Wskazówki bezpieczeństwa – IKA MF 10 basic User Manual

Page 127

Advertising
background image

127

Język wyjściowy: niemiecki

PL

Wskazówki bezpieczeństwa

• Należy przestrzegać odpowiednich przepisów BHP i wy-

tycznych dotyczących postępowania w przypadku wy-
buchu pyłów.

• Podczas zwiększania kruchości mielonego materiału za

pomocą środków schładzających (ciekły azot lub suchy
lód) należy używać odpowiedniego sprzętu ochronnego
(patrz wytyczne i przepisy BHP dotyczące pracy w labo-
ratoriach).

• Nie wolno dopuścić do powstania ciśnienia w  komor-

ze mielenia (zwłaszcza podczas używania środków
schładzających).

Uwaga: Jeśli używany jest ciekły azot, mielenie można

rozpocząć dopiero po jego całkowitym odparowaniu.

Uwaga: Elementy urządzenia mogą być bardzo zimne

jeszcze przez długi czas po schładzaniu ciekłym azotem.
Dlatego można ich dotykać wyłącznie przy użyciu odpo-
wiedniego sprzętu ochronnego.

• Materiały rakotwórcze można obrabiać wyłącznie w

zamkniętych naczyniach z odpowiednim odciągiem. W
razie pytań prosimy o kontakt z firmą IKA

®

.

• Nie korzystać z urządzenia, jeśli w powietrzu

nagromadziły się substancje wybuchowe, a także nie
stosować do substancji nie bezpiecznych i pod wodą.

• Stosować wyłącznie media, których obróbka nie pow-

oduje emis ji energii. Odnosi się to również do in-
nych emisji energii, np. z powodu działania promieni
słonecznych.

• Bezpieczna praca jest zapewniona wyłącznie z akcesoria-

mi opi sanymi w rozdziale “Akcesoria”.

• Akcesoria montować wyłącznie przy wyciąg-niętej wty-

czce.

• Odłączenie od sieci zasilającej następuje tylko po

wyciągnięciu wtyczki sieciowej lub wtyczki urządzenia.

• Gniazdo na przewód zasiląjacy musi znajdować się w

łatwo dostępnym miejscu.

• W przypadku wystąpienia przerwy w  dopływie prądu

lub mechanicznego przerwania operacji urządzenie nie
uruchamia się ponownie w sposób samoczynny.

Ochrona urządzenia

• Urządzenie może być otwierane wyłącznie przez wykwa-

lifikowany personel.

• Informacja o napięciu podana na tabliczce znamionowej

musi się zgadzać z napięciem sieciowym.

• Unikać obijania i uderzeń o urządzenie i akcesoria.

Ochrona użytkownika

Przed uruchomieniem należy dokładnie przeczytać

instrukcję obsługi i zapoznać się ze wskazówka-

mi bezpieczeństwa.

• Instrukcja obsługi powinna być przechowywana w miej-

scu dostępnym dla wszystkich.

• Dopilnować, aby urządzenie było obsługiwane wyłącznie

przez przeszkolony personel.

• Przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa, dyrektyw i

przepisów bhp.

• Stosować osobiste wyposażenie ochronne odpowiednie

do klasy niebezpieczeństwa używanego medium. W
przeciwnym wypad ku istnieje zagrożenie spowodowa-
ne:
- Wyrzucanie elementów.

• Urządzenie należy postawić na równej, stabilnej, czystej,

antypoślizgowej, suchej i ognioodpornej powierzchni

• Młynek powinien być używany pod nadzorem operatora.
• Urządzenie i akcesoria sprawdzić przed każdym użyciem

pod kątem uszkodzeń. Nigdy nie używać uszkodzonych
części.

• Przed otwarciem drzwiczek młynek należy koniecznie

wyłączyć za pomocą wyłącznika klawiszowego (poz. A13).

• Podczas stosowania zamkniętych naczyń odbiorczych,

zwłaszcza w przypadku użycia suchego lodu lub ciekłego
azotu, dochodzi do powstania nadciśnienia. Może to
sprawić, że zmielony materiał wydostanie się górą po-
przez lejek.

• Podczas pracy urządzenia nie wolno usuwać resztek poda-

wanego materiału pozostających w lejku ręką lub nieod-
powiednimi narzędziami, na przykład śrubokrętem. Można
je usuwać tylko po wyłączeniu urządzenia i wyłącznie za
pomocą odpowiednich narzędzi do czyszczenia.

• Podczas pracy urządzenia nie wolno czyścić stożka wylo-

towego (poz. P 1/ S 1) wkładając do niego palce lub prze-
dmioty. Czyszczenie jest dozwolone tylko po wyłączeniu
urządzenia i wyciągnięciu wtyczki z gniazdka.

• Nie wolno mielić materiałów, które mogą wybuchnąć.
Uwaga: Po dłuższych cyklach mielenia komora mie-

lenia i  elementy mielące mogą być gorące. Przed
rozpoczęciem czyszczenia lub ewentualnej zmiany
wyposażenia poczekać, aż młynek ostygnie.

Uwaga: Podczas montażu i demontażu głowicy tnąco-

mielącej szczególnie należy uważać na ostre krawędzie
noży wirnika (poz. S 20) i ostre krawędzie noży przy dnie
misy. W przypadku tych elementów należy zachować
szczególnie dużą ostrożność. Używać środków ochrony
indywidualnej.

Advertising