Ingangsetting – IKA MF 10 basic User Manual

Page 97

Advertising
background image

97

Pass på at mølledrevet står stabilt på bordet. Vær
oppmerksom på omgivelsesbetingelsene angitt i
de tekniske data.
Samlekaret (pos.A 19) legges på foten slik at de
runde magnetene senkes ned i fordypningen på
foten.

Prallmølle:
Montering av prallmalehodet:
Bryteren pos. A 13 må være på nullstilling og
nettstøpslet må være trukket ut før montering av
prallmalehodet. Først dreies de tre gjengeboltene
pos. P 5 (se fi g. 1) ut på samme høyde (avstand
mellom boltens sekskant og endefl aten på maleho-
det ca. 2 mm som tilsvarer to omdreininger).
Vær oppmerksom på at fl ensestykket på drevet og
hodet er rene og støvfrie. For monteringen er det
fordelaktig å gni inn delene med en lett oljet klut.
Passfjæren må stå i utsparingen (i bakveggen til
malekammeret). Hodet skyves nå på drevet – pass
på at delene ikke klemmer. Gjengebolteendene må
senkes ned i girdekslets boringer. Hodet må dertil
dreies lett med urviseren. Etter at boltene er senket
ned dreies hodet inntil boltenes anslag slik at hodet
nå står rett.
Nå lukkes malekammerdøren og låses med betje-
ningsknappen pos.P10 (det er tilstrekkelig med 3
til 5 omdreininger). Herved ret-Ingangsetting tes
inn malekammeret optimalt slik at det senere er
lett å åpne og lukke døren. Gjengeboltene trek-
kes nå til med den medleverte skrunøkkelen med
åpen ende. Derved må man være oppmerksom
på at boltene trekkes i retning hode.
OBS: Trekk boltene jevnt til (se fi g. 3.1)!

Hammerrotoren (pos.P 13) kan nå monteres.
Som fremstilt i fi g. 3 skyves rotoren på drivakse-
len og festes med skive pos.P 11 og senkeskruen
pos.P 15. Flathodeskruen (posisjon P15) trekkes
til med den medfølgende unbrakonøkkelen mens
rotoren holdes fast med skiftenøkkelen som føl-
ger med leveransen. Skiftenøkkelen plasseres da
slik at stiften på nøkkelen griper inn i rotorborin

Ingangsetting

gene på forsiden. Skiven må dreies til at boringen
i rotoren er tilgjengelig for skiftenøkkelstiften.

Henvisning: Når sylinderhodet er trukket til

med unbrakonøkkelen, dreies hammerrotoren én
gang (360°). Rotoren må derved ikke streife veg-
gen. Hvis nødvendig må monteringen gjentas.

Nå kan silen pos. Z 1 som er egnet for malingen
legges inn, silen skyves dertil forfra inn i male-
kammeret. Silen og silholderfl aten i malekamme-
ret må være frie for smuss og støv.
Nå kan malekammerdøren lukkes og låses med
betjeningsknappen pos. P 10. Betjeningsknap-
pens gjengebolt dreies inn i girdekslets innven-
dige gjenge ved å trykke og dreie. De første om-
dreiningene går lett, når det blir tyngre å dreie er
døren riktignok lukket men sikkerhetsbryteren er
ennå ikke løsnet. Man må derfor dreie videre til
anslaget er følbart (ca. to omdreininger til), først
da er forriglingen på sikkerhetsbryteren fjernet
og møllen er driftsklar.

Maling med prallmøllen:
Før maling skyves den egnede silen inn og døren
lukkes.
Deretter festes en egnet samlebeholder på ut-
løpskjeglen (normert slip NS 29). Egnede behol-
dere er f.eks. erlenmeyerkolber pos. Z 3, rund-
kolber, reagensglass henholdsvis av glass eller
kunststoff. Beholderne må sikres med en feste-
klemme pos. Z 2 (se fi g. 1).
Ved varmeømfi ntlige stoffer eller ved materiale
hvor volumet blir mye større under fi ndelingen, an-
befales det å sette inn en kolbe med to halser og
montere et fi lter (f.eks. vatt) på dens andre åpning.
Luftstrømmen kjøler ned materialet og på denne
måten unngås overtrykket. Ved meget kritisk ma-
teriale (etter fi ndelingen meget fi nt pulver) kan
materialet også suges ut ved hjelp av en støvsuger
som er vanlig i handelen hvis sugerør forbindes
med utløpskjeglen. Pulveret samles da i støvsuger-
posen og kan tas ut for ytterlige behandling.

Henvisning:!

Advertising