Användningsområde – IKA MF 10 basic User Manual

Page 74

Advertising
background image

74

• Användningsområde

- Laboratorier

- Testsenter

- Apotek

Skyddet för användaren kan inte garanteras om
apparaten körs med tillbehör som inte levererats
eller rekommenderats av tillverkaren eller om
apparaten används på ej avsett sätt i strid med
tillverkarens anvisningar eller om ändringar på
apparaten eller kretskortet gjorts av obehöriga.

Apparaten är lämpad för användning i alla lokaler
utom industrilokaler.

• Användning
Universalkvarnens användningsområde är stort
och listan nedan över material som kan malas är
inte fullständig. Genom malförsök med olika mal-
metoder och inställning av lämplig malparameter
(rotorvarvtal, siktlocksdiameter, provförberedelse,
t.ex. kylning) kan användningsområdet utökas yt-
terligare.

Slagmalning:

Hammarkvarnen krossar mjuka, medelhårda och
spröda material med en mohshårdhet på ungefär
max. 6 (fältspat: 6 mohs, kvarts 7 mohs). Vid hög-
re hårdheter är slitaget på krossverktygen mycket
stort, vilket gör malningen oekonomisk.
Allt som kan brytas, är torrt och inte innehåller för
hög fetthalt kan malas.
Dessa substanser kan torrmalas: spannmål, korn,
majs, malt, pektin, rostat kaffe, nötskal, ben, mj-
öldryga, träkol, koks, torv, aska, cellulosa, läkeme-
del, konstgödsel, chamotte, fodermedel, kryddor,
glas, harts, kali, kärnor, salter, slagg, sten och jord

Användningsområde

(bauxit, gips, kalksten, torr lera, glimmer, grafi t,
pimpsten, gnejs, magnesit, tungspat, sandsten,
limonit).
Genom att göra malgodset sprött (t.ex. med tor-
ris eller fl ytande kväve) kan användningsområdet
utökas ytterligare. Segt malgods skall kylas ge-
nom att t.ex. tillsätta krossad torris i maltratten.
Malgodset skall förkrossas till bitar på max. 10
mm.

Anmärkning: Om abrasiva material (t.ex. sten

eller glas) används, skall doseringsslussen ren-
göras ofta, eftersom malningsdammet fastnar i
styrningarna och det då inte längre går att vrida
doseringsslussen.

Skärmalning:

Skärkvarnen krossar skrymmande, elastiska, fi bri-
ga, cellulosahaltiga och mjuka material. Blandgods
som avfall får inte innehålla järn eller ickejärnme-
taller. Arbetsgodset får inte vara fuktigt eller fett,
det kan då fastna på malbanan och i sikten.
Dessa material kan krossas: Löv, fi brer, kryddor,
spannmål, humle, trä, kartong, papper, hö,
halm, plast, tobak, torv, fodermedel, degvaror,
rötter och grenar....
Genom att göra malgodset sprött (t.ex. med tor-
ris eller fl ytande kväve) kan användningsområdet
utökas ytterligare.
Löst gods matas med rundsliden, kornstorleken
bör inte vara större än 15 mm. Skrymmande gods
(t.ex. plastpåsar) skall matas med en stötstång,
bitarna får emellertid inte vara för stora (t.ex.
granträbitar: diameter max. 10 mm, längd max.
40 mm; foliebitar: bredd max. 30 mm, längd
max. 100 mm).

Advertising