IKA MF 10 basic User Manual

Page 77

Advertising
background image

77

Skärkvarn:

Montera skärmalhuvudet:

Observera: Knivarna på rotorn och i malkamma-

ren är vassa. De får endast hanteras med skydds-
handskar. Följ säkerhetsinstruktionerna.
Vippbrytaren (pos. A 13) skall stå i läge ”0” och
nätkontakten skall vara utdragen innan skärmal-
huvudet monteras.
Skruva först ut pinnbultarna (pos. S 12) (se fi g. 2)
så att de är lika långa (avståndet mellan bultens
sexkant och den plana ytan på malhuvudet skall
vara ca 2 mm, vilket motsvarar två varv). Se till
att fl änsen på drivningen och huvudet är ren och
dammfri. Gnid in de båda passdelarna med en lätt
smord duk före monteringen. För på huvudet på
drivningen, men se till att delarna inte förskjuts.
För in pinnbultändarna i borrhålen på växellådslo-
cket. Vrid huvudet lätt medsols. När bultarna har
förts in skall huvudet vridas till anslag så att det
står rakt. Stäng sedan malkammarluckan och lås
den med manöverknappen (pos. S 9) (3–5 varv
räcker). På så sätt riktas malkammaren optimalt
och det går lätt att öppna och stänga luckorna.
Spänn pinnbultarna med den medföljande gaf-
felnyckeln. Observera att bultarna skall spännas i
riktning mot huvudet (se fi g. 3.2).
Observera: Spänn bultarna jämnt!

Nu kan knivrotorn (pos. S 20) monteras. Place-
ra passkilen (pos. A 7) i spåret på drivaxeln (pos.
G 6) och se till att spåret inte är smutsigt eller
dammigt. För på rotorn på drivaxeln såsom visas
i fi gur 2 och fäst den med brickan (pos. S 22) och
cylinderskruven (pos. S 21). Sänkskruven pos. P
15 dras åt med den medlevererade insexnyckeln
samtidigt som rotorn hålls fast med den med-
levererade haknyckeln. Härvid skall nyckeln an-
sättas så, att stiften griper in i hålen på rotorns
frontsida. Rotorskivan måste vridas så att hålen i
rotorn passar nyckelns stift.

Anmärkning: När cylinderskruven dragits åt skall

rotorn vridas ett varv (360°) med insexnyckeln. Rör
inte vid rotorn. Gör vid behov om monteringen.
Nu kan sikten (pos. Z 1) som skall användas vid
malningen monteras. För in sikten framifrån i
malkammaren. Sikten och sikthållarytan i mal-
kammaren får inte vara smutsiga eller dammiga.
Stäng malkammarluckan och lås den med ma-
növerknappen (pos. S 9). Skruva in vredets pinn-
bult genom att trycka och vrida på den invändiga
gängan på växellådslocket. De första varven är
lätta att vrida, om det går trögt skall luckorna
vara stängda, men säkerhetsbrytaren får inte
frigöras ännu. Vrid den till märkbart anslag (yt-
terligare ca 2 varv), därefter är säkerhetsbrytaren
frigjord och kvarnen startklar.

Malning med skärkvarnen:
För in sikten och stäng luckan före malningen. Fäst
sedan uppsamlingsbehållaren på utloppskäglan
(pos. S 1) (normslipning NS 29). Lämpliga behål-
lare är t.ex. erlenmeyerkolvar (pos. Z 3), rundkol-
var, reagensglas av glas eller plast. Behållarna skall
säkras med en fästklammer (pos. Z 2). (se fi g. 2).
Vid värmekänsliga material eller malgods som
utvidgas mycket under krossningen, bör en kolv
med två halsar användas. På kolvens andra öpp-
ning kan man fästa ett fi lter (t.ex. vadd). Malgod-
set kyls ned av luftströmmen och det uppstår in-
get övertryck. Vid mycket kritiska malgods (som
ger ett mycket fi nt pulver efter krossningen)
kan malgodset även sugas upp med en vanlig
dammsugare, vars sugslang fästs på utloppskäg-
lan. Pulvret hamnar i dammsugarpåsen och kan
hämtas där för vidare arbetsmoment.
Vrid varvtalsknappen (pos. A 12) till vänster an-
slag (3000 rpm). Vrid vippbrytaren (pos. A 13) till
läge ”1” så startar kvarnen. Först lyser den gröna
lysdioden ”Power” och sedan tänds ”Overload”
kort innan motorn startar med mjukstart.

Anmärkning!

Advertising