Idrifttagning – IKA MF 10 basic User Manual

Page 86

Advertising
background image

86

Sørg for, at møllens drev står sikkert på et bord. De
omgivelsesbetingelser, som er angivet i de tekniske
data, skal overholdes.
Opsamlingskarret (pos. A 19) lægges på foden, så
de runde magneter dykker ind i fordybningen på
foden.

Slagmølle:
Montering af slagmalehovedet:
Tænd-/sluk-kontakten, pos. A 13, skal stå i nuls-
tilling, og stikket skal være trukket ud af stikkon-
takten, inden slagmalehovedetmonteres på. Først
drejes de tre gevindbolte, pos. P 5 (se fi g. 1), ud i
samme højde (afstanden mellem boltens sekskant
og den plane fl ade på malehovedet ca. 2 mm, det
svarer til to omdrejninger).
Sørg for, at fl angestykket ved drevet og på hove-
det er rene og støvfrie. Det er en fordel for mon-
teringen at gnide begge pasdele med en let olieret
klud. Pasfjederen skal stå i udsparingens område
(i malekammerets bagvæg). Hovedet skubbes nu
på drevet; derved skal man sørge for, at delene
ikke kantes. Gevindboltenes ender skal dykke ind
i geardækslets boringer. Hertil skal hovedet drejes
lidt med uret. Når boltene er dykket ind, drejes ho-
vedet indtil bol Idrifttagning tenes stopanslag, så
hovedet derefter står lige.
Nu lukkes malekammerets dør og blokeres med
betjeningsknappen, pos. P 10 (3 til 5 omdrejnin-
ger er nok). Herved rettes malekammeret opti-
malt til, så døren senere let kan åbnes og lukkes.
Nu strammes gevindboltene med den vedlagte
gaffelnøgle. Derved skal man være opmærksom
på, at boltene skal spændes i retning af hovedet.
Bemærk: Stram boltene ensartet (se fi g.

3.1)!

Så kan hammerrotoren, pos. P13, monteres på.
Rotoren skubbes på drivakslen som vist på fi g.
3 og befæstes med skiven, pos. P 11, og un-
dersænkskruen, pos. P 15. Undersænkskruen
pos. P 15 spændes med den medleverede unbra-
konøgle, mens rotoren holdes fast med den fast-
nøgle, der indgår i leveringsomfanget. Til dette
formål placeres nøglen sådan, at nøglens stifter
griber ind i boringerne på rotorens forside. Ski-

Idrifttagning

ven skal drejes sådan, at boringen i rotoren er
tilgængelig for nøglens stifter.

Henvisning: Efter at cylinderskruen er spændt

med unbrakonøglen, skal hammerrotoren drejes
en omgang (360°). Derved må rotoren ikke slæ-
be imod. I givet fald skal monteringen gentages.

Nu kan man indsætte den fi ltersi, pos. Z 1, som
egner sig til den første maleproces; hertil skub-
bes fi ltersien forfra ind i malekammeret. Filtersi-
en og fi ltersiens holdefl ade i malekammeret skal
være frie for smuds og støv.
Så lukkes malekammerets dør og blokeres med
betjeningsknappen, pos. P 10. Gevindbolten fra
betjeningsknappen drejes ind i det indvendige
gevind på geardækslet ved at trykke og dreje
den. De første omdrejninger går let, når det bli-
ver sværere at dreje knappen, er døren ganske
vist lukket, men sikkerhedsafbryderen er endnu
ikke afblokeret. Der skal drejes videre, indtil man
mærker stopanslaget (endnu ca. to omdrejnin-
ger), først da er sikkerhedsafbryderen afblokeret,
og møllen er parat til start.

Maling med slagmøllen:
Inden maleprocessen skubbes en egnet fi ltersi
ind, og døren lukkes.
Derefter fastgøres en egnet opsamlingsbeholder
ved udløbskeglen (standardslibning NS 29). Eg-
nede beholdere er f.eks. erlenmeyerkolber, pos.
Z 3, rundkolber, reagensglas af glas eller kunst-
stof. Beholderne skal sikres med en holdeklem-
me, pos. Z 2 (se fi g. 1).
Ved varmefølsomme stoffer eller ved malemate-
rialer med meget stor volumenudvidelse ved fi n-
delingen anbefales at indsætte en dobbelthals-
kolbe, hvor der er indsat et fi lter på den anden
åbning (f.eks. vat ...). Ved hjælp af luftstrømmen
afkøles malematerialet, og der opstår ikke no-
get overtryk. Ved meget kritisk malemateriale
(efter fi ndelingen er det meget fi nt pulver) kan
malematerialet også udsuges ved hjælp af en
almindelige støvsuger, hvis indsugningsrør adap-
teres på udløbskeglen. Så befi nder pulveret sig i
støvsugerposen og kan tages ud af denne til de
videre forarbejdningstrin.

Henvisning!

Advertising