Tilbehør, Vedligeholdelse og rengøring – IKA MF 10 basic User Manual

Page 91

Advertising
background image

91

Filtersi-indsats med maskestørrelserne:
Ø 0,25 mm
Ø 0,50 mm
Ø 1,00 mm
Ø 2,00 mm
Ø 3,00 mm

Tilbehør

MF 10.1

Skæremalehovedet

MF 10.2

Slagmalehovedet

Vedligeholdelse og rengøring

Bemærk!

Efter maleprocessen skal malekammerets ind-
vendige dele (tragt, doseringsanordning, rotor,
malebane, fi ltersi og udløbsstuds) renses med en
børste (ikke en trådbørste). De kan også benytte
en klud eller en rengøringspensel. Til rengøringen
mellem maleforsøg med samme tilførselsmateri-
ale behøver malebanen ikke at blive afmonteret.
Hvis der skal gennemføres en ny maleproces med
andet tilførselsmateriale, hvor der ikke må fore-
komme nogen forurening fra det materiale, som
er malet forinden, skal der foretages en grundi-
gere rengøring, som kræver, at malekammeret og
rotoren afmonteres. Vedrørende afmontering og
montering: se kapitlet “Idrifttagning“.
Malekammerets dele kan vaskes med vand og i
givet fald også et almindeligt opvaskemiddel.
Bemærk, at delene skal være tørre inden monte-
ringen.

Bemærk: Ved rengøringen af skæremalebanen

og knivrotoren skal man overholde kapitlet “Sik-
kerhedshenvisninger“, da de knive, som er skruet
på, er meget skarpe og ved uagtsomhed kan
medføre kvæstelser.

Forstoppede fi ltersier kan gøres rene med børster el-
ler trykluft. Hvis malematerialets dele har sat sig så
godt fast i fi ltersiens huller, at disse midler ikke er til-
strækkelige, skal De støde de forstoppede huller fri
med egnede nåle eller rense fi ltersien i et ultralydbad.
Hvis slagværktøjet eller knivene og malebanen i
tidens løb er blevet slidt, især ved stadig maling
af meget hårde substanser, så det ikke længere er
muligt at arbejde hurtigt med tilsvarende kvalitet,
skal de slidte dele udskiftes.

Knivene må ikke slibes efter, da skærespal-

ten ellers bliver for stor. Af sikkerhedsmæs-

sige årsager må man kun benytte originale

IKA

®

-skruer til fastgørelsen af knivene.

Apparatet är underhållsfri. Komponenterna är
visserligen utsatta för sedvanligt åldrande.

Reservdelsbeställning
Ved bestilling af reservedele bedes De angive:
- tillverkningsnummer, som er angivet på types-

kylten

- apparattyp
- og reservedelsbeteckning se reservedelsbillede

og -liste under www.ika.com.

Reparation
Apparater som skickas in för reparation måste
vara rengjorda och fria från hälsovådliga ämnen.
Hvis der er brug for service, skal apparatet retur-
neres i originalemballagen. Oplagringsemballage
er ikke tilstrækkelig til returnering. Brug desuden
en egnet transportemballage.

Brug kun rengøringsmidler, der er anbefalet af
IKA

®

.

Brug følgende til rensning:
Farvestoffer Isopropanol
Konstruktionsmateriale Tensidholdigt vand,
isopropanol
Kosmetik

Tensidholdigt vand,

isopropanol
Levnedsmidler

Tensidholdigt vand

Brændstoffer

Tensidholdigt vand

- Brug sikkerhedshandsker under rensningen af

apparatet.

- Elektriska apparater får inte sänkas ned i ren-

göringsmedel.

- Fugt må ikke trænge ind i apparatet forbindelse

med rensningen.

- Hvis der bruges andre rensnings- og dekonta-

mineringsmetoder end de anbefalede, bedes
De kontakte IKA

®

.

Advertising