Tillbehör, Underhåll och rengöring – IKA MF 10 basic User Manual

Page 80

Advertising
background image

80

Siktinsats med håldiameter:
Ø 0,25 mm
Ø 0,50 mm
Ø 1,00 mm
Ø 2,00 mm
Ø 3,00 mm

Tillbehör

MF 10.1

Skärmalhuvudet

MF 10.2

Slagkvarnshuvudet

Underhåll och rengöring

Observera!

Efter malningen skall delarna inuti malkamma-
ren (tratt, doseringsanordning, rotor, malbana,
sikt och utloppsstuts) rengöras med en borste
(ingen stålborste). Du kan även använda en tra-
sa eller en rengöringspensel. Malbanan behöver
inte demonteras vid rengöring mellan malnings-
försök med samma sorts gods. Om annat slags
gods skall malas, som inte får smutsas ned av det
gods som malts tidigare, måste kvarnen rengör-
as noggrant. Demontera först malkammaren och
rotorerna. Demontering och montering, se kapit-
let ”Idrifttagning”.
Malkammardelarna kan rengöras med vatten och
ev. också med vanligt diskmedel.
Observera att delarna skall vara torra innan de
monteras tillbaka.

Observera: Följ kapitlet ”Säkerhetsinstruktioner”

när du rengör skärmalbanan och knivrotorn. Kni-
varna är mycket vassa och kan ge upphov till ska-
dor, om de hanteras oaktsamt.

Tilltäppta siktar kan rengöras med en borste eller
tryckluft. Om malgodsbitarna har satt sig så hårt
fast i sikthålen att detta inte hjälper, kan du ren-
göra de tilltäppta hålen med ett stift eller rengöra
sikten i ett ultraljudbad.
Maler man ofta mycket hårda substanser, slits
slagbladen eller kniven och malbanan snabbt och
det går inte längre att arbeta snabbt med hög
kvalitet. Byt ut de slitna delarna.

Knivarna får inte slipas – skärspringan blir

då för stor. Av säkerhetsskäl får endast nya

original IKA

®

-skruvar användas för monte-

ring av kniven.

Apparaten är underhållsfri. Komponenterna är
visserligen utsatta för sedvanligt åldrande.

Beställning av tillbehör
Vid beställning av tillbehör skall:
- apparattyp
- tillverkningsnummer (fi nns på typskylten)
- tillbehörsbeteckning se reservdelssidan och re-

servdelslistorna på www.ika.com.

Reparation
Apparater som skickas in för reparation måste
vara rengjorda och fria från hälsovådliga ämnen.
Vid behov av service ska apparaten återsändas
i originalförpackningen. Förvaringsemballage är
inte tillräckligt för retursändningen. Använd des-
sutom en lämplig transportförpackning..

Använd endast av IKA

®

rekommenderade ren-

göringsmedel.
Följande rengöringsmedel rekommenderas:
Färger Isopropanol
Byggmaterial

Tensidhaltigt vatten,

isopropanol
Kosmetika

Tensidhaltigt vatten,

isopropanol
Livsmedel

Tensidhaltigt vatten

Bränsle

Tensidhaltigt vatten

- Bär alltid skyddshandskar vid rengöring av ap-

paraten.

- Elektriska apparater får inte sänkas ned i ren-

göringsmedel.

- Under rengöring får fukt inte tränga in i apparaten.
- Om andra rengörings- eller saneringsmetoder

skall användas bör samråd ske med IKA

®

.

Advertising