IKA MF 10 basic User Manual

Page 56

Advertising
background image

56

Door op de toerentalknop te draaien kan het
gewenste toerental worden ingesteld. Door het
draaien aan de toerentalknop kan het gewenste
toerental worden ingesteld. Voor het snijdmalen
wordt aanbevolen om een toerental van meer
dan 5000 rpm te selecteren, hogere toerentallen
moeten alleen in uitzonderingsgevallen worden
geselecteerd (bijv. bij grotere behoefte aan ener-
gie zoals bijv. bij droge stukken hout). Het opti-
male toerental moet al naar gelang het maalgoed
experimenteel worden vastgelegd. Het volgende
moet in acht worden genomen: hoe hoger het
toerental is, des te groter is het maalvermogen.
Ook de energieinbreng in het maalgoed en zodo-
ende de thermische belasting van de proef wordt
zo echter hoger.
Voor het maalgoed via de trechter pos. S5 wordt
gevuld moet de stoter pos. S6 in de vulgoot wor-
den getrokken. Er moet op gelet worden dat de
ronde klep pos. S8 gesloten is. Stortgoed kan ge-
woon in de trechter worden gevuld.
De dosering gebeurt door het optillen van de ron-
de klep.
Grof maalgoed moet bij gesloten ronde klep in de
vulgoot worden gebracht en voor de veiligheid
tegen eventueel naar buiten spattende brokken
maalgoed moet de stoter voor het openen van
de ronde klep op de vulgoot worden geplaatst.
Bij lopende molen mag de stoter alleen bij geslo-
ten ronde klep eruit worden getrokken.

Persoonlijke beschermuitrusting dragen!

Wanneer er maalgoed in de maalkamer binnen-
treedt is dit hoorbaar, wanneer er teveel toegevoerd
wordt, neemt het toerental van de rotor af. Deze
afname van het toerental is duidelijk hoorbaar aan
de diepere maalgeluiden. Er moet pas weer maal-
goed toegevoegd worden wanneer het toerental
weer op de ingestelde waarde ingespeeld is. Bo-
vendien gaat tijdens de overlastwerking de oranje
LED “Overload” branden. Er moet pas weer maal-
goed toegevoegd worden wanneer het toerental
weer op de ingestelde waarde ingespeeld is, c.q.
wanneer de “Overload”-LED niet meer brandt.
Wanneer dit niet wordt opgevolgd, wordt de mo-
len overbelast en schakelt na enkele tijd wegens
oververhitting van de motor uit. Dit wordt dan
met de rode lichtdiode “Error” weergegeven. Bo-
vendien klinkt er een pieptoon als verzoek om de
molen op de wipschakelaar pos. A 13 uit te scha-
kelen. De molen moet dan enkele tijd afkoelen
om deze opnieuw te kunnen starten (zie hoof-
dstuk Verhelpen van storingen).

Positief voor de reiniging van de maalkamer en
de goot is het wanneer na het maalproces kort
op het maximum toerental wordt geschakeld en
pas daarna de toerentalknop op links aanslag
wordt teruggedraaid en de molen op de scha-
kelaar wordt uitgeschakeld.
Grof en vezelachtig maalgoed, bijv., stro, hooi …
mag niet in te lange vorm en te grote porties in
de trechter worden gevuld en door middel van
de stoters aan de maalkamer worden toegevo-
erd. Er moet op gelet worden dat de stoter ge-
codeerd is en daardoor alleen in een stand in de
goot past (randafvlakkingen op de stoter en in
de goot moeten naar elkaar toe staan). De “V”

op de stoter moet van voren zichtbaar zijn. In
sommige gevallen was het van voordele wan-
neer de stoter werd omgedraaid en het grove
goed met het cilindrische uiteinde van de stoter
in de goot geschoven wordt. Vervolgens moet
het maalgoed met normale stand van de stoter
van de goot in e maalkamer worden gedrukt.
Hoe beter een proef werd voorbreid (vooraf
kleingemaakt op optimale vulgrootte) des te
eenvoudiger is de dosering en des te sneller is
het maalproces uitgevoerd. Bovendien zijn sto-
ringen zoals bijv. het blokkeren van de rotor dan
bijna uitgesloten.
Na het openen van de maalkamerdeur wordt de
zeef verwijderd en eventueel nog in de uitlaatt-
rechter achtergebleven maalgoed in de opvang-
bak geveegd.

Aanwijzing: Na langere maalcycli kunnen de

maalkamers en de zeven een verhoogde tempe-
ratuur bereiken. In dit geval moet de persoon-
lijke beschermuitrusting worden gedragen.

Het kan van voordeel zijn wanner het maalgoed
in verschillende stappen wordt fi jngemaakt.
D.w.z. eerst wordt een zeef met grote gaten voor
het voorverkleinen toegepast en in de volgende
doorgangen telkens fi jnere zeven. (zie afb.4).

De voordelen hiervan zijn:

• Minder storingen bijv. door verstopte zeven of

motoroverlast.

• Geringere verwarming van het maalgoed om-

dat de verblijfduur van het maalgoed in de
maalkamer aanzienlijk gereduceerd is.

• Een nauwer korrelgroottespectrum van het

eindgoed.

• Meestal een geringere totale maalduur bij een

beter resultaat omdat ondanks meerdere do-
organgen het fi jnmaken sneller en effectiever
plaatsvindt.

Attentie!

Aanwijzing!

Advertising