IKA MF 10 basic User Manual

Page 88

Advertising
background image

88

Skæremølle:

Montering af skæremalehovedet:

Bemærk: Knivene på rotoren og i malekamme-

ret har skarpe kanter. Begge dele må kun håndte-
res med beskyttelseshandsker. Sikkerhedshenvis-
ningerne skal overholdes.
Vippekontakten, pos. A 13, skal stå i nulstilling,
og stikket skal være trukket ud af stikkontakten,
inden skæremalehovedet monteres på.
Først drejes de tre gevindbolte, pos. P 12 (se fi g.
2), ud i samme højde (afstanden mellem boltens
sekskant og den plane fl ade på malehovedet ca.
2 mm, det svarer til to omdrejninger). Sørg for, at
fl angestykket ved drevet og på hovedet er rene
og støvfrie. Det er en fordel for monteringen
at gnide begge pasdele med en let olieret klud.
Hovedet skubbes nu på drevet; derved skal man
sørge for, at delene ikke kantes. Gevindboltenes
ender skal dykke ind i geardækslets boringer. Her-
til skal hovedet drejes lidt med uret. Når boltene
er dykket ind, drejes hovedet indtil boltenes sto-
panslag, så hovedet derefter står lige. Nu lukkes
malekammerets dør og blokeres med betjenings-
knappen, pos. S 9 (3 til 5 omdrejninger er nok).
Herved rettes malekammeret optimalt til, så dø-
ren senere let kan åbnes og lukkes. Nu strammes
gevindboltene med den vedlagte gaffelnøgle.
Derved skal man være opmærksom på, at bolte-
ne skal spændes i retning af hovedet (se fi g. 3.2).
Bemærk: Stram boltene ensartet!

Så kan knivrotoren, pos. S 20, monteres på. Der-
til lægger man først pasfjederen, pos. A 7, ind
i noten fra drivakslen, pos. G 6; også her skal
man sørge for, at noten er fri for smuds og støv.
Rotoren skubbes på drivakslen som vist på fi g.
2 og befæstes med skiven, pos. S 22, og cylin-
derskruen, pos. S 21. Undersænkskruen pos. P
15 spændes med den medleverede unbrakonøg-
le, mens rotoren holdes fast med den fastnøgle,
der indgår i leveringsomfanget. Til dette formål
placeres nøglen sådan, at nøglens stifter griber
ind i boringerne på rotorens forside. Skiven skal
drejes sådan, at boringen i rotoren er tilgængelig
for nøglens stifter.

Henvisning: Efter at cylinderskruen er spændt

med unbrakonøglen, skal rotoren drejes en om-
gang (360°). Derved må rotoren ikke slæbe imod.
I givet fald skal monteringen gentages.
Nu kan man indsætte den fi ltersi, pos. Z1, som
egner sig til den første maleproces; hertil skubbes
fi ltersien forfra ind i malekammeret. Filtersien og
fi ltersiens holdefl ade i malekammeret skal være
frie for smuds og støv. Så lukkes malekammerets
dør og blokeres med betjeningsknappen, pos. S9.
Gevindbolten fra drejegrebet drejes ind i det ind-
vendige gevind på geardækslet ved at trykke og
dreje den. De første omdrejninger går let, når det
bliver sværere at dreje knappen, er døren ganske
vist lukket, men sikkerhedsafbryderen er endnu
ikke afblokeret. Der skal drejes videre, indtil man
mærker stopanslaget (endnu ca. to omdrejnin-
ger), først da er sikkerhedsafbryderen afblokeret,
og møllen er parat til start.

Maling med slagmøllen:
Inden maleprocessen skubbes en egnet fi ltersi
ind, og døren lukkes. Derefter fastgøres en eg-
net opsamlingsbeholder ved udløbskeglen, pos.
S 1 (standardslibning NS 29). Egnede beholdere
er f.eks. erlenmeyerkolber, pos. Z 3, rundkolber,
reagensglas af glas eller kunststof. Beholderne skal
sikres med en holdeklemme, pos. Z 2 (se fi g. 2).
Ved varmefølsomme stoffer eller ved malemateri-
aler med meget stor volumenudvidelse ved fi nde-
lingen anbefales at indsætte en dobbelthalskolbe,
hvor der er indsat et fi lter på den anden åbning
(f.eks. vat ...). Ved hjælp af luftstrømmen afkøles
malematerialet, og der opstår ikke noget overtryk.
Ved meget kritisk malemateriale (efter fi ndelingen
er det meget fi nt pulver) kan malematerialet også
udsuges ved hjælp af en almindelig støvsuger, hvis
indsugningsrør adapteres på udløbskeglen. Så be-
fi nder pulveret sig i støvsugerposen og kan tages
ud af denne til de videre forarbejdningstrin.
Hastighedsknappen, pos. A 12, drejes hen til
venstre stopanslag (3000 rpm). Møllen startes ved
at vippe vippeafbryderen, pos. A 13, over på po-
sition 1. Først lyser den grønne LED “Power“ og
helt kort også LED’en “Overload“, inden motoren
starter blødt.

Henvisning!

Advertising