Ohutusjuhised – IKA MF 10 basic User Manual

Page 132

Advertising
background image

132

Lähtekeel: saksa

ET

Ohutusjuhised

Neid detaile tuleb käsitseda suurima hoolikuse-

ga. Kandke isiklikku kaitsevarustust.

• Järgige tolmuplahvatustega seonduvaid asjao-

maseid ohutusjuhiseid ja direktiive.

• Jahutusainetega (vedel lämmastik või kuivjää)

jahvatatavat materjali hapramaks muutes tuleb
kanda sobivat kaitseriietust (vt laboridirektiive ja
laborikasutusega seonduvaid õnnetuste enne-
tamise eeskirju).

• Jälgige, et jahvatusruumis ei tekiks rõhku (eriti

jahutusainete kasutamisel).

Tähelepanu: Vedela lämmastiku kasutamisel

tohib jahvatusprotseduuri alustada alles siis, kui
vedel lämmastik on täielikult aurustunud.

Tähelepanu: Seadmeosad võivad pärast vede-

la lämmastikuga jahutamist veel pikemat aega
väga külmad olla ning neid tohib käsitseda üks-
nes kaitsevarustust kandes.

• Töödelge tervist kahjustavaid materjale vaid su-

letud anumates selleks ette nähtud tõmbekapis.
Küsimuste korral pöörduge palun IKA

®

poole.

• Masinat ei või kasutada plahvatusohtlikus

keskkonnas, ohtlike ainetega ja vee all.

• Kasutage ainult selliseid vahendeid, mille puhul

töötlemisest tingitud energia andmine on kin-
del. See kehtib ka teiste energiaallikate, näiteks
valguskiirguse puhul.

• Ohutut töötamist saab tagada üksnes osadega,

millest on juttu peatükis “Lisaosad”.

• Lisaosade monteerimiseks peab seade olema

vooluvõrgust lahutatud.

• Vooluvõrgust saab seadet eemaldada üksnes

toitekaablist või seadme pistikust tõmmates.

Pistikupesa peab vooluvõrguga ühendamiseks

olema hõlpsasti kättesaadav ja ligipääsetav.

• Pärast voolutoite katkestamist või mehaanilist

katkestust seade iseseisvalt uuesti ei käivitu.

Seadme kaitseks

• Seadet võib lahti võtta üksnes eriala personal.
• Tüübisildil näidatud pinge peab vastama voolu-

võrgu pingele.

• Vältige seadme ja lisaosade kukkumist ja hoope.

Teie kaitseks

Lugege kasutusjuhend enne kasutuselevõt-

tu täielikult läbi ja järgige ohutusnõudeid.

• Hoidke kasutusjuhend kõigile kättesaadavana.
• Jälgige, et seadmega töötaks ainult koolitatud

personal.

• Jälgige ohutusnõudeid, juhiseid, töökaitse- ja

õnnetuse vältimse eeskirju.

• Kandke isiklikku kaitsevarustust vastavalt töö-

deldava vahendi ohuklassile. Vastasel korral
esineb oht, mis tuleneb:
- osade väljapaiskamine.

• Pange seade üles tasasele, stabiilsele, puhtale,

libisemiskindlale, kuivale ja tulekindlale pinnale.

• Veskit tohib käitada ainult teenindava isiku jä-

relevalve all.

• Kontrollige enne igat kasutamist seadme ja li-

saosade võimalikke kahjustusi. Ärge kasutage
defektseid detaile.

• Enne avamist tuleb veski tingimata kipplülitiga

(pos A13) välja lülitada.

• Suletud kogumisnõude puhul, eriti kuivjää või

vedela lämmastiku kasutamisel, tekib ülerõhk.
Viimane võib põhjustada ülal jahvatatava ma-
terjali lehtrist väljatungimise.

• Lehtrisse jäänud pealeantud materjali jääke ei

tohi käitamise ajal käte ega ebasobivate töö-
riistade nagu nt kruvikeerajatega eemaldada.
Need tuleb kõrvaldada ainult väljalülitatud sei-
sundis sobivate puhastustööriistadega.

• Käitamise ajal ei tohi puhastamise eesmärgil

sõrmi ega muid esemeid väljalaskekoonusesse
(pos P 1/ S 1) pista. Puhastustööd on lubatud
ainult väljalülitatud seisundis ja väljatõmmatud
võrgupistikuga.

• Plahvatusohtlikke aineid ei tohi peenestada.
Tähelepanu: Pärast pikemaajalist jahvatamist

võivad jahvatuskambrid ning peenestustööri-
istad tulised olla. Laske veskil enne puhastamist
või võimalikku ümbervarustamist maha jahtu-
da.

Tähelepanu: Lõike-jahvatuspea paigaldamisel

ja mahavõtmisel tuleb pöörata erilist tähelepa-
nu rootori (pos S 20) teravaservalistele nugade-
le ning jahvatusraja teravaservalistele nugadele.

Advertising