Turvallisuusohjeet – IKA MF 10 basic User Manual

Page 105

Advertising
background image

105

Turvallisuusohjeet

• Noudata mukana toimitettuja pölyräjähdystä

koskevia turvallisuusohjeita ja määräyksiä.

• Jos jauhatetta haurastetaan jäähdytysaineella

(nestemäinen typpi tai kuivajää), pitää käyt-
tää sopivaa suojavarustusta (katso laborato-
riomääräykset ja laboratoriokäyttöä koskevat
työturvallisuusohjeet).

• Varmista, ettei jauhatustilaan synny painetta

(erityisesti jäähdytysaineita käytettäessä).

Huomautus: Nestemäistä typpeä käytettäessä

jauhatuksen saa aloittaa vasta, kun nestemäi-
nen typpi on kokonaan höyrystynyt.

Huomautus: Kun myllyn osia on jäähdytetty

nestemäisellä typellä, ne voivat olla pitkähkön
ajan erittäin kylmiä, joten niitä saa käsitellä vain
asianmukaisiin suojavarusteisiin pukeutuneena.

• Terveydelle haitallisia aineita saa käsitellä vain

suljetussa astiassa asianmukaisen poistoimurin
alla. Lisätietoja antaa IKA

®

.

• Laitetta ei saa käyttää räjähdysalttiissa tiloissa,

vaarallisten ainei den käsittelyyn eikä veden alla.

• Käsittele täristimellä ainoastaan sellaisia mate-

riaaleja, joissa täri styksen aiheuttama energi-
anlisäys on vähäinen. Tämä koskee myös muita
energialisäyksiä esim. auringonvalosta.

• Laitteen turvallinen toiminta on taattu ainoasta-

an Tarvikkeet-kap paleessa kuvattuja tarvikkeita
käytettäessä.

• Irrota aina pistoke pistorasiasta ennen tarvik-

keen asennusta.

• Laite erotetaan verkkojännitteestä irrottamalla

verkkojohto pistorasiasta tai laitteesta.

• Verkkojohdon pistorasian pitää olla helposti

ulottuvilla ja saatavilla.

• Laite ei käynnisty itsestään sähkökatkoksen tai

mekaanisen keskeytyksen jälkeen.

Laitteen suojaamiseksi

• Laitteen saa avata vain valtuutettu asentaja.
• Varmista, että verkkojännite vastaa tyyppikilven

tietoja.

• Varo kohdistamasta iskuja laitteeseen tai tar-

vikkeisiin.

Oman turvallisuutesi vuoksi

Lue käyttöohje huolella ennen laitteen

käyttöä ja noudata kaikkia turvallisuu-

sohjeita.

• Säilytä käyttöohje helposti käsillä olevassa pai-

kassa.

• Huolehdi siitä, että laitetta käyttää vain koulu-

tettu henkilökunta.

• Noudata turvallisuusohjeita, määräyksiä sekä

työsuojelu- ja tapa turmantorjuntaohjeita.

• Käytä käsiteltävän materiaalin riskiluokitusta va-

staavia henkilö kohtaisia suojavarusteita. Muu-
ten vaaraa voivat aiheuttaa:
- osien sinkoutuminen.

• Aseta laite tasaiselle, tukevalle, puhtaalle, pitä-

välle, kuivalle ja palamattomalle alustalle.

• Myllyä saa käyttää vain käyttöhenkilön valvon-

nassa.

• Tarkasta laitteen ja tarvikkeiden kunto ennen jo-

kaista käyttöker taa. Älä käytä vaurioituneita osia.

• Ennen luukun avaamista mylly on ehdottomasti

kytkettävä pois päältä vipukytkimellä (osa A 13).

• Keräysastian ollessa suljettuna, erityisesti kun

käytetään kuivajäätä tai nestemäistä typpeä,
syntyy ylipainetta. Jauhettavaa materiaalia
saattaa tulla tällöin ulos ylhäältä suppilosta.

• Suppiloon jääneitä jäänteitä ei saa poistaa

käytön aikana käsin tai sopimattomilla työka-
luilla kuten esim. ruuviavaimella. Jäänteet saa
poistaa vain soveltuvaa puhdistustyökalua käyt-
täen laitteen ollessa kytkettynä pois päältä.

• Käytön aikana ei saa työntää sormia tai esinei-

tä tyhjennyskartioon (osa P 1/ S 1) puhdistusta
varten. Puhdistustöitä saa suorittaa vain, kun
laite on kytkettynä pois päältä ja verkkopistoke
irrotettu.

• Räjähdyskykyisten aineiden jauhaminen on kiel-

letty.

Huomautus: Pitempien jauhatusjaksojen jäl-

keen jauhatuskammio ja jauhatustyökalut voivat
olla kuumia. Anna myllyn jäähtyä ennen puhdis-
tusta tai mahdollisia muutostöitä.

Huomautus: Kun leikkuujauhatuspäätä asen-

netaan tai irrotetaan tai puhdistetaan, on ki-
innitettävä erityisesti huomiota roottorin terä-
väreunaisiin teriin (osa S 20) ja jauhatusradan
teräväreunaisiin teriin. Näiden osien käsittelys-
sä on oltava erittäin varovainen. Käytä henkil-
ökohtaisia suojavarusteita.

Advertising