IKA MF 10 basic User Manual

Page 76

Advertising
background image

76

Häll upp malgodset som förberetts till rätt korn-
storlek i tratten och lägg på locket (pos. P 17).
Vrid varvtalsknappen (pos. A 12) till vänster an-
slag (3000 rpm).
Vrid vippbrytaren (pos. A 13) till läge ”1” så
startar kvarnen. Först lyser den gröna lysdioden
”Power” och sedan tänds ”Overload” kort innan
motorn startar med mjukstart. Genom att vrida
varvtalsknappen kan önskat varvtal ställas in. Vid
slagmalning bör varvtalet vara minst 4 500 rpm.
Nu kan malgodset matas genom att vrida dose-
ringsslussen (pos. P 6) medsols. Det hörs tydligt
när malgodset når malkammaren. Om du har ma-
tat för mycket, minskar rotorns varvtal. Varvtals-
minskningen hörs tydligt genom dova malljud.
Dessutom lyser den orange lysdioden ”Overload”
under överlastdriften. Mer malgods får matas
fram först när varvtalet når det inställda värdet
igen, eller när ”Overload” slocknar.
Om du inte följer detta, blir kvarnen överbelastad
och slås från efter en tid p.g.a. överhettad mo-
tor. Detta visas med den röda lysdioden ”error”.
Dessutom ljuder en pipton som uppmaning att
slå från kvarnen med vippbrytaren (pos. A 13).
Kvarnen måste sedan svalna en stund innan den
kan startas på nytt (se kapitlet ”Felåtgärder”).
När kvarnen är överbelastad och varvtalet mins-
kar krossas inte malgodset. Slagenergin räcker
nämligen inte till för att bryta malgodset. Lig-
ger malgodset kvar i malkammaren, uppstår en
kraftig värmeutveckling i malkammaren och mal-
godset. Malgodset fastnar i värsta fall på mal-
kammardelarna, och kan endast tas bort genom
omfattande rengöringsarbeten.
När tratten är tom fortsätter kvarnen att arbeta
tills allt malgods i malkammaren har samlats upp
i uppsamlingsbehållaren. Då hörs inga krossljud
längre.
Något som visat sig underlätta rengörin-
gen av malkammaren är att ställa kvarnen
på maximalt varvtal efter malningen. Vrid
därefter tillbaka varvtalsknappen till väns-
ter anslag och slå från kvarnen med brytaren.

Öppna malkammarluckan, ta ut sikten och töm
ut ev. malgods från utloppstratten i uppsam-
lingsbehållaren.

Observera: Efter långa malningar är malkam-

maren och sikten mycket varma. Använd då per-
sonlig skyddsutrustning.

Det kan vara en fördel att krossa malgodset i
fl era omgångar. Använd t.ex. först en sikt med
stora hål vid förkrossningen och byt sedan till allt
fi nare siktar. (se fi g. 4).

Fördelar:
• Mindre störningar, t.ex. tilltäppta siktar eller

överbelastad motor.

• Lägre uppvärmning av malgodset, eftersom

malgodsets omloppstid i malkammaren mins-
kar avsevärt.

• Mindre skillnader i kornstorlek på slutproduk-

ten.

• Kortare malningstid med bättre resultat, efter-

som krossningen går snabbare och effektivare
trots fl era genomkörningar.

Demontera slagmalhuvudet:
Kvarnen måste svalna något innan huvudet de-
monteras, annars går det inte att lossa malkam-
maren och slagbladsrotorn.
Dra ut nätkontakten före demonteringen. När
luckan öppnats lossas sänkskruven pos. P 15
med insexnyckeln samtidigt som rotorn hålls fast
med den medlevererade haknyckeln. Härvid skall
nyckeln ansättas så, att stiften griper in i hålen på
rotorns frontsida. Rotorskivan måste vridas så att
hålen i rotorn passar nyckelns stift.
Om insexkanten på skruven är smutsig, skall den
rengöras med en borste. Sedan sänkskruven och
brickan pos. P 11 tagits bort avlägsnas hammar-
rotorn pos. P 13. Passkilen måste sitta i öppnin-
gen (i malkammarens bakvägg). Nu kan de tre
pinnbultarna (pos. P 5) lossas med en gaffelnyckel
och malkammaren vridas medsols och tas bort.

Advertising