Инструкции за безопасност – IKA MF 10 basic User Manual

Page 135

Advertising
background image

135

Изходен език: немски

BG

Инструкции за безопасност

• Спазвайте приложимите инструкции за безопасност и

указанията за контрол и предотвратяване на прахови
експлозии.

• При придаване на трошливост на материала за

смилане с помощта на охлаждащи агенти (течен азот
или сух лед) трябва да се носят подходящи предпазни
средства (за използването им в лаборатории вижте
инструкциите за работа в лаборатории и правилата за
техника на безопасност).

• Внимавайте в отделението за мелене да не се създава

налягане (особено при използване на охлаждащи
агенти).

Внимание: При използване на течен азот процесът на

мелене трябва да започне едва тогава, когато течният
азот се изпари напълно.

Внимание: Частите на уреда могат дълго време да

останат студени след охлаждане с течен азот и с тях
следва да се работи само с приложимите предпазни
средства.

• Обработвайте болестотворните материали само в

затворени съдове и при подходящ аспиратор. За
въпроси се обръщайте към IKA

®

.

• Не използвайте уреда във взривоопасна атмосфера, с

опасни вещества и под вода.

• Обработвайте само среди, които не реагират опасно

на допълнителната енергия, произвеждана чрез
обработката. Това важи и за енергия, произвеждана по
друг начин, като напр. чрез светлинно облъчване.

• Безопасната работа е гарантирана само

с

принадлежностите,

описани

в

раздел

„Принадлежности“.

• Монтирайте принадлежностите само при изваден

захранващ щепсел.

• Изключването на уреда от електрозахранващата мрежа

се извършва само чрез изваждане на захранващия
щепсел от мрежата съответно от уреда.

• Контактът за свързване на захранващия кабел трябва да

е лесно достъпен.

• След прекъсване на електрозахранването или след

механично прекъсване уредът не се включва отново
автоматично.

За защита на уреда

• Уредът може да се отваря само от квалифициран

персонал.

• Данните за напрежението върху типовата табелка

трябва да съвпадат с мрежовото напрежение.

• Избягвайте удари по уреда или принадлежностите.

За Вашата защита

Прочетете цялото ръководство за експлоатация

преди да започнете работа с уреда и следвайте

инструкциите за безопасност.

• Пазете ръководството за експлоатация на достъпно за

всички място.

• Имайте предвид, че с уреда трябва да работи само

обучен персонал.

• Спазвайте инструкциите за безопасност, указанията,

правилата за охрана на труда и техника на безопасност.

• Носете Вашите лични предпазни средства в съответствие

с класа опасност на обработвания флуид. В противен
случай съществува риск от:
- Изхвърляне на части.

• Поставете уреда да стои свободно върху равна,

стабилна, чиста, нехлъзгава, суха и огнеупорна
повърхност.

• Мелницата следва винаги да се използва под надзора

на лицето, което работи с нея.

• Преди всяка употреба проверявайте уреда и

принадлежностите за повреди. Не използвайте
повредени части.

• Преди отваряне на вратата мелницата трябва

задължително да се изключи с помощта на
двупозиционния прекъсвач (поз. A 13).

• При затворени приемни съдове, особено при

използване на сух лед или течен азот, се получава
свръхналягане. Това може да доведе до излизане на
материала за мелене от фунията.

• Остатъците от зареждания материал, които остават

във фунията, не бива да се отстраняват по време на
работа с ръце или с неподходящи инструменти като
отвертка например. Те се отстраняват само с подходящ
инструмент за почистване при изключено състояние на
уреда.

• По време на работа не пъхайте пръсти или предмети

в изходния конус (поз. P 1/S 1), за да го почистите.
Почистването е разрешено само при изключено
състояние на уреда и изваден захранващ щепсел.

• В уреда не бива да се раздробяват взривоопасни

вещества.

Внимание: След по-дълъг цикъл на работа отделението

за мелене и инструментите за раздробяване на
мелницата могат силно да се нагорещят. Преди
почистване или евентуално преустройство на
мелницата, я оставете да изстине.

Внимание: При монтиране, демонтиране и почистване

на главата за ситно смилане много внимавайте за
острите ръбове на ножовете на ротора (поз. S 20) и в
отражателната плоча. С тези части трябва да се борави
много внимателно. Носете лични предпазни средства.

Advertising