IKA MF 10 basic User Manual

Page 55

Advertising
background image

55

Snijdmolen:
Montage van de snijdmaalkop:

Attentie: de messen op de rotor en in de maal-

kamer hebben scherpe randen. Beide delen mo-
gen alleen met veiligheidshandschoenen worden
gehanteerd. De veiligheidsinstructies moeten in
acht worden genomen.
De wipschakelaar pos. A 13 moet op de nulstand
staan en de netstekker moet voor de montage
van de snijdmaalkop uit het stopcontact zijn ge-
trokken.
Eerst worden de drie schroefbouten pos. S 12 (zie
afb. 2) op dezelfde hoogte eruit gedraaid (afstand
tussen zeskant van de bout en het vlakke opperv-
lak van de maalkop ca. 2 mm, dit komt overeen
met twee omwentelingen). Let erop dat het fl ens-
stuk op de aandrijving en op de kop schoon en
stofvrij is. Het afwrijven van beide pasdelen met
een licht geoliede doek is van voordeel voor de
montage. De kop wordt nu op de aandrijving
geschoven, waarbij erop gelet moet worden dat
de delen niet kantelen. De einden van de schroef-
bouten moeten in de boorgaten van het drijfwerk-
deksel steken. Hiervoor moet de kop licht met de
klok mee worden gedraaid. Nadat de bouten erin
zijn gestoken wordt de kop tot de aanslag van de
bout gedraaid zodat de kop nu recht staat. Nu
wordt de deur van de maalkamer gesloten en met
de bedieningsknop pos. S 9 vergrendeld (3 tot 5
omwentelingen zijn voldoende). Hierdoor wordt
de maalkamer optimaal gericht zodat een later
openen en sluiten van de deur licht gaat.
Nu worden de schroefbouten met de meegele-
verde vorksleutel aangetrokken. Hierbij moet erop
worden gelet dat de bouten in de richting van de
kop moeten worden aangetrokken. (zie afb. 3.2).
Attentie: trek de bouten gelijkmatig vast!

Nu kan de messenrotor pos. S 20 gemonteerd
worden. Hiervoor wordt eerst de pasveer pos.
A7 in de groef van de aandrijfas pos. G6 gelegd,
daarbij moet er ook hier op gelet worden dat de
groef vrij van vuil en stof is. De rotor wordt zoals
weergegeven in afb. 2 op de aandrijfas gescho-
ven, met de schijf pos. S 22 en de cilinderschroef
pos. S 21 bevestigd. De verzonken schroef pos. P
15 wordt aangehaald met de meegeleverde in-
bussleutel terwijl de rotor met de meegeleverde
stiftsleutel tegengehouden wordt. Hiervoor moet
de sleutel zo worden geplaatst dat de stiften van
de sleutel in de frontale boringen van de rotor gri-
jpen. De schijf moet zo worden gedraaid dat de
boring in de rotor toegankelijk is voor de stiften
van de sleutel.

Aanwijzing: Nadat de cilinderkopschroef is

aangehaald met de inbussleutel, moet de rotor
één maal (360°) worden gedraaid. Daarbij mag
de rotor niet aanlopen. Eventueel moet de mon-
tage herhaald worden.
Nu kan de voor het maalproces passende zeef
pos. Z 1 worden ingelegd, hiertoe wordt de zeef
van de voorkant in de maalkamer geschoven. Er
ook hier op letten dat de zeef en het opperv-
lak van de zeefhouder in de maalkamer vrij van
vuil en stof zijn. Nu kan de deur van de maalka-
mer gesloten en met de bedieningsknop pos. S
9 worden vergrendeld. De schroefbout van de
draaigreep wordt door drukken en draaien in de
inwendige schroefdraad op het drijfwerkdeksel
gedraaid. De eerste omwentelingen gaan licht,
wanneer het draaien zwaarder wordt is de deur
weliswaar gesloten de veiligheids-schakelaar
echter nog niet ontgrendeld. Deze moet tot een
merkbare aanslag worden doorgedraaid (nog
ca. 2 omwentelingen) dan is de veiligheidsscha-
kelaar pas ontgrendeld en is de molen startklaar.

Maalproces met de snijdmolen:

Voor het maalproces wordt de geschikte zeef erin
geschoven en de deur gesloten. Daarna wordt
een passende opvangbak op de uitlaatconus pos.
S 1 (normgeslepen NS 29) bevestigd. Geschikte
containers zijn bijv. Erlenmeyer pos. Z 3, ronde
kolven, reageerbuizen telkens van glas of kunst-
stof. De containers moeten met een bevestiging-
klem pos. Z 2 worden beveiligd (zie afb. 2).
Bij warmtegevoelige stoffen of maalgoed met
een zeer hoge volumevergroting bij het fi jn-
maken wordt voor de toepassing een kolf met
twee halzen aanbevolen, waarbij op de tweede
opening een fi lter (bijv. watten) wordt gemon-
teerd. Door een luchtstroom wordt het maal-
goed gekoeld en er ontstaat geen voerdruk. Bij
zeer kritisch maalgoed (na het fi jnmaken zeer
fi jn poeder) kan het maalgoed ook door middel
van een in de handel gebruikelijke stofzuiger
waarvan de zuigbuis op de uitlaatconus wordt
geadapteerd, worden opgezogen. Het poeder
bevindt zich dan in de stofzuigerzak waaruit dit
voor verdere methodische stappen kan worden
genomen.
De toerentalknop pos. A 12 wordt op links aans-
lag (3000 rpm) gedraaid. Door de wipschakelaar
pos. A 13 op positie 1 om te schakelen wordt
de molen gestart. Eerst gaat de groene LED "Po-
wer" branden en heel kort de LED "Overload"
voordat de motor met een zachte aanloop start.

Aanwijzing!

Advertising