Brug i overensstemmelse med formålet – IKA MF 10 basic User Manual

Page 85

Advertising
background image

85

• Anvendelsesområde

- Laboratorier

- Testsenter

- Apoteker

Brugerens beskyttelse er ikke længere garanteret,
hvis apparatet drives med tilbehør, der ikke er le-
veret eller anbefalet af producenten, hvis appa-
ratet drives i strid med procucentens oplysninger
om den tiltænkte anvendelse eller hvis der foreta-
ges ændringer på apparatet eller printpladen ved
tredje parter.

Apparatet er egnet til brug i alle områder undta-
gen industriområder.

• Anvendelse
Universalmøllens anvendelsesområde er meget
omfattende, da de materialer, som kan males,
og som er angivet her, ikke er fuldstændige. Ved
maleforsøg med de forskellige malemetoder og
indstilling af de egnede maleparametre (rotorhas-
tigheden, fi ltersiens maskediameter, forberedel-
sen af prøven, f.eks. afkøling) kan anvendelses-
spektret udvides.

Slagmaling:

Hammermøllen fi ndeler bløde, mellemhårde og
sprøde materialer op til en Mohs‘ hårdhed på ca.
6 (feltspat: 6 Mohs, kvarts: 7 Mohs). Ved højere
hårdhed slides fi ndelingsværktøjet meget stærkt,
derved bliver malingen urentabel.
Alle materialer, som brækker, er tørre og ikke for
fedtholdige, kan males.
Nedenfor er der angivet et udvalg af substanser,
som lader sig male tørt: korn, byg, majs, humle,
pektin, brændte kaffebønner, nøddeskaller, ben,
meldrøje, kul, trækul, koks, tørv, aske, cellulose,
narkotika, kunstgødning, chamotte, fodermidler,

Brug i overensstemmelse med formålet

krydderier, glas, harpiks, kali, kerner, salte, slag-
ger, sten og jord (bauxit, gips, kalksten, tørt
ler, glimmer, grafi t, pimpsten, gnejs, magnesit,
tungspat, sandsten, brunjernmalm, ...).
Ved at gøre malematerialet sprødt (f.eks. med
tøris eller fl ydende kvælstof) kan anvendelse-
sområdet udvides yderligere. Sejt malemateriale
skal afkøles, f.eks. kan man tilsætte stødt tøris i
maletragten.
Malematerialet skal forfi ndeles til stykker på
max. 10 mm.

Henvisning: Ved abrasive materialer (f.eks. sten

eller glas) er det nødvendigt at rense doserings-
slusen hyppigere, da der sætter sig malestøv fast
i føringerne, så doseringsslusen ikke længere kan
dreje sig.

Skæremaling:

Skæremøllen fi ndeler voluminøse, elastiske, fi -
berholdige, celluloseholdige og bløde materialer.
Blandet materiale som affald skal være frit for
jern og metaller. Det tilførte materiale må ikke
være fugtigt og fedtet, da det ellers klæber sig
fast på malebanen og fi ltersien.
Nedenfor er der angivet nogle materialer, som
kan fi ndeles: Blade, fi bre, krydderier, korn, humle,
træ, pap, papir, hø, strå, kunststoffer, tobak, tørv,
fodermidler, dejvarer, rødder og grene....
Ved at gøre malematerialet sprødt (f.eks. med
tøris eller fl ydende kvælstof) kan anvendelsesom-
rådet udvides yderligere.
Massegods tilføres med rundglideren, det tilførte
materiales kornstørrelse bør ikke være større end
15 mm. Voluminøst gods (f.eks. plastposer) tilfø-
res ved hjælp af ventilstøderen, stykkerne bør dog
ikke være for store (f.eks. fyrretræsstykker: diame-
ter max. 10 mm, længde max. 40 mm; foliestyk-
ker: bredde max. 30 mm, længde max. 100 mm).

Advertising