IKA MF 10 basic User Manual

Page 111

Advertising
background image

111

Haluttu kierrosluku voidaan asettaa kiertämällä
kierroslukunuppia. Leikkuujauhatuksessa on su-
ositeltavaa valita maks. 5000 rpm kierrosluku.
Suuremmat kierrosluvut on valittava vain poik-
keustapauksissa (esim. kun energiantarve on su-
urempi kuten esim. kuivia puukappaleita jauhet-
taessa). Optimaalinen kierrosluku on todettava
materiaalista riippuen kokeellisesti. Huomiotava
on: mitä suurempi kierrosluku on, sitä suurempi
on jauhatusteho. Materiaaliin kohdistuva energia
on kuitenkin myös suurempi samoin kuin näin
näytteen lämpökuormitus.
Ennen kuin materiaalia täytetään suppiloon, osa
S 5, työnnin, osa S 6, on vedettävä ulos lisäysyk-
siköstä. On kiinnitettävä huomiota siihen, että
pyöröluisti, osa S 8, on suljettu. Kaadettava mate-
riaali voidaan täyttää helposti suppiloon.
Annostelu tapahtuu kohottamalla pyöröluistia.
Kookas materiaali tulisi viedä sisään lisäysyksikön
kautta pyöröluistin ollessa suljettuna. Työnnin
täytyy laittaa paikalleen ennen pyöröluistin avaa-
mista varmuuden vuoksi suojaksi mahdollisesti
ulos roiskuvilta materiaalikappaleilta.
Myllyn ollessa käynnissä työntimen saa vetää ulos
vain pyöröluistin ollessa suljettuna.

Varo: Käytä henkilökohtaisia suojavarustei-

ta (suojasilmälaseja jne.)!

Kun materiaalia tulee jauhatuskammioon, se ku-
uluu. Jos annos on liian suuri, roottorin kierros-
luku laskee. Tämä kierrosluvun lasku kuuluu sel-
västi matalammista jauhatusäänistä, tämän lisäksi
ylikuormituskäytön aikana syttyy oranssinvärinen
“Overload”-LED. Materiaalia tulisi annostella uu-
delleen vasta sitten, kun kierrosluku on asettunut
jälleen säädettyyn arvoon tai kun “Overload”-LED
ei pala enää.
Jos tätä ei noudateta, mylly ylikuormittuu ja kyt-
keytyy jonkin ajan kuluttua pois päältä moottorin
kuumettua liikaa. Tämä näkyy sitten punaisesta
“Error”-valodiodista. Lisäksi kuuluu äänimerkki,
jonka tarkoituksena on kehottaa kytkemään mylly
pois päältä vipukytkimellä, osa A 13. Myllyn täy-
tyy sitten jäähtyä jonkin aikaa, jotta se voidaan
käynnistää uudelleen (ks. luku Häiriöiden poisto).
Edulliseksi jauhatuskammion ja lisäysyksikön
puhdistamisessa on osoittautunut, kun työnnin
viedään jauhamisen jälkeen lisäysyksikköön ra-

joittimeen asti ja laite kytketään maksimikierrok-
sille. Kierroslukunuppi kierretään vasta sitten ta-
kaisin vasempaan rajoittimeen ja mylly kytketään
pois päältä kytkimestä.
Kookas ja kuituinen materiaali, esim. oljet, hei-
nä ..., pitäisi viedä suppiloon riittävän lyhyenä ja
riittävän pieninä annoksina ja syöttää työntimen
avulla jauhatuskammioon. On kiinnitettävä hu-
omiota, että työnnin on koodattu ja sopii näin
lisäysyksikköön vain yhdessä asennossa (työn-
timen ja lisäysyksikön tasareunojen täytyy olla
kohdakkain). Työntimessä olevan “V”:n täytyy

olla edestä näkyvissä. Yksittäisissä tapauksissa
on osoittautunut edulliseksi, kun työnnin kään-
netään toisinpäin ja kookas materiaali työnne-
tään sup pilosta syöttöyksikköön työntimen lieri-
ömäisellä päällä. Tämän jälkeen materiaali täytyy
painaa syöttöyksiköstä jauhatuskammioon työn-
timen ollessa normaalissa asennossa.
Mitä paremmin näyte on valmisteltu (esipienen-
netty optimaaliseen kokoon), sitä yksinkertais-
empaa on annostelu ja sitä nopeammin jauhami-
nen tapahtuu. Tämän lisäksi häiriöitä kuten esim.
roottorin lukkiutumista ei juuri esiinny.
Kun jauhatuskammion luukku on avattu, seula
poistetaan ja mahdollisesti vielä tyhjennyssuppi-
loon jäänyt materiaali pyyhitään keräysastiaan.

Huomautus: Pitempien jauhatusjaksojen jäl-

keen jauhatuskammio ja seula voivat kuumua.
Tällaisessa tapauksessa on odotettava, kunnes
osat ovat jäähtyneet.

Saattaa olla eduksi, jos materiaali pienennetään use-
ammissa vaiheissa. T.s. ensiksi käytetään suurempi-
silmäistä seulaa esipiennennyksessä ja seuraavissa
vaiheissa aina hienompia seuloja (ks. kuva 4).

Etuja ovat:

• Vähemmän häiriöitä, esim. seula ei tukkeudu

eikä moottori kuumene liikaa.

• Materiaali kuumenee vähemmän, koska ma-

teriaalin oloaika jauhatuskammiossa lyhenee
huomattavasti.

• Lopullisen tuotteen raekoon hajautuminen on

pienempää.

• Useimmissa tapauksissa lyhyempi kokonaisjau-

hatusaika ja parempi lopputulos, koska useam-
mista vaiheista huolimatta jauhaminen sujuu
nopeammin ja tehokkaammin.

Varo!

Huomautus!

Advertising