Biztonsági utasítások – IKA MF 10 basic User Manual

Page 129

Advertising
background image

129

Forrásnyelv: német

HU

Biztonsági utasítások

• Vegye figyelembe a vonatkozó biztonsági tud-

nivalókat és a porrobbanás témájához kapcso-
lódó irányelveket.

• Az őrlendő anyag hűtőközeggel (cseppfolyós

nitrogén vagy szárazjég) végzett ridegítése
esetén viseljen megfelelő védőfelszerelést (lásd
a laboratóriumi irányelveket és a laborban
végzett munkára vonatkozó balesetvédelmi
előírásokat).

• Ügyeljen arra, hogy az őrlőtérben ne keletkez-

zen nyomás (különösen hűtőközegek alkalma-
zása esetén).

Figyelem: Cseppfolyósított nitrogén alkalma-

zása esetén az őrlés csak akkor kezdhető meg,
ha a cseppfolyós nitrogén teljesen elpárolgott.

Figyelem: A készülék alkatrészei hosszú idővel

a folyékony nitrogénnel való hűtést követően
is nagyon hidegek lehetnek, ilyenkor csak
védőfelszerelés viselésével kezelhetők.

• Fertőzést okozó anyagokkal csak zárt edények-

ben, egy megfelelő elszívás mellett dolgozzon.
Kérdéseivel forduljon a IKA

®

céghez.

• Ne üzemeltesse a készüléket robbanásveszélyes

légtérben, ves zélyes anyagokkal és víz alatt.

• Csak olyan anyagokkal dolgozzon, amelyeknél

a feldolgozás során átadott energia jelentékte-
lennek minősül. Ez érvényes más energia (pl.
fényenergia) bevitelénél is.

• Biztonságosan csak a “Tartozékok” fejezetben

felsorolt tartozé kok alkalmazásával lehet dol-
gozni.

• A tartozékok felszerelésekor a készülék csatla-

kozóját húzza ki az elektromos hálózatból.

• Ha a készüléket le akarja választani az energi-

aellátó hálózatról, akkor húzza a csatlakozót a
hálózatból vagy a készülékből.

• A hálózati csatlakozó vezeték csatlakozó aljza-

tának könnyen elérhetőnek és hozzáférhetőnek
kell lennie.

• Az áramellátás megszakítása és mechanikai

okból történt leállás után a készülék nem indul
újra automatikusan.

A készülék védelme érdekében

• A készüléket csak szakember nyithatja fel.
• A készülék típusjelző tábláján megadott feszült-

ség érték egyezzen meg a hálózati feszültséggel.

• Tilos a készüléket és tartozékait lökdösni vagy

ütni.

Az Ön védelme érdekében

Üzembehelyezés előtt gondosan olvas-

sa el a használati utasítást, és vegye fi-

gyelembe a biztonsági előírásokat.

• A használati utasítást tárolja olyan helyen, ahol

mindenki hozzáférhet.

• Ügyeljen arra, hogy a készüléken csak

megfelelően kioktatott szemé lyzet dolgozzon.

• Tartsa be a biztonsági előírásokat, valamint a

munkavédelmi és balesetelhárítási szabályok
irányelveit.

• • Viseljen a feldolgozandó anyag veszé-

lyességi osztályának megfe lelő szemé-
lyes védőeszközöket. A veszélyforrások a
következők:
- Kirepülő darabok.

• A készüléket sík, stabil, tiszta, csúszásmentes,

száraz és tűzálló felületre állítsa.

• A malom csak kezelő felügyelete alatt használ-

ható.

• Minden alkalmazás előtt vizsgálja meg, nem

sérült-e a készülék vagy valamelyik tartozéka.
Sérült részeket ne használjon.

• Az ajtó nyitása előtt a malmot feltétlenül ki kell

kapcsolni a billenőkapcsolóval (A13 pozíció).

• Zárt gyűjtőedényekben - különösen száraz-

jég vagy cseppfolyósított nitrogén használata
esetén - túlnyomás keletkezik. Ez azt eredmé-
nyezheti, hogy az őrlemény felfelé távozik a
tölcsérből.

• A tölcsérben maradt nyersanyagot tilos

működés közben kézzel vagy alkalmatlan es-
zközökkel, pl. csavarhúzóval eltávolítani. Az
anyagmaradványok csak kikapcsolt állapotban
távolíthatók el alkalmas tisztítóeszközzel.

• Működés közben ne nyúljon az ujjával, ill. es-

zközökkel a kivezetőkúpba (P 1 / S 1 pozíció),
hogy megtisztítsa azt. Tisztítási munkák csak
kikapcsolt állapotban és csak a hálózati csatla-
kozó kihúzását követően végezhetők.

• Robbanásveszélyes anyagok aprítása tilos.
Figyelem: Hosszabb őrlési ciklusok alatt az

őrlőkamra és az aprítószerszámok felhevül-
hetnek. Hagyja a készüléket a tisztítás vagy az
esetleges átszerelés előtt lehűlni.

Figyelem: Az őrlőfej fel- és leszerelése, vala-

mint tisztítása során különösen ügyelni kell a
rotor éles késeire (S 20 pozíció) és az őrlőpálya
éles késeire. Ezeket az alkatrészeket rendkívül
nagy gondossággal kell kezelni. Viseljen szemé-
lyi védőfelszerelést.

Advertising