Bezpečnostní upozornění – IKA MF 10 basic User Manual

Page 128

Advertising
background image

128

Bezpečnostní upozornění

Výchozí jazyk: němčina

CS

• Respektujte příslušné bezpečnostní pokyny a

směrnice vztahující se k výbuchům prachu.

• Při křehčení mletého materiálu chladicími

prostředky (kapalný dusík nebo suchý led) nos-
te vhodné ochranné vybavení (viz směrnice tý-
kající se laboratoří a předpisy o prevenci nehod
k použití v laboratořích).

• Dbejte na to, aby v mlecí komoře nenarůstal

tlak (zejména při použití chladicích prostředků).

Pozor: Při používání tekutého dusíku je dovo-

leno začít s mletí až v okamžiku, kdy se tekutý
dusík zcela odpařil.

Pozor: Části zařízení mohou být delší dobu

po chlazení tekutým dusíkem velmi studené, a
proto je dovoleno s nimi manipulovat jedině s
oblečenými ochrannými prostředky.

• Materiály, které vyvolávají nemoci, zpracovávej-

te jen v zavřených nádobách při zajištění vhod-
ného odtahu. Pokud byste měli jakékoli dotazy,
obraťte se laskavě na firmu IKA

®

.

• Nepoužívejte přístroj v atmosférách ohroženych

výbuchem, s nebezpečnými látkami a pod vo-
dou.

• Pracujte pouze s médii, u nichž je vložení

energie vlivem zpraco vání neškodné. To platí
rovněž pro jinou vloženou energii, např. vlivem
ozáření světlem.

• Bezpečná práce je zajištěná pouze s příslušen-

stvím, které je popsáno v kapitole “Příslušenství”.

• Příslušenství montujte pouze tehdy, jeli vyta-

žená síťová zástrčka přístroje.

• Odpojení od napájecí elektrické sítě se u

přístroje provádí pouze vytáhnutím síťové, resp.
přístrojové zástrčky.

• Zásuvka pro připojovací síťový vodič musí být

lehce dosažitelná a přístupná.

• Po přerušení přívodu elektrického napájení

nebo po mechanickém přerušení se přístroj
samostatně nerozeběhne.

Na ochranu přístroje

• Přístroj smí otevírat pouze odborný pracovník.
• Údaj o napětí na typovém štítku přístroje musí

souhlasit s napětím elektrické sítě.

• Vyvarujte se nárazům nebo úderům na přístroj

nebo na příslušenství.

K Vaší ochraně

Před uvedením přístroje do provozu si

kompletně pročtěte návod k použití a

dodržujte pečlivě bezpečnostní pokyny.

• Návod k provozu uložte, aby byl přístupný pro

všechny příslušné pracovníky.

• Dbejte na to, aby s přístrojem pracoval pouze

řádně vyškolený personál.

• Dodržujte bezpečnostní instrukce, směrnice,

předpisy pro zajištění bezpečnosti práce a
předpisy protiúrazové zábrany.

• Noste svoje osobní ochranné vybavení v soula-

du s třídou nebez pečí zpracovávaného média.
Jinak vyvstává ohrožení vlivem:
- uvolnění a vymrštění částí.

• Přístroj postavte volně na rovnou, stabilní, čistou,

neklouzavou, suchou a nehořlavou plochu.

• Mlýn musí být vždy provozován jedině pod doh-

ledem pracovníka obsluhy.

• Před každým použitím zkontrolujte, zda nejsou

přístroj a přís lušenství poškozeny. Nepoužívejte
poškozené součásti.

• Před otevřením dveří vždy vypněte mlýn koléb-

kovým vypínačem (poz. A13)..

• S uzavřenými záchytnými nádobami vzniká přetlak

zejména při použití suchého ledu nebo kapalné-
ho dusíku. To může mít za následek unikání mle-
tého materiálu směrem nahoru z násypky.

• Zbytky nakládaného materiálu, které zůstávají

v trychtýři, je zakázáno odstraňovat za provo-
zu rukou nebo nevhodným nářadím (například
šroubovákem). Tyto zbytky odstraňujte pouze u
vypnutého zařízení a používejte vhodné nářadí.

• Za provozu nečistěte výstupní kužel (poz. P 1/

S 1) prsty ani žádnými předměty a ani je do
výstupního kužele nestrkejte. Čištění je dovo-
leno pouze u vypnutého zařízení a s vytaženou
zástrčkou síťového kabelu.

• Je zakázáno zpracovávat látky ohrožené vý-

buchem.

Pozor: Po delších cyklech mletí může být mlecí

komora a mlecí nářadí horké. Proto nechejte
mlýn před čištěním a případnou přestavbou
zcela vychladnout.

Pozor: Při montáži a demontáži a při čištění

řezací mlecí hlavy si dávejte zvláštní pozor na
ostrý nůž na rotoru (poz. S 20) a na ostré nože
v mlecí dráze. S těmito díly je třeba zachá-
zet s  mimořádnou pozorností. Noste osobní
ochrannou výstroj.

Advertising