Indicaţii de siguranţă – IKA MF 10 basic User Manual

Page 136

Advertising
background image

136

Limba originală: germană

RO

Indicaţii de siguranţă

maximă atenţie. Purtaţi echipament de protecţie

personală.

• Respectaţi indicaţiile de siguranţă şi directivele aplica-

bile referitoare la exploziile de pulberi.

• În cazul fragilizării materialului de măcinat datorită

agenţilor frigorifici (azot lichid sau gheaţă carbonică)
se va purta echipament de protecţie adecvat
(consultaţi directivele de laborator şi normele de pre-
venire a accidentelor pentru utilizarea în laborator).

• Asiguraţi-vă că în camera de măcinare nu se produ-

ce o creştere a presiunii (în special atunci când se
utilizează agenţi frigorifici).

Atenţie: La utilizarea de azot lichid, începerea proce-

sului de măcinare este permisă numai după ce azotul
lichid s-a vaporizat complet.

Atenţie: Este posibil ca piesele aparatului să fie foar-

te reci şi după trecerea unei 0perioade mai lungi
de la răcirea cu azot lichid, de aceea vor putea fi
manipulate numai cu purtarea de echipamente de
protecţie.

• Prelucraţi substanţe patogene numai în recipiente în-

chise ferm şi în condiţii de ventilaţie corespunzătoare.
În cazul în care aveţi întrebări, vă rugăm să vă
adresaţi IKA

®

.

• Nu utilizaţi aparatul în atmosferă explozivă, cu mate-

riale periculoase sau sub apă.

• Prelucraţi numai substanţe la care surplusul de ener-

gie apărut în timpul prelucrării este inofensiv. Acest
lucru este valabil şi în privinţa energiei produse şi sub
alte forme, de exemplu prin iradiere luminoasă.

• Operarea sigură este garantată numai cu accesoriile

descrise în capitolul „Accesorii”.

• Montaţi accesoriile numai când ştecherul este scos

din priză.

• Separarea aparatului de reţeaua de alimentare cu ten-

siune se realizează numai prin tragere de ştecherul
de reţea sau ştecherul aparatului.

• Priza de alimentare a aparatului trebuie să fie uşor

accesibilă.

• Aparatul nu porneşte automat după o întrerupere a

alimentării electrice sau o întrerupere mecanică.

Pentru protecţia aparatului

• Aparatul va fi deschis numai de personal calificat.
• Tensiunea reţelei de alimentare trebuie să corespundă

cu cea indicată pe plăcuţa de tip.

• Evitaţi şocurile şi loviturile asupra aparatului sau ac-

cesoriilor.

Pentru protecţia dumneavoastră

Vă rugăm să citiţi cu atenţie instrucţiunile de

utilizare înainte de punerea în funcţiune şi să

respectaţi indicaţiile de siguranţă.

• Păstraţi Instrucţiunile de utilizare într-un loc accesibil

pentru întreg personalul.

• Asiguraţi-vă că numai personal instruit lucrează cu

aparatul.

• Respectaţi indicaţiile de siguranţă, directivele şi pre-

vederile de protecţia muncii şi prevenire a acciden-
telor.

• Purtaţi echipamentul de protecţie personal

corespunzător clasei de pericol a substanţelor pre-
lucrate. În plus, pot exista următoarele pericole da-
torate:
- proiectarea în afară a unor particule.

• Aşezaţi aparatul liber pe o suprafaţă plană, stabilă,

curată, antiderapantă, uscată şi rezistentă la foc.

• Moara va fi exploatată numai sub supravegherea

unui operator.

• Înaintea fiecărei utilizări, verificaţi ca aparatul şi ac-

cesoriile să nu fie deteriorate. Nu folosiţi piese de-
teriorate.

• Înainte de deschiderea uşii, moara va fi dezactivată

obligatoriu de la comutatorul basculant (poz. A 13).

• Dacă vasele de colectare sunt închise, în special la

utilizarea de gheaţă carbonică sau azot lichid, se va
crea suprapresiune. Aceasta poate conduce la eva-
cuarea de material de măcinat din pâlnie.

• Nu este permisă îndepărtarea, în timpul funcţionării,

a resturilor de material de măcinat rămase în pâl-
nie, cu mâna sau cu instrumente neadecvate, de ex.
şurubelniţe. Acestea vor fi îndepărtate numai în stare
oprită, utilizând scule de curăţare adecvate.

• În timpul funcţionării, este interzisă introducerea de-

getelor sau a unor obiecte în conul de evacuare (poz.
P 1/ S 1), pentru a-l curăţa. Lucrările de curăţare sunt
permise numai în stare oprită şi cu fişa de alimentare
scoasă din priză.

• Nu este permisă măcinarea de substanţe cu risc de

explozie.

Atenţie: După cicluri de măcinare mai lungi, camera

de măcinare şi sculele de mărunţire pot fi fierbinţi.
Înainte de curăţare, lăsaţi moara sau eventualele
componente suplimentare adiacente să se răcească.

Atenţie: La montarea/demontarea şi la curăţarea

capului de tăiere şi măcinare, se va proceda cu grijă
în special în apropierea cuţitului cu muchii tăioase de
pe rotor (poz. S 20) şi a cuţitului cu muchii tăioase
din linia de măcinat. Aceste piese se vor manipula cu

Advertising