Tilbehør, Vedlikehold og rengøring – IKA MF 10 basic User Manual

Page 102

Advertising
background image

102

Silinnsats med hulldiameter:
Ø 0,25 mm
Ø 0,50 mm
Ø 1,00 mm
Ø 2,00 mm
Ø 3,00 mm

Tilbehør

MF 10.1

Skjæremalehodet

MF 10.2

Prallmalehodet

Vedlikehold og rengøring

Obs!

Etter malingen bør malekammerets innvendige
deler (trakt, doseringsinnretning, rotor, maleba-
ne, sil og utløpsstuss) rengjøres med en børste
(liten stålbørste). Du kan også bruke en klut eller
pensel. For rengjøring mellom enkelte maleforsøk
med samme materiale er det ikke nødvendig å
demontere malebanen. Hvis maleprosessen skal
startes med et annet materiale som ikke må for-
urenses av materialet som er malt i forveien, er
det nødvendig med en grundig rengjøring og
malekammeret og rotorene må demonteres. De-
montering og montering se kapittel ”Idriftsettel-
se”.
Malekammerdeler kan vaskes med vann og even-
tuelt også med et vanlig oppvaskmiddel.
Vær oppmerksom på at delene må være tørre før
monteringen.

Obs: Vær ved rengjøring av skjæremalebanen

og knivrotoren oppmerksom på kapitlet ”Sikker-
hetshenvisninger” fordi de påskrudde knivene er
meget skarpe og kan føre til skader hvis sikker-
hetshenvisningene ikke følges.

Tilstoppede siler kan rengjøres med børster eller
trykkluft. Hvis materialdeler har satt seg fast i sil-
hullene slik at disse midler ikke lenger er tilstrek-
kelige, må hullene enten frigjøres med nåler eller
silen må rengjøres med ultralyd.
Hvis slager eller kniv og malebane er blitt slitte
i løpet av tiden, spesielt etter stadig maling av
meget harde substanser, slik at raskt arbeide med
tilsvarende kvalitet ikke lenger er mulig, bør de
slitte delene erstattes.

Kniver må ikke etterslipes da klaringen

ellers blir for stor. Av sikkerhetsmessige

grunner må for festet av knivene kun origi-

nal IKA

®

-skruer benyttes.

Apparatet arbeider vedlikeholdsfritt. Bare kom-
ponentene gjennomgår en naturlig aldring og
har en statistisk sviktkvote.

Bestilling av reservedeler
Ved bestilling av reservedeler vennligst angi:
- sfabrikasjons-nummeret som er angitt på ty-

peskiltet

- apparattype
- reservedelens betegnelse, reservedelsbilde og

–liste fi nnes på www. ika.com

Reparasjon
Vennligst send bare inn apparater for reparas-
jon som er rengjort og som er fri for helsefarlige
stoffer.
Dersom apparatet har behov for reparasjon, må
apparatet sendes i sin originale emballasje. Van-
lig magasinemballasje er ikke tilstrekkelig ved til-
bakelevering av apparatet. Bruk også emballasje
som egner seg for transport.

Bruk bare anbefalte rengjøringsmidler fra IKA

®

.

Bruk følgende ved rengjøring av:
Fargestoffer Isopropanol
Råstoffe

Tensidholdig vann,

isopropanol
Kosmetikk

Tensidholdig vann,

isopropanol
Næringsmidler

Tensidholdig vann

Brennstoff

Tensidholdig vann

- Bruk beskyttelseshansker når du rengjører ap-

paratet.

- Elektriske apparater må for rengjøring ikke leg-

ges i rengjøringsmidlet.

- Det må ikke komme fukt inn i apparatet under

rengjøring.

- Spør IKA

®

hvis andre rengjørings- eller avgift-

ningsmetoder brukes enn de som er anbefalt.

Advertising