Purkaminen pakkauksesta tärkeää – IKA MF 10 basic User Manual

Page 106

Advertising
background image

106

Purkaminen pakkauksesta

Tärkeää

Purkaminen pakkauksesta

- Pura laite varovasti pakkauksesta

• Toimituksen sisältö IKA

®

MF 10

Käyttökoneiston toimitussisältö:

käyttöyksikkö IKA

®

MF 10, keräysvanna, ver-

kkokaapeli, haka-avain, kuusiokoloavain, kita-
avain ja käyttöohje.

Iskujauhatuspään toimitussisältö:

iskujauhatuspää, johon on asennettu luukku ja
ruuvattu kiinni kolme kiinnitystappia, annoste-
luportti, vasararoottori, uppokantaruuvi, alusle-
vy, kansi ja tilattu seula.

Analyysimylly IKA

®

MF 10 on jatkuvatoiminen

yleismylly. Sitä voidaan käyttää kahdella erilai-
sella jauhatusmenetelmällä, jotka kattavat su-
urimman osan kaikista laboratoriossa esiintyvis-
tä jauhatustöistä.

Iskujauhatus:

Käytetään koville, hauraille materiaaleille tai
kuivatuille tai kylmähaurastetuille materiaaleille
(esim. vilja, kahvi, hiili ...).
Tässä menetelmässä jauhettava materiaali
pienentyy pyörivillä iskutyökaluilla ja jauha-
tusrataan kiinnitetyillä iskulistoilla. Materiaali
murskautuu ja poistuu asennetun seulan läpi
soveltuvaan keräysastiaan. Lisämateriaalin an-
nostelulaite tekee annostelusta ja myllyn toi-
minnasta optimaalisen. Jauhatuskammio on
suljettu pölytiiviisti, keräysastiat on kiinnitetty

- Jos ilmenee kuljetusvaurioita, ota heti yhteys

kuljetusyri tykseen (posti, rautatie tai huolin-
taliike)

Leikkuujauhatuspään toimitussisältö:

leikkuujauhatusrata, johon on asennettu kiinni
kolme staattoriterää, luukku, pyöröluisti ja sup-
pilo, sekä ruuvattu kiinni kolme kiinnitystappia,
työnnin, teräroottori, johon on asennettu kol-
me roottoriterää, lieriöruuvi , aluslevy ja tilattu
seula.

standardoiduilla hiotuilla liitoksilla. Näin materi-
aalihäviö on minimaalisen pieni.

Leikkuujauhatus:

Käytetään pehmeille kuitumaisille materiaaleille
(esim. heinät, oljet, muovijätteet, paperi, puu
...).
Tässä menetelmässä jauhettava materiaali leik-
kautuu pyörivien terien ja pystyssä olevien jau-
hatusrataan kiinnitettyjen terien välissä. Myös
tässä jauhettava materiaali joutuu seulan läpi
keräysastiaan. Lisäysyksikkö mahdollistaa ko-
okkaan materiaalin lisäämisen. Leikkuurasituk-
sen vuoksi jauhettavaan materiaaliin kohdistuu
vähemmän energiaa, mistä syystä materiaali
lämpenee vähemmän. Näin materiaalihäviö on
minimaalisen pieni.

Advertising