IKA MF 10 basic User Manual

Page 78

Advertising
background image

78

Genom att vrida på varvtalsknappen kan önskat
varvtal ställas in. Vid skärmalning bör varvtalet
vara max. 5 000 rpm, högre varvtal skall endast
väljas i undantagsfall (t.ex. för torra träbitar som
förbrukar mycket energi). Prova dig fram till op-
timalt varvtal allt efter vilket malgods som an-
vänds. Observera: ju högre varvtal, desto större
malkapacitet. Den tillförda energin i malgodset
och provets termiska belastning ökar.
Innan malgodset fylls på via tratten (pos. S 5) skall
stötstången (pos. S 6) dras ut ur snurran. Se till
att rundsliden (pos. S 8) är stängd. Löst gods kan
fyllas på i tratten utan problem.
Mata genom att lyfta rundsliden.
Skrymmande gods skall föras in i snurran när
rundsliden är stängd och stötstången skall av sä-
kerhetsskäl monteras på snurran innan rundsliden
öppnas för att ev. malgodsbitar inte skall spruta
ut.
Stötstången får endast dras ut ur den tillslagna
kvarnen när rundsliden är stängd.

Observera: Använd personlig skyddsutrust-

ning (skyddsglasögon etc.)!

Det hörs tydligt när malgodset når malkamma-
ren. Om du har matat fram för mycket, minskar
rotorns varvtal. Varvtalsminskningen hörs tydligt
genom dova malljud. Dessutom lyser den oran-
ge lysdioden ”Overload” under överlastdriften.
Mer malgods får matas fram först när varvtalet
når det inställda värdet igen, eller när ”Overload”
slocknar.
Om du inte följer detta, blir kvarnen överbelastad
och slås från efter en tid p.g.a. överhettad mo-
tor. Detta visas med den röda lysdioden ”error”.
Dessutom ljuder en pipton som uppmaning att
slå från kvarnen med vippbrytaren (pos. A 13).
Kvarnen måste sedan svalna en stund innan den
kan startas på nytt (se kapitlet ”Felåtgärder”).
Något som visat sig underlätta rengöringen av
malkammaren och snurran är att föra in stötstån-
gen till anslag i snurran efter den egentliga mal-
ningen och ställa kvarnen på maximalt varvtal en

kort stund. Vrid därefter tillbaka varvtalsknap-
pen till vänster anslag och slå från kvarnen med
brytaren.
Skrymmande och fi brigt malgods, t.ex. halm och
hö, skall matas ner i tratten i korta bitar och i små
portioner, och föras in i malkammaren med hjälp
av stötstången. Observera att stötstången är ko-
dad och därför endast passar i ett läge i snurran
(den plana sidan på stötstången och i snurran
skall ligga mot varandra). ”V” på stötstången

skall kunna ses framifrån. I vissa fall har det visat
sig fördelaktigt att vrida stötstången och föra det
skrymmande godset från tratten in i snurran med
den cylindriska änden på stötstången. Tryck där-
efter malgodset med stötstången i normalläge
från snurran till malkammaren.
Ju bättre förberett ett prov är (förkrossat till bäs-
ta möjliga storlek), desto lättare är det är dosera
och desto snabbare går malningen. Dessutom
utesluts störningar nästan helt, t.ex. blockering
av rotorn.
Öppna malkammarluckan, ta ut sikten och töm
ut ev. malgods från utloppstratten i uppsam-
lingsbehållaren.

Anmärkning

: Efter långa malningar är mal-

banan och sikten mycket varma. Vänta då tills
delarna har svalnat.

Det kan vara en fördel att krossa malgodset i
fl era omgångar. Använd t.ex. först en sikt med
stora hål vid förkrossningen och byt sedan till allt
fi nare siktar.e (se fi g.4).

Fördelar:

• Mindre störningar, t.ex. tilltäppta siktar eller

överbelastad motor.

• Lägre uppvärmning av malgodset, eftersom

malgodsets omloppstid i malkammaren mins-
kar avsevärt.

• Mindre skillnader i kornstorlek på slutproduk-

ten.

• Kortare malningstid med bättre resultat, efter-

som krossningen går snabbare och effektivare
trots fl era genomkörningar.

Observera!

Anmärkning!

Advertising