Felåtgärder – IKA MF 10 basic User Manual

Page 79

Advertising
background image

79

Kvarnen startar inte:
Möjliga orsaker:

- Nätkontakten är inte rätt isatt i apparaten eller i

vägguttaget (lysdioden ”power” tänds inte, när
vippbrytaren pos. A 13 ställs i läge ”1”).

- Malkammarluckan är inte riktigt stängd (lysdi-

oden ”Power”, lysdioden ”Error” tänds och en
pipton hörs när vippkontakten pos. A 13 ställs
i läge ”1”).

Åtgärder:

Ställ först vippbrytaren (pos. A 13) i läge ”0”.
Kontrollera ev. spänningsförsörjningen och nät-
kontakten. Om lysdioden ”Error” tänds och en
pipton hörs, skall malkammarluckan stängas och
vredet (pos. P 10/ S 9) dras åt till anslag. Ställ först
därefter vippbrytaren i läge ”1”.

Motorn brummar när vippbrytaren (pos. A

13) slås till, men rotorn startar inte:
Möjliga orsaker:

- Det fanns malgodsbitar kvar i malkammaren

före malningen, som blockerar rotorn.

Åtgärder:

Slå från kvarnen med vippbrytaren (pos. A 13) och
dra ut nätkontakten. Öppna luckan och ta bort

Demontera skärmalhuvudet:

Observera: Knivarna på rotorn och i malkamma-

ren är vassa. Följ säkerhetsinstruktionerna.
Kvarnen måste svalna något innan huvudet de-
monteras, annars går det inte att lossa malkam-
maren och knivrotorn.

Dra ut nätkontakten före demonteringen.
Öppna luckan och lossa cylinderskruven (pos.
S 21) med insexnyckeln. När luckan öpp-
nats lossas sänkskruven pos. P 15 med in

Felåtgärder

malgodsbitarna från malkammaren. Stäng luckan
och anslut kvarnen till nätet. Starta åter kvarnen
genom att slå till vippbrytaren (pos. A 13).

Motorn stannar under driften:
Möjliga orsaker:

- Motorn är överbelastad p.g.a. för stor matning

av gods, vilket leder till för hög uppvärmning av
motorn. Motorns termostatströmställare utlö-
ses och stänger av kvarnen. Överhettningen av
motorn visas med den röda lysdioden ”Error”,
dessutom ljuder en pipton.

- Rotorn blockeras till följd av för stora eller för

sega malgodsbitar.

- Rotorn blockeras till följd av fel varvtalsinställ-

ning (oftast för lågt varvtal för den aktuella an-
vändningen).

Åtgärder:

Slå från kvarnen med vippbrytaren (pos. A 13)
och dra ut nätkontakten.
Öppna malkammarluckan och ta bort ev. fast-
klämda malgodsbitar eller malgods som inte
krossats.
Om kvarnen är överbelastad, skall den svalna en
stund innan den startas på nytt.

sexnyckeln samtidigt som rotorn hålls
fast med den medlevererade haknyckeln.
Härvid skall nyckeln ansättas så, att stiften griper
in i hålen på rotorns frontsida. Rotorskivan måste
vridas så att hålen i rotorn passar nyckelns stift.
Om insexkanten på skruven är smutsig, skall den
rengöras med en borste. Sedan cylinderskruven
och brickan pos. S 22 tagits bort avlägsnas kniv-
rotorn pos. S 4. Passkilen måste sitta i öppningen
(i malkammarens bakvägg). Nu kan de tre pinnbul-
tarna (pos. P 12) lossas med en gaffelnyckel och
malkammaren vridas medsols och tas bort.

Observera!

Advertising