Säkerhetsanvisningar – IKA MF 10 basic User Manual

Page 72

Advertising
background image

72

Säkerhetsanvisningar

• Gällande säkerhetsbestämmelser och riktlinjer

skall följas.

• Vid försprödning av malgodset med kylmedel

(flytande kväve eller torris) skall lämplig skyd-
dsutrustning bäras (se laboratorieriktlinjerna
och föreskrifterna för olycksförebyggande vid
laboratorieanvändning).

• Se till att det inte byggs upp övertryck i malkam-

maren (särskilt vid användning av kylmedel).

Observa: Vid användning av flytande kväve får

malprocessen inte påbörjas förrän det flytande
kvävet fullständigt avdunstat.

Observa: Efter kylning med flytande kväve kan

apparatens delar vara mycket kalla även efter
lång tid. Vid hantering måste skyddsutrustning
bäras.

• Sjukdomsframkallande ämnen får endast be-

arbetas i slutna kärl under ett lämpligt utsug.
Vänd er till IKA

®

om ni har frågor.

• Apparaten får inte användas i explosionsfarlig

atmosfär och hel ler inte med farliga ämnen

eller under vatten.

• Bearbeta endast medier som tål den energitill-

försel som bearbetningen innebär. Detta gäller
också energitillförsel i annan form, t.ex. ljusins-
trålning.

• Säkra arbetsförhållanden kan endast garanteras

med de tillbehör som beskrivs i kapitlet ”Tillbe-
hör”.

• Nätkabeln skall vara utdragen när tillbehören

monteras.

• Apparaten kopplas inte bort från elnätet förrän

nätkabeln lossas.

• Vägguttaget för nätkabeln måste vara lätt till-

gängligt.

• Efter ett strömavbrott eller ett mekaniskt av-

brott startar apparaten inte om automatiskt.

Skydda instrumentet
• Apparaten får endast öppnas av kompetent

fackpersonal.

• Typskyltens spänningsangivelse måste stämma

överens med nätspänningen.

• Se till att apparaten eller tillbehören inte utsätts

för stötar eller slag.

Skydda dig själv

Läs hela bruksanvisningen innan du bör-

jar använda apparaten och observera sä-

kerhetsbestämmelserna.

• Bruksanvisningen skall förvaras så att den är till-

gänglig för alla.

• Se till att endast utbildad personal arbetar med

apparaten.

• Observera gällande säkerhetsbestämmelser och

direktiv samt föreskrifterna för arbetsskydd och
olycksförebyggande.

• Personlig skyddsutrustning skall bäras motsva-

rande riskklassen för det medium som skall be-
arbetas. Det finns annars risk för:
- att fragment kan kastas ut.

• Apparaten skall stå fritt på ett jämnt, stabilt, rent,

halksäkert, torrt och icke brännbart underlag.

• Kvarnen får endast användas under uppsikt av

en operatör.

• Kontrollera före varje användning att apparat

och tillbehör inte är skadade. Använd aldrig
skadade delar.

• Innan luckan öppnas skall kvarnen slås från

med vippbrytaren (pos. A 13).

• I slutna uppsamlingsbehållare kan det uppstå

ett övertryck, särskilt om torris eller flytande
kväve används. Det malda godset tränger då
ut ur tratten.

• Rester som blir kvar i tratten får inte tas bort

för hand eller med felaktiga verktyg, t.ex. skru-
vmejslar, under driften. De får endast tas bort
med avsedda rengöringsverktyg när apparaten
är avstängd.

• För inte in fingrarna eller andra föremål i utlopps-

käglan (pos. P 1/ S 1) vid rengöringen. Rengö-
ringsarbeten får endast utföras när apparaten är
avstängd och nätkontakten är utdragen.

• Inga explosionsfarliga ämnen får krossas.
Observera: Efter längre malningar kan mal-

kammaren och krossverktygen vara mycket var-
ma. Låt kvarnen svalna före rengöringen eller en
eventuell ombyggnad.

Observera: Hantera de vassa knivarna på

rotorn (pos. S 20) och de vassa knivarna på
malbanan mycket försiktigt vid montering och
demontering samt vid rengöring av skärmalhu-
vudet. Använd personlig skyddsutrustning.

Advertising