Υποδείξεις ασφαλείας – IKA MF 10 basic User Manual

Page 126

Advertising
background image

126

Γλώσσα πρωτοτύπου: γερμανική

EL

Υποδείξεις ασφαλείας

θραύσης. Πρέπει να χειρίζεστε αυτά τα εξαρτήματα με μέγιστη

προσοχή. Χρησιμοποιείτε ατομικά μέσα προστασίας.

• Τηρείτε τις σχετικές υποδείξεις ασφαλείας και τις οδηγίες για τις

εκρήξεις από σκόνη.

• Σε περίπτωση ψαθυροποίησης του υλικού θραύσης με ψυκτικά

μέσα (υγρό άζωτο ή ξηρός πάγος) πρέπει να χρησιμοποιείται
τα κατάλληλα μέσα προστασίας (βλ. οδηγίες εργαστηρίου
και κανονισμούς πρόληψης ατυχημάτων για τη χρήση στο
εργαστήριο).

• Φροντίζετε ώστε να μην δημιουργείται πίεση στο θάλαμο

θραύσης (ιδίως κατά τη χρήση ψυκτικών μέσων).

ΠPOΣOXH: Κατά τη χρήση υγρού αζώτου, η διαδικασία

θραύσης επιτρέπεται να αρχίσει μόνον αφού εξατμισθεί
ολοκληρωτικά το υγρό άγωτο.

ΠPOΣOXH: Tα τμήματα της συσκευής εvδέεται vα παραμέvoυv

πoλύ κρύα για αρκετή ώρα μετά τη ψύ2η με υγρ126 ά8ωτo
και o ειρσμ126ς τoυς πρέπει vα γίvεται μ126vo oρώvτας
πρoστατευτικ126.

• Επεξεργάζεστε παθογόνα υλικά αποκλειστικά σε κλειστά

δοχεία κάτω από κατάλληλο απορροφητήρα. Για ερωτήματα
απευθύνεστε στην εταιρεία IKA

®

.

• Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε εκρήξιμες

ατμόσφαιρες, με επικίνδυνες ουσίες και κάτω από νερό.

• Επεξεργάζεστε αποκλειστικά υλικά για τα οποία η προσθήκη

ενέργειας κατά την επεξεργασία είναι ακίνδυνη. Το αυτό ισχύει
επίσης για άλλες προσθήκες ενέργειας, π.χ. από φωτεινή
ακτινοβολία.

• Η ασφαλής εργασία εξασφαλίζεται μόνο με τα παρελκόμενα

που περιγράφονται στο κεφάλαιο «Παρελκόμενα».

• Εγκαθιστάτε τα παρελκόμενα μόνο όταν το φις του ηλεκτρικού

καλωδίου δεν είναι συνδεδεμένο στην παροχή ρεύματος.

• Η αποσύνδεση της συσκευής από το δίκτυο παροχής ρεύματος

εξασφαλίζεται μόνο με αποσύνδεση του φις του ηλεκτρικού
καλωδίου ή του καλωδίου της συσκευής.

• Η πρίζα για το καλώδιο σύνδεσης με την παροχή ηλεκτρικού

ρεύματος πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμη.

• Ύστερα από μία διακοπή ρεύματος ή μία μηχανική διακοπή, η

συσκευή δεν επανενεργοποιείται αυτόματα.

Για την προστασία της συσκευής

• Η συσκευή επιτρέπεται να ανοίγεται μόνο από ειδικό τεχνικό.
• Τα στοιχεία τάσης της πινακίδας τύπου πρέπει να ταυτίζονται με

την τάση δικτύου.

• Αποφεύγετε τραντάγματα και κτυπήματα στη συσκευή ή στα

παρελκόμενα.

Για τη δική σας προστασία

Μελετήστε ολόκληρο το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης

πριν από τη θέση σε λειτουργία και λάβετε υπόψη τις

υποδείξεις ασφαλείας.

• Φυλάξτε το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης έτσι ώστε να είναι

διαθέσιμο σε όλους.

• Λάβετε υπόψη ότι μόνο εκπαιδευμένο προσωπικό επιτρέπεται

να εργάζεται με τη συσκευή.

• Τηρείτε τις υποδείξεις ασφαλείας, τις οδηγίες, τους κανονισμούς

προστασίας της εργασίας και πρόληψης ατυχημάτων

• Χρησιμοποιείτε τα ατομικά μέσα προστασίας ανάλογα με την

κατηγορία κινδύνου του υπό επεξεργασία υλικού. Σε αντίθετη
περίπτωση υπάρχει κίνδυνος από:
- Εκσφενδονισμός εξαρτημάτων.

• Τοποθετήστε τη συσκευή ελεύθερη σε επίπεδη, σταθερή,

καθαρή, αντιολισθητική, στεγνή και πυράντοχη επιφάνεια.

• Ο θραυστήρας πρέπει να λειτουργεί μόνο υπό την επίβλεψη

ενός χειριστή.

• Πριν από κάθε χρήση ελέγχετε τη συσκευή και τα παρελκόμενα

για ζημίες. Μην χρησιμοποιείτε ελαττωματικά εξαρτήματα.

• Προτού ανοίξετε τη θυρίδα πρέπει να απενεργοποιήσετε

οπωσδήποτε το θραυστήρα με τον παλινδρομικό διακόπτη
(θέση A13).

• Σε κλειστά δοχεία συλλογής, ιδίως κατά τη χρήση ξηρού πάγου

ή υγρού αζώτου, δημιουργείται υπερπίεση. Αυτή μπορεί να
έχει ως αποτέλεσμα τη διαφυγή του υλικού θραύσης από την
επάνω πλευρά της χοάνης.

• Απαγορεύεται να αφαιρείτε με το χέρι ή με ακατάλληλα

εργαλεία, όπως π.χ. κατσαβίδια τα κατάλοιπα προϊόντος που
παραμένουν στη χοάνη κατά τη λειτουργία. Τα κατάλοιπα αυτά
πρέπει να αφαιρούνται με κατάλληλα εργαλεία καθαρισμού και
μόνο σε κατάσταση απενεργοποίησης.

• Μην βάζετε τα δάκτυλά σας ή αντικείμενα στον κώνο εξαγωγής

(θέση P 1/ S 1) κατά τη λειτουργία για να τον καθαρίσετε. Οι
εργασίες καθαρισμού επιτρέπεται να εκτελούνται αποκλειστικά
σε κατάσταση απενεργοποίησης και με αποσυνδεδεμένο το φις
του ηλεκτρικού καλωδίου.

• Απαγορεύεται ο κατακερματισμός εν δυνάμει εκρήξιμων υλικών.
Προσοχή: Ύστερα από κύκλους θραύσης μεγάλης διάρκειας,

ο θάλαμος του θραυστήρα και τα εργαλεία κατακερματισμού
μπορούν να αναπτύξουν υψηλή θερμοκρασία. Αφήνετε
το θραυστήρα να κρυώσει πριν από τον καθαρισμό ή μία
ενδεχόμενη μετασκευή.

Προσοχή: Κατά την εγκατάσταση και την αφαίρεση, καθώς

και κατά τον καθαρισμό της κοπτικής κεφαλής του θραυστήρα
πρέπει να δίδετε ιδιαίτερη προσοχή στα αιχμηρά μαχαίρια του
ρότορα (θέση S 20) και στα αιχμηρά μαχαίρια της διαδρομής

Advertising