IKA MF 10 basic User Manual

Page 98

Advertising
background image

98

Materialet med riktig kornstørrelse for mating fyl-
les så i trakten og dekslet pos. P 17 legges på.
Turtallsknappen pos. A 12 dreies på venstreans-
lag (3000 rpm).
Møllen startes ved å slå om vippebryteren pos.
A 13 på posisjon 1. Først lyser den grønne LED
”Power” og ganske kort LED’en ”Overload” før
motoren starter mykt. Ønsket turtall kan innstil-
les ved å dreie på turtallsknappen. For prallmaling
anbefales det å velge et turtall på mer enn 4500
rpm.
Nå kan materialet doseres ved å dreie på dose-
ringsslusen pos. P 6 med urviseren. Når materialet
transporteres i malekammeret kan man høre det,
hvis det doseres for mye, reduseres rotorens tur-
tall. Denne turtallsminskningen høres tydelig på
grunn av den lavere støyen under malingen, des-
suten lyser den oransjefargede LED ”Overload”
opp under overlast. Materialet bør først doseres
igjen når turtallet har regulert seg på den innstil-
te verdien, hhv. når ”Overload”-LED’en ikke lyser
lenger.
Hvis dette ikke følges er møllen overbelastet og
kopler etter en stund ut på grunn av motorens
overoppheting. Dette indikeres med den røde
lysdioden ”Error”. I tillegg lyder en pipetone som
oppfordrer til å kople ut møllen på vippebryter
pos. A 13. Møllen må da kjøles ned en stund for å
kunne starte den på nytt (se kapittel feilfjerning).
Ved overlast fi ndeles materialet dessuten ikke
lenger ved det lavere turtallet fordi prallenergien
ikke lenger er tilstrekkelig for å knuse materialet.
Hvis materialet blir i malekammeret fører dette til
sterk oppvarming av malekammeret og materia-
let. I verste tilfelle kan det komme til bunnsetting
av materialet på malekammerdeler som fører til
dyr reparasjon.
Når trakten er tom blir møllen koplet inn så lenge
til alt materiale er transportert fra malekamme-
ret til samlebeholderen. Det er tilfelle når det ikke
høres lenger støy fra malingen.
Det har vist seg som positiv for rengjøring av ma-
lekammeret hvis man etter malingen kopler kort
på maksimalt turtall og turtallsknappen først et-
terpå dreies tilbake til venstreanslaget og møllen
koples ut på bryteren.

Etter åpning av malekammerdøren fjernes silen
og materialet som eventuelt fremdeles er i ut-
løpstrakten feies i samlebeholderen.

Obs: Etter lengre malesykler kan både malekam-

meret og silene oppnå en forhøyet temperatur.
I dette tilfelle må man ha på seg personlig ver-
neutstyr.

Det kan være fordelaktig hvis materialet fi ndeles
i fl ere skritt. D.v.s. først settes inn en sil med store
hull for første fi ndeling og ved de neste gjen-
nomganger henholdsvis fi nere siler. (se fi g. 4).

Fordelene er:
• Mindre feil, f.eks. p.g.a. tilstoppede siler eller

motoroverbelastning.

• Liten oppvarming av materialet fordi materia-

lets oppholdstid i malekammeret blir vesentlig
kortere.

• Sluttproduktets kornstørrelsespekter er tettere.
• Som oftest kortere totalmaletid ved bedre re-

sultat fordi fi ndelingen forløper raskere og mer
effektivt på tross av fl ere gjennomganger.

Demontering av prallmalehodet:
Vær oppmerksom på at møllen før demontering
av hodet må kjøles ned da malekammeret og ro-
toren ellers ikke kan fjernes.
Før demonteringen må nettstøpslet trekkes ut av
stikkontakten. Når døren er åpnet, løsnes fl atho-
deskruen (posisjon P15) med unbrakonøkkelen
mens rotoren holdes fast med skiftenøkkelen
som følger med leveransen. Skiftenøkkelen plas-
seres da slik at stiften på nøkkelen griper inn i
rotorboringene på forsiden. Skiven må dreies til
at boringen i rotoren er tilgjengelig for skiftenøk-
kelstiften.
Hvis skruens innvendige sekskant er skitten må
den rengjøres med en børste. Når fl athodes-
kruen og skiven (posisjon P11) er fjernet, trekkes
hammerrotoren (posisjon P13) av. Passfjæren må
stå i utsparingen (i bakveggen til malekammeret).
Nå løsnes de tre gjengeboltene pos. P 5 ved hjelp
av en skrunøkkel med åpen ende og malekamme-
ret dreies med urviseren og trekkes av.

Advertising