Häiriöiden poisto – IKA MF 10 basic User Manual

Page 112

Advertising
background image

112

Mylly ei käynnisty:
Mahdollisia syitä:

- Verkkopistoke ei ole oikein paikallaan laitteessa

tai pistorasiassa (“Power”-valodiodi ei syty, kun
vipukytkin, osa A 13, käännetään asentoon 1.)

- Jauhatuskammion luukku ei ole suljettu oikein,

(“Power”-valodiodi, “Error”-valodiodi palavat ja
kuuluu äänimerkki, kun vipukytkin, osa A 13,
käännetään asentoon 1.)

Korjaaminen:

Laita ensiksi vipukytkin, osa A 13, asentoon 0.
Tarkasta tarvittaessa jännitteen syöttö ja verkko-
pistoke. Tai jos “Error”-LED syttyy ja kuuluu ääni-
merkki, sulje jauhatuskammion luukku ja vedä kier-
tokahva, osa P 10/ S 9, kiinteään rajoittimeen asti.
Käännä vasta sitten vipukytkin takaisin asentoon 1.

Moottori hurisee, kun vipukytkin, osa A 13,

käännetään, roottori ei kuitenkaan ala käydä.
Mahdollisia syitä:

- Materiaalikappaleita oli ennen jauhamista jau-

hatuskammiossa lukiten roottorin.

Korjaaminen:

Kytke mylly pois päältä vipukytkimellä, osa A 13,
ja vedä verkkopistoke irti. Avaa luukku ja poista
materiaalikappaleet jauhatuskammiosta. Kun lu

Leikkuujauhatspään irrottaminen:
Huomautus: Roottorissa ja jauhatuskammiossa

olevat terät ovat teräväreunaisia. Turvallisuusoh-
jeet on otettava huomioon.
Huomioitava on, että myllyn täytyy ensiksi jäähtyä
ennen pään irrottamista, koska jauhatuskammio
ja iskuroottori eivät muutoin irtoa.

Verkkopistoke on vedettävä irti ennen pään pur-
kamista. Kun luukku on avattu, avataan lieriö-
ruuvi, osa S 21, kuusiokoloavaimella. Uppokan-
taruuvi (P 15) kiristetään mukana toimitetulla
kuusiokoloavaimella samalla kun roottorista pi-

Häiriöiden poisto

ukku on suljettu ja mylly on taas verkossa, voit
kytkeä myllyn jälleen päälle vipukytkimellä, osa A
13.

Moottori pysähtyy käytön aikana:
Mahdollisia syitä:

- Moottorin ylikuormitus liian suuren materiaali-

määrän vuoksi, mistä johtuen moottori kuume-
nee liikaa. Moottorin lämpösuojakytkin laukeaa
tällöin ja kytkee myllyn pois päältä. Moottorin
ylikuumuminen näkyy punaisen “Error”-valodi-
odin syttymisestä ja lisäksi kuuluu äänimerkki.

- Roottori lukkiutuu liian suurten tai liian sitkeiden

materiaalikappaleiden vuoksi.

- Roottori lukkiutuu väärin säädetyn kierrosluvun

vuoksi (useimmissa tapauksissa liian pieni kier-
rosluku kyseiselle käyttötapaukselle).

Korjaaminen:

Kytke mylly pois päältä vipukytkimellä, osa A 13,
ja vedä verkkopistoke irti.
Avaa jauhatuskammion luukku ja poista tarvitta-
essa kiinni juuttuneet materiaalikappaleet tai vielä
pienentämätön materiaali.
Jos häiriö on syntynyt ylikuormituksen vuoksi,
anna myllyn jäähtyä jonkin aikaa, ennen kuin
käynnistät sen uudelleen.

detään vastaan toimitukseen sisältyvällä haka-
avaimella. Aseta avain niin, että tapit tarttuvat
roottorin otsapinnan puoleisiin reikiin. Kierrä le-
vyä niin, että voit asettaa avaimen tapit roottorin
reikiin.
Jos ruuvin kuusiokolo on likainen, se täytyy puhdi-
staa harjalla. Kun olet irrottanut lieriöruuvin ja le-
vyn (S 22), irrota veitsiroottori (S 4). Sovitusjousen
täytyy olla uran alueella (jauhatuskammion takase-
inässä). Tämän jälkeen avataan kaikki kolme kierre-
tappia, osa 12, kita-avaimella ja jauhatuskammiota
kierretään myötäpäivään ja se vedetään irti.

Huomautus!

Advertising