Udpakning værd at vide – IKA MF 10 basic User Manual

Page 84

Advertising
background image

84

Udpakning

Værd at vide

Udpakning

- Pak apparatet ud forsigtigt

• Leveringsomfang IKA

®

MF 10

Til drevets leveringsomfang hører:

En drivenhed IKA

®

MF 10, et opsamlingskar,

et netkabel, en fastnøgle, en unbrakonøgle, en
gaffelnøgle og en driftsvejledning.

Til slagmalehovedets leveringsomfang hø-

rer:

En slagmalebane med påmonteret dør og tre
indskruede befæstelsesbolte, en doseringsslu-
se, en hammerrotor, en undersænkskrue, en
skive, et dæksel og den fi ltersi, De har bestilt.

Analysemøllen IKA

®

MF 10 er en kontinuerligt

arbejdende universalmølle. Den gør det muligt
at anvende to forskellige malemetoder, som
dækker de fleste af alle de maleopgaver, som
forekommer på et laboratorium.

Slagmaling:

Anvendes til hårde, sprøde malematerialer og
til tørrede materialer eller materialer, som er
gjort sprøde ved hjælp af kulde, (f.eks. korn,
kaffe, kul, ...).
Her findeles malematerialet ved hjælp af rote-
rende slagværktøj og slaglister, som er anbragt
ved malebanen. Malematerialet brækkes op og
kastes ud i en egnet opsamlingsbeholder gen-
nem tilsvarende filtersier. Tilførselsdoseringen
gør en optimal dosering mulig, så møllen kan
arbejde med optimal hastighed. Malekamme-

- Hvis der er transportskader, skal de doku-

menteres med det samme (post, bane eller
speditør)

Til skæremalehovedets leveringsomfang

hører:

En skæremalebane med tre indbyggede sta-
torknive, en påmonteret dør, en påmonteret
rundglider og tragt og tre indskruede befæstel-
sesbolte, en ventilstøder, en knivrotor med tre
påmonterede rotorknive, en cylinder skrue, en
skive, et dæksel og den fi ltersi, De har bestilt.

ret er støvtæt lukket, opsamlingsbeholderne
anbragt med standardslebne forbindelser. Der-
ved opnås et minimalt malematerialetab.

Skæremaling:

Anvendes til bløde, fiberholdige materialer
(f.eks. hø, strå, kunststofaffald, papir, træ ...).
Her skæres malematerialet mellem roterende
knive og stående knive, som er anbragt ved
malebanen. Også her kommer malematerialet
ud i opsamlingsbeholderen gennem filtersier.
Tilførselsmaterialeenheden gør det muligt at til-
føre voluminøst massemateriale. Ved skærebel-
astningen tilføres mindre energi til malemateri-
alet, hvilket medfører en ringere opvarmning.
Derved opnås et minimalt malematerialetab.

Advertising