Varusteet, Huolto ja puhdistus – IKA MF 10 basic User Manual

Page 113

Advertising
background image

113

Seulasisäkkeiden silmäkoot:
Ø 0,25 mm
Ø 0,50 mm
Ø 1,00 mm
Ø 2,00 mm
Ø 3,00 mm

Varusteet

MF 10.1

leikkuujauhatuspään

MF 10.2

Iskujauhatuspään

Huolto ja puhdistus

Varo!

Jauhamisen jälkeen jauhatuskammion sisäosat
(suppilo, annostelulaite, roottori, jauhatusrata,
seula ja tyhjennysistukka) pitäisi puhdistaa. Tähän
voi käyttää myös riepua tai puhdistussivellintä.
Kun laitetta käytetään samalla materiaalilla, jau-
hatusrataa ei tarvitse purkaa irti puhdistusta var-
ten jauhatuskokeiden välillä. Jos toista materiaalia
jauhetaan uudella jauhatuskerralla, jolloin jäljellä
ei saa olla edellistä materiaalia, laite on puhdis-
tettava perusteellisesti, mikä vaatii jauhatuskam-
mion ja roottoreiden irrottamisen. Irrottaminen ja
asennus, ks. luku “Käyttöönotto”.
Jauhatuskammion osat voidaan pestä vedellä ja
tarvittaessa myös tavanomaisella astianpesuai-
neella.
Ota huomioon, että osien täytyy olla jälleen kuivia
ennen asentamista.

Varo: Leikkuujauhatusradan ja teräroottorin puh-

distuksessa on otettava huomioon luku “Turval-
lisuusohjeita”, koska kiinni ruuvatut terät ovat
erittäin teräviä ja voivat aiheuttaa vammoja, jos
ei olla varovaisia.

Tukkeutuneet seulat voidaan puhdistaa harjalla ja
paineilmalla. Mikäli materiaalia on juuttunut kiin-
ni seulansilmiin siten, että nämä keinot eivät riitä
enää, tukkeutuneet reiät täytyy puhkaista auki
sopivilla neuloilla tai seula puhdistaa ultraäänikyl-
vyssä.
Jos ajan kuluessa, erityisesti kun jauhetaan jat-
kuvasti hyvin kovia materiaaleja, iskutyökalut tai
terät ja jauhatusrata kuluvat, niin että jauhaminen
ei käy enää nopeasti eikä laatu ole riittävää, kulu-
neet osat on vaihdettava.

Teriä ei saa teroittaa, koska leikkuurako tu-

lee liian suureksi. Turvallisuussyistä terien

kiinnittämiseen saa käyttää vain uusia al-

kuperäisiä IKA

®

-ruuveja.

Laitteen ei tarvitse huoltoa. Ainoastaan sen ra-
kenneosat kuluvat luonnollisesti ja mahdollisesti
vioittuvat.

Varaosatilaus
Varaosiatilauksissa pyydämme ilmoittamaan
laitteen tyyppikilvessä annetun valmistusnume-
ron, laitteen tyyppitunnuksen sekä varaosan ni-
men katso varaosakuva ja –luettelo osoitteesta
www.ika.com.

Korjata
Korjattavaksi lähetettävien laitteiden on oltava
puhdistettuja eivätkä ne saa sisältää terveyttä
vaarantavia aineita.
Ellei vikaa saada korjattua, lähetä laite alkuperä-
ispakkauksessaan huoltoon. Varastopakkaus ei
riitä palautuspakkaukseksi. Käytä lisäksi sopivia
kuljetuspakkauksia.

IKA

®

-laitteiden puhdistukseen saa käyttää vain

IKA

®

:n hyväksymiä puhdistusaineita. Hyväksytyt

puhdistusaineet, kun puhdistettavana on:
Väriaineet Isopropanoli
Rakennusmateriaalit

Tensidipitoinen vesi,

isopropanoli
Kosmeettiset aineet

Tensidipitoinen vesi,

isopropanoli
Ravintoaineet

Tensidipitoinen vesi

Polttoaineet

Tensidipitoinen vesi

- Käytä suojakäsineitä, kun puhdistat laitetta.
- Sähkölaitteita ei saa laittaa puhdistusaineeseen

puhdistustarkoituksessa.

- Varmista puhdistuksen yhteydessä, ettei laittee-

seen pääse kosteutta.

- Jos puhdistus- tai desinfi ointiainetta ei ole mai-

nittu tässä, tiedustele asiaa IKA

®

:lta.

Advertising