IKA MF 10 basic User Manual

Page 110

Advertising
background image

110

Leikkuumylly:
Leikkuujauhatuspään asennus:

Varo: Roottorissa ja jauhatuskammiossa olevat

terät ovat teräväreunaisia. Molempia osia on kä-
siteltävä vain suojakäsineet kädessä. Turvallisuu-
sohjeet on otettava huomioon.
Vipukytkimen, osa A 13, täytyy olla nolla-asen-
nossa ja verkkopistoke täytyy vetää irti ennen leik-
kuujauhatuspään asentamista.
Ensiksi kierretään kaikki kolme kierretappia, osa
S 12 (ks. kuva 2), ulos samalle korkeudelle (ta-
pin kuusiokannan ja jauhatuspään tasopinnan
välinen etäisyys n. 2 mm, tämä vastaa kahta
kierrosta). Tarkista, että käyttöosan ja jauhatu-
spään laippa on puhdas ja pölytön. Kummankin
sovitusosan hierominen vähän öljytyllä rievulla on
edullista asennuksen kannalta. Jauhatuspää työn-
netään sitten käyttöosan päälle, jolloin on kiin-
nitettävä huomiota, että osat eivät tule vinoon.
Kierretappien päiden täytyy upota vaihteiston
kannessa oleviin reikiin. Tätä varten jauhatuspää-
tä on kierrettävä vähän myötäpäivään. Kun tapit
ovat uponneet, päätä kierretään tappien rajoitti-
meen asti, niin että pää on sitten suorassa. Tä-
män jälkeen suljetaan jauhatuskammion luukku
ja lukitaan paikalleen käyttönupilla, osa S 9, (3
- 5 kierrosta riittää). Näin jauhatuskammio tulee
suunnatuksi optimaalisesti, jotta luukku avautuu
ja sulkeutuu myöhemmin helposti. Kierretapit
kiristetään sitten kiinni mukana toimitetulla kita-
avaimella. Tällöin on kiinnitettävä huomiota, että
tapit kiristetään pään suunnassa. (ks. kuva 3.2).

Huomautus: Tapit on kiristettävä tasaisesti!

Tämän jälkeen voidaan asentaa teräroottori, osa
S 20. Tätä varten laitetaan sovituskiila, osa A 7,
käyttöakselin, osa G 6, uraan, jolloin on varmis-
tettava, että urassa ei ole likaa tai pölyä. Root-
tori työnnetään kuvassa 2 esitetyllä tavalla käyt-
töakselille, ja kiinnitetään aluslevyä, osa S 22, ja
lieriöruuvia, osa S 21, käyttäen. Uppokantaruuvi
(P 15) kiristetään mukana toimitetulla kuusioko-
loavaimella samalla kun roottorista pidetään va-
staan toimitukseen sisältyvällä haka-avaimella.
Aseta avain niin, että tapit tarttuvat roottorin
otsapinnan puoleisiin reikiin. Kierrä levyä niin,
että voit asettaa avaimen tapit roottorin reikiin.

Huomautus: Kun olet kiristänyt lieriöruuvin ku-

usiokoloavaimella, kierrä roottoria yksi kierros
(360°) Roottori ei saa tällöin hangata. Tarpeen
vaatiessa asennus on suoritettava uudelleen.
Tämän jälkeen voidaan laittaa paikalleen jauha-
tukseen sopiva seula, osa Z 1, työntämällä seula
etupuolelta jauhatuskammioon. Seula ja jauha-
tuskammiossa oleva seulanpitimen pinta ei saa
olla likainen tai pölyinen. Jauhatuskammion luuk-
ku voidaan sitten sulkea ja lukita kiinni käyttönu-
pilla, osa S 9. Kääntökahvan kierretappi ruuvata-
an vaihteiston kannessa olevaan sisäkierteeseen
painamalla ja kiertämällä. Ensimmäiset kierrokset
kiertyvät helposti. Kun tappi kiertyy vaikeakulkui-
sesti, luukku on tosin kiinni, mutta turvakytkin ei
ole auennut vielä lukituksesta. Kiertämistä on jat-
kettava tuntuvaan vasteeseen asti (vielä n. kaksi
kierrosta), vasta sitten turvakytkimen lukitus on
auennut ja mylly on käyttövalmis.

Jauhaminen leikkuumyllyllä:

Ennen jauhamista sisään työnnetään sopiva
seula ja luukku suljetaan. Tämän jälkeen tyhjen-
nyskartion, osa S 1 (standardoitu liitäntä NS 29),
kiinnitetään sopiva keräysastia. Soveltuvia asti-
oita ovat esim. lasista tai muovista valmistetut
Erlenmeyer-retortit, osa Z 3, pyöreät retortit ja
reagenssilasit. Astia on varmistettava kiinni pu-
ristimella, osa Z 2 (ks. kuva 2).
Jos jauhettavat aineet ovat lämpöherkkiä tai ni-
iden tilavuus suurenee kovasti jauhettaessa, on
hyvä käyttää kaksikaulaista retorttia, jonka toise-
en aukkoon asennetaan suodatin (esim. vanua).
Ilmavirta jäähdyttää materiaalia eikä ylipainetta
synny. Erittäin kriittisten materiaalien kohdalla
(kun jauhettaessa syntyy erittäin hienojakoista
jauhetta) materiaali voidaan imeä myös tavalli-
sella pölynimurilla, jonka imuputki kiinnitetään
adapteria käyttäen tyhjennyskartioon. Jauhe jou-
tuu näin pölynimurin pussiin, josta sitä voidaan
ottaa jatkokäsittelyä varten.
Kierroslukunuppi, osa A 12, kierretään vasem-
paan rajoittimeen (3000 rpm). Mylly käynnistyy,
kun vipukytkin, osa A 13, käännetään asentoon
1. Ensiksi syttyy vihreä “Power”-LED ja hyvin ly-
hyeksi aikaa “Overload”-LED, ennen kuin moot-
tori käynnistyy pehmeällä käynnistyksellä.

Huomautus!

Advertising