Varnostna navodila – IKA MF 10 basic User Manual

Page 130

Advertising
background image

130

Izvorni jezik: nemščina

SL

Varnostna navodila

• Upoštevajte zadevna varnostna opozorila in

smernice za preprečevanje eksplozij prahu.

• Pri mešanju snovi za mletje s hladilnimi sredstvi

(utekočinjeni dušik ali suhi led) nosite primerno
zaščitno opremo (glejte smernice za laboratori-
je in predpise za preprečevanje nesreč za upo-
rabo v laboratoriju).

• Pazite, da se v mlinski komori ne vzpostavi tlak

(zlasti pri uporabi hladilnih sredstev).

Pozor: Pri uporabi utekočinjenega dušika

smete postopek mletja začeti šele takrat, ko
utekočinjeni dušik v celoti izhlapi.

Pozor: Deli naprave so lahko po hlajenju z

utekočinjenim dušikom še dolgo zelo hladni
in jih je dovoljeno uporabljati samo z zaščitno
opremo.

• Materiale, ki povzročajo bolezni, obdelujte

samo v zaprtih posodah pod primerno napo.
Za kakršna koli vprašanja se posvetujte z IKA

®

.

• Naprave ne uporabljajte v eksplozijsko ogroženih

atmosferah, z nevarnimi snovmi in pod vodo.

• Obdelujte le medije, pri katerih obdelava ne

dovaja občutne energije. To velja tudi za druge
dovode energije, npr. zaradi svetlob nega ob-
sevanja.

• Varno delo zagotavljamo le z opremo, ki je opi-

sana v poglavju "Oprema".

• Opremo namestite le pri izvlečenem omrežnem

vtikaču.

• Napravo izključite iz električnega omrežja samo,

kadar izvlečete omrežni vtič oziroma vtič nap-
rave.

• Priključna vtičnica električnega omrežja mora

biti enostavno dosegljiva in dostopna.

• Po prekinitvi dovoda električne energije ali me-

hanski prekinitvi se naprava ne zažene znova
sama od sebe.

Za zaščito naprave

• Napravo sme odpreti le strokovno osebje.
• Nazivna napetost na tipski ploščici se mora uje-

mati z omrežno napetostjo.

• Preprečite udarce in druge sunke na napravo

in opremo.

Za vašo zaščito

Pred zagonom v celoti preberite Priročnik

za uporabo in upoštevajte varnostna na-

vodila.

• Priročnik za uporabo shranite na vsem dosto-

pnem mestu.

• Poskrbite, da z napravo dela le izučeno osebje.
• Upoštevajte varnostna navodila, smernice in

predpise za varstvo pri delu ter preprečevanje
nesreč.

• Nosite osebno zaščitno opremo v skladu z raz-

redom nevarnosti medija, ki ga obdelujete, si-
cer obstaja nevarnost:
- Izmet delov.

• Napravo postavite prosto na ravno, stabilno,

čisto, nedrsečo, suho in ognjevarno podlago.

• Mlin je dovoljeno uporabljati le pod nadzorom

osebe, ki ga upravlja.

• Pred vsako uporabo preverite, ali sta naprava in

oprema nepoš kodovani. Nikoli ne uporabljajte
poškodovanih delov.

• Pred odpiranjem vrat morate mlin obvezno iz-

klopiti s stikalom (postavka A13).

• V zaprtih lovilnih posodah, zlasti pri uporabi

suhega ledu ali utekočinjenega dušika, nasta-
ne nadtlak. To lahko povzroči, da zmleta snov
začne uhajati navzgor iz lijaka.

• Ostankov dodane snovi, ki ostanejo v lijaku,

med delovanjem ni dovoljeno odstraniti z roko
ali neprimernimi orodji, na primer izvijači. Od-
stranite jih samo v izključenem stanju s primer-
nim orodjem za čiščenje.

• Med delovanjem v izhodni stožec (točka P 1/S

1) ne vstavljajte prstov ali predmetov, da bi ga
očistili. Čiščenje je dovoljeno samo v izključenem
stanju in pri izvlečenem električnem vtiču.

• Drobljenje eksplozivnih snovi ni dovoljeno.
Pozor: Po daljših ciklih mletja se lahko mlinska

komora in orodja za drobljenje segrejejo. Mlin
pred čiščenjem ali morebitno predelavo pustite,
da se ohladi.

Pozor: Pri namestitvi, odstranjevanju in čiščenju

rezalne mlinske glave pazite zlasti na ostre nože
na rotorju (postavka S 20) in na mlinski progi.
Te dele obravnavajte zelo pazljivo. Nosite oseb-
no zaščitno opremo.

Advertising