Formålstjenlig bruk – IKA MF 10 basic User Manual

Page 96

Advertising
background image

96

• Bruksområde

- laboratorier

- Testsenter

- Apotek

Brukeren er ikke lenger beskyttet hvis apparatet
brukes med tilbehør som ikke er levert eller pro-
dusert av produsenten, eller hvis apparatet ikke
brukes som anvist i produsentens brukeranvisnin-
ger, eller hvis en tredjepart foretar endringer på
apparatet eller kretskortet.

Apparatet er beregnet til å kunne brukes i alle
sektorer unntatt industrisektoren.

• Bruk
Bruksområdet for universalmøllen er meget om-
fangsrikt, de her oppførte malbare materialer er
ikke fullstendig. Ved maleforsøk med den hen-
holdsvise malemetoden og innstilling av egnede
maleparametere (rotorturtall, silhulldiameter,
prøveforberedelse f.eks. kjøling) kan bruksområ-
det bli enda større.

Prallmaling:

Hammermøllen maler mykt, middels hardt og
sprøtt materiale inntil ca. Mohs‘ hardhet 6
(feltspat: 6Mohs, kvarts: 7Mohs). Ved større
hardhet er slitasjen på knuseverktøyet meget stor
og malingen derfor uøkonomisk.
Man kan male alt som knuses, er tørt og ikke in-
neholder mye fett.
Nedenfor fi nnes et utvalg på substanser som kan
males tørt: Korn, bygg, mais, malt, pektin, brent
kaffe, nøtteskall, knoker, meldrøye, kull, trekull,
koks, torv, aske, cellulose, droger, kunstjødsel,
chamotte, fôr, krydder, glass, harpiks, kali, kjerner,

Formålstjenlig bruk

salter, slagg, stein og jord (bauxitt, gips, kalkstein,
tørr leire, glimmer, grafi tt, pimpestein, gneis, ma-
gnesitt, tungspat, sandstein, brunjernmalm ...).
Ved sprøhet av materialet som skal males (f.eks.
tørris hhv. fl ytende nitrogen) kan bruksområdet
bli enda større. Seigt materiale må kjøles ned,
f.eks. pulverisert tørris gis i maletrakten.
Materialet må på forhånd fi ndeles i stykker på
maks. 10 mm.

Henvisning: Ved abrasivt materiale (f.eks. stein

eller glass) er det nødvendig å rengjøre dose-
ringsslusen oftere da malestøv setter seg fast i
føringene som medfører at doseringsslusen ikke
lenger kan dreies.

Skjæremaling:

Skjæremøllen maler plasskrevende, elastisk, fi b-
røst, celluloseholdig og mykt materiale. Blandet
materiale som avfall må være fritt for jern og
jernfrie metaller. Materialet som skal påmates må
verken være fuktig eller fettig da det eller henger
fast på malebanen og silen.
Nedenfor nevnes noen stoffer som kan fi ndeles:
Blader, fi brer, krydder, korn, humle, tre, papp, pa-
pir, høy, strå, kunststoffer, tobakk, torv, fôr, ma-
karoni, røtter og kvister...
Ved sprøhet av materialet som skal males (f.eks.
tørris hhv. fl ytende nitrogen) kan bruksområdet
bli enda større.
Massegods doseres med rundsleiden, kornstør-
relsen bør ikke være større enn 15 mm. Plass-
krevende materiale (f.eks. plastpose) doseres ved
hjelp av en støter, stykkene bør imidlertid ikke
være for store (f.eks. grantrestykker: diameter
maks. 10 mm, lengde maks. 40 mm; foliestykker:
Bredde maks. 30 mm, lengde maks. 100 mm).

Advertising