IKA MF 10 basic User Manual

Page 109

Advertising
background image

109

Oikeaan raekokoon valmisteltua materiaalia täy-
tetään suppiloon ja kansi, osa P 17, laitetaan pai-
kalleen. Kierroslukunuppi, osa A 12, kierretään
vasempaan rajoittimeen (3000 rpm).
Mylly käynnistyy, kun vipukytkin, osa A 13, kään-
netään asentoon 1. Ensiksi syttyy vihreä “Power”-
LED ja hyvin lyhyeksi aikaa “Overload”-LED,
ennen kuin moottori käynnistyy pehmeällä käyn-
nistyksellä. Haluttu kierrosluku voidaan asettaa
kiertämällä kierroslukunuppia. Iskujauhatuksessa
on suositeltavaa valita yli 4500 rpm kierrosluku.
Jauhettavaa materiaalia voidaan annostella sit-
ten kiertämällä annosteluporttia, osa P 6. Kun
materiaalia tulee jauhatuskammioon, se kuuluu.
Jos annos on liian suuri, roottorin kierrosluku
laskee. Tämä kierrosluvun lasku kuuluu selvästi
matalammista jauhatusäänistä, tämän lisäksi yli-
kuormituskäytön aikana syttyy oranssinvärinen
“Overload”-LED. Materiaalia tulisi annostella uu-
delleen vasta sitten, kun kierrosluku on asettunut
jälleen säädettyyn arvoon tai kun “Overload”-LED
ei pala enää.
Jos tätä ei noudateta, mylly ylikuormittuu ja kyt-
keytyy jonkin ajan kuluttua pois päältä moottorin
kuumettua liikaa. Tämä näkyy sitten punaisesta
“Error”-valodiodista. Lisäksi kuuluu äänimerkki,
jonka tarkoituksena on kehottaa kytkemään mylly
pois päältä vipukytkimellä, osa A 13. Myllyn täy-
tyy sitten jäähtyä jonkin aikaa, jotta se voidaan
käynnistää uudelleen (ks. luku Häiriöiden poisto).
Lisäksi materiaali ei pienene pienemmällä kier-
rosluvulla ylikuormitusalueella, koska iskuenergia
ei ole enää riittävä materiaalin murskaamiseen.
Jauhatuskammioon jäävä materiaali lämmittää
voimakkaasti jauhatuskammiota ja materiaalia.
Äärimmäisessä tapauksessa materiaali voi palaa
kiinni jauhatuskammion osiin, mistä on seurauk-
sena aikaavievät puhdistustyöt.
Kun suppilo on tyhjentynyt, mylly jää päälle niin
kauaksi aikaa, kunnes koko materiaali on siirty-
nyt jauhatuskammiosta keräysastiaan. Tämän
havaitsee siitä, että jauhatusääniä ei enää kuulu.
Edulliseksi jauhatuskammion puhdistamisessa on
osoittautunut, kun laite kytketään jauhamisen
jälkeen maksimikierroksille ja kierroslukunuppi
kierretään vasta sitten takaisin vasempaan rajoit-
timeen ja mylly kytketään pois päältä kytkimestä.

Kun jauhatuskammion luukku on avattu, seula
poistetaan ja mahdollisesti vielä tyhjennyssuppi-
loon jäänyt materiaali pyyhitään keräysastiaan.

Huomautus: Pitempien jauhatusjaksojen jäl-

keen jauhatuskammio ja seula voivat kuumua.
Tällaisessa tapauksessa on käytettävä henkil-
ökohtaisia suojavarusteita.

Saattaa olla eduksi, jos materiaali pienennetään
useammissa vaiheissa. T.s. ensiksi käytetään su-
urempisilmäistä seulaa esipiennennyksessä ja
seuraavissa vaiheissa aina hienompia seuloja (ks.
kuva 4).

Etuja ovat:
• Vähemmän häiriöitä, esim. seula ei tukkeudu

eikä moottori kuumene liikaa.

• Materiaali kuumenee vähemmän, koska ma-

teriaalin oloaika jauhatuskammiossa lyhenee
huomattavasti.

• Lopullisen tuotteen raekoon hajautuminen on

pienempää.

• Useimmissa tapauksissa lyhyempi kokonaisjau-

hatusaika ja parempi lopputulos, koska useam-
mista vaiheista huolimatta jauhaminen sujuu
nopeammin ja tehokkaammin.

Iskujauhatuspään irrottaminen:
Huomioitava on, että myllyn täytyy ensiksi jääh-
tyä ennen pään irrottamista, koska jauhatuskam-
mio ja iskuroottori eivät muutoin irtoa.
Verkkopistoke on vedettävä irti ennen pään
purkamista. Kun olet avannut oven, irrota up-
pokantaruuvi (P 15) mukana toimitetulla kuu-
siokoloavaimella samalla kun pidät roottorista
vastaan toimitukseen sisältyvällä haka-avaimella.
Aseta avain niin, että tapit tarttuvat roottorin
otsapinnan puoleisiin reikiin. Kierrä levyä niin,
että voit asettaa avaimen tapit roottorin reikiin.
Jos ruuvin kuusiokolo on likainen, se täytyy puh-
distaa harjalla. Kun olet irrottanut uppokantaru-
uvin ja levyn (P 11), irrota vasararoottori (P 13).
Sovitusjousen täytyy olla uran alueella (jauhatus-
kammion takaseinässä). Tämän jälkeen avataan
kaikki kolme kierretappia, osa P 5, kitaavaimella
ja jauhatuskammiota kierretään myötäpäivään ja
se vedetään irti.

Advertising