IKA MF 10 basic User Manual

Page 87

Advertising
background image

87

Malematerialet, som er forberedt i den rigtige til-
førselskornstørrelse, fyldes på tragten, og dæks-
let, pos. P 17, lægges på. Hastighedsknappen,
pos. A 12, drejes hen til venstre stopanslag (3000
rpm).
Møllen startes ved at vippe vippeafbryderen, pos.
A13, over på position 1. Først lyser den grønne
LED “Power“ og helt kort også LED’en “Over-
load“, inden motoren starter blødt. Ved at dreje
på hastighedsknappen kan man indstille den øns-
kede hastighed. Til slagmaling anbefales det at
vælge en hastighed over 4500 rpm.
Nu kan malematerialet tilføres ved at dreje do-
seringsslusen, pos. P 6, med uret. Når der kom-
mer malemateriale ind i malekammeret, kan det
høres, hvis der tilføres for meget, nedsættes ro-
torens hastighed. Denne nedsættelse af hastig-
heden kan tydeligt høres på den dybere malelyd,
desuden lyser den orangefarvede LED “Over-
load“ under overbelastningsdriften. Der skal så
først tilføres mere malemateriale, når hastighe-
den igen har nået den indstillede værdi, hhv. når
“Overload“-LED’en ikke længere lyser.
Hvis man ikke retter sig efter dette, bliver mo-
toren overbelastet og slukker efter nogen tid på
grund af overopvarmning. Dette signaliseres så
med lysdioden “Error“. Desuden lyder et akustisk
signal som opfordring til at slukke for møllen med
vippeafbryderen, pos. A 13. Så skal motoren af-
køle i et stykke tid for at kunne starte den igen (se
kapitlet Udbedring af driftsforstyrrelser).
Desuden fi ndeles malematerialet ikke ved den
lave hastighed i overbelastningsdrift, fordi slag-
energien ikke længere er tilstrækkelig til at kunne
brække malematerialet. Det resterende malema-
teriale i malekammeret forårsager en stærk op-
varmning af malekammeret og af malematerialet.
I ekstreme tilfælde kan det hænde, at malema-
terialet sætter sig fast på malekammerets dele,
hvilket medfører en tidskrævende rengøring.
Hvis tragten er tom, forbliver møllen tændt, indtil
alt malematerialet er kommet fra malekammeret
ud i opsamlingsbeholderen. Dette er tilfældet,
når man ikke længere kan høre fi ndelingslyde.
Det har vist sig at være en god idé for rengøringen
af malekammeret, hvis apparatet kort stilles på
maksimal hastighed efter maleprocessen, og dre-
jeknappen først derefter drejes tilbage til venstre
stopanslag, og møllen slukkes over afbryderen.

Efter at have åbnet malekammerets dør fjernes
fi ltersien, og malemateriale, som eventuel stadig
befi nder sig i udløbstragten, tørres ned i opsam-
lingsbeholderen.

Bemærk: Efter længere tids maling kan ma-

lekammeret og fi ltersien have en forøget tem-
peratur. I så fald skal man bære det personlige
beskyttelsesudstyr.

Det kan være en fordel at fi ndele malematerialet i
fl ere trin. Dvs. at der først indsættes en fi ltersi med
stor maskevidde til forfi ndelingen og ved de næste
gennemløb stadigt fi nere fi ltersier. (se fi g. 4).

Fordelene er:
• Færre driftsforstyrrelser, f.eks. på grund af en

forstoppet fi ltersi eller overbelastning af mo-
toren.

• mindre opvarmning af malematerialet, da ma-

lematerialet forbliver betydeligt kortere tid i
malekammeret.

• Mindre forskel i kornstørrelsen på slutproduk-

tet.

• Oftest en lavere samlet maletid med et bedre

resultat, da fi ndelingen forløber hurtigere og
mere effektivt trods de fl ere gennemløb.

Afmontering af slaghovedet:
Man skal være opmærksom på, at møllen først skal
afkøle, inden hovedet afmonteres, da malekam-
meret og slagrotoren ellers ikke lader sig tage af.
Inden afmonteringen skal stikket trækkes ud af
stikkontakten. Når døren er åbnet, løsnes un-
dersænkskruen pos. P 15 med en unbrakonøgle,
mens rotoren holdes fast med den fastnøgle, der
indgår i leveringsomfanget. Til dette formål pla-
ceres nøglen sådan, at nøglens stifter griber ind i
boringerne på rotorens forside. Skiven skal drejes
sådan, at boringen i rotoren er tilgængelig for
nøglens stifter.
Hvis skruens indvendige sekskant er tilsmudset,
skal den renses ved hjælp af en børste. Når un-
dersænkskruen og skiven pos. P 11 er fjernet,
trækkes hammerrotoren pos. P 13 af. Pasfjederen
skal stå i udsparingens område (i malekammerets
bagvæg). Nu løsnes de tre gevindbolte, pos. P 5,
ved hjælp af gaffelnøglen, og malekammeret dre-
jes med uret og trækkes af.

Advertising