 15 dras åt med den
medlevererade insexnyckeln samtidigt som rotorn
hålls fast med den medlevererade haknyckeln.
Härvid skall nyckeln ansättas så, att stiften griper

Idrifttagning

in i hålen på rotorns frontsida. Rotorskivan måste
vridas så att hålen i rotorn passar nyckelns stift.

Anmärkning: När cylinderskruven dragits åt

skall hammarrotorn vridas ett varv (360°) med
insexnyckeln. Rör inte vid rotorn. Gör vid behov
om monteringen.

Nu kan sikten (pos. Z 1) som skall användas vid
malningen monteras. För in sikten framifrån i
malkammaren. Sikten och sikthållarytan i mal-
kammaren får inte vara smutsiga eller dammiga.
Stäng malkammarluckan och lås den med manö-
verknappen (pos. P1 0). Skruva in manöverknap-
pens pinnbult genom att trycka och vrida på den
invändiga gängan på växellådslocket. De första
varven är lätta att vrida, om det går trögt skall
luckorna vara stängda, men säkerhetsbrytaren
får inte frigöras ännu. Vrid till märkbart anslag
(ytterligare ca 2 varv), därefter är säkerhetsbryta-
ren frigjord och kvarnen startklar.

Malning med slagkvarnen:
För in sikten och stäng luckan före malningen.
Fäst sedan uppsamlingsbehållaren på utlopps-
käglan (normslipning NS 29). Lämpliga behållare
är t.ex. erlenmeyerkolvar (pos. Z 3), rundkolvar,
reagensglas av glas eller plast. Behållarna skall
säkras med en fästklammer (pos. Z 2) (se fi g. 1).
Vid värmekänsliga material eller malgods som
utvidgas mycket vid krossningen, bör man an-
vända en kolv med två halsar. På kolvens and-
ra öppning kan man fästa ett fi lter (t.ex. vadd).
Malgodset kyls ned av luftströmmen och det
uppstår inget övertryck. Vid mycket kritiska mal-
gods (som ger ett mycket fi nt pulver efter kross-
ningen) kan malgodset även sugas upp med en
vanlig dammsugare, vars sugslang fästs på ut-
loppskäglan. Pulvret hamnar i dammsugarpåsen
och kan hämtas där för vidare arbetsmoment.

Anmärkning!

Advertising