Drošības norādes – IKA MF 10 basic User Manual

Page 133

Advertising
background image

133

Drošības norādes

Oriģinālvaloda: vācu

LV

jārīkojas īpaši piesardzīgi. Lietojiet individuālo

aizsargaprīkojumu.

• Ievērojiet attiecīgās darba drošības norādes un

direktīvas, kas ir saistītas ar putekļu eksploziju.

• Lai panāktu maļamā produkta trauslumu, lieto-

jot dzesēšanas līdzekļus (šķidro slāpekli vai sauso
ledu), ir vajadzīgs piemērots aizsargaprīkojums
(skat. laboratoriju direktīvas un negadījumu
novēršanas priekšrakstus par izmantošanu
laboratorijā).

• Uzmaniet, lai malšanas kamerā neveidotos spie-

diens (galvenokārt tad, ja tiek lietoti dzesēšanas
līdzekļi).

Uzmanību: ja tiek izmantots šķidrais slāpeklis,

malšanas procesu drīkst uzsākt tikai pēc tam,
kad šķidrais slāpeklis ir pilnībā iztvaikojis.

Uzmanību: ierīces detaļas var būt ļoti aukstas

vēl ilgāku laiku pēc dzesēšanas ar šķidro slāpekli,
ar tām drīkst rīkoties vienīgi tad, ja izmanto
komplektam pievienoto aizsargaprīkojumu.

• Veselībai kaitīgus materiālus apstrādājiet tikai

slēgtos traukos ar piemērotu vilkmes ventilāciju.
Ja rodas jautājumi, vērsieties pie IKA

®

.

• Nedarbiniet iekārtu sprādzienbīstamā atmosfērā,

ar bīstamām vielām un zem ūdens.

• Apstrādājiet tikai tādas vielas, kuru apstrādes

rezultātā radusies energija ir zināma. Tas at-
tiecas arī uz citiem energijas rašanās vei diem,
piemēram, gaismas stariem.

• Droša iekārtas darbība ir garantēta tikai ar

nodaļā “Aprīkojums” aprakstīto aprīkojumu.

• Aprīkojumu uzstādiet tikai tad, ja tīkls ir atvi-

enots no strāvas.

• Lai atvienotu ierīci no elektrotīkla, ierīces

kontaktdakša jāizvelk no kontaktligzdas.

• Elektrotīkla pieslēguma kontaktligzdai ir jābūt

viegli aizsniedzamai un pieejamai.

• Pēc strāvas padeves pārtraukuma vai mehāniska

pārtraukuma ierīce neatsāk pati darboties.

Ierīces drošībai

• Iekārtu atļauts atvērt tikai speciālistiem.
• Uz tipa plāksnītes dotajam spriegumam jāatbilst

tīkla spriegumam.

• Pasargājiet iekārtu un aprīkojumu no triecie-

niem un sitieniem.

Jūsu drošībai

Pirms iekārtas nodošanas ekspluatācijā

uzmanīgi izlasiet lie tošanas instrukciju

un ņemiet vērā drošības norādījumus.

• Lietošanas instrukcijai jāatrodas visiem pieejamā

vietā.

• Ar iekārtu atļauts strādāt tikai apmācītam

personālam.

• Ņemiet vērā drošības norādījumus, direktīvas un

darba aizsardzības un negadījumu novēršanas
noteikumus.

• Lietojiet personisko aizsargaprīkojumu atbilstoši

apstrādājamā materiāla bīstamības klasei.
Pretējā gadījumā pastāv risks, jo var:
- detaļu izsviešana ar centrbēdzes spēku.

• Uzstādiet ierīci uz līdzenas, stabilas, tīras,

neslīdošas, sausas un ugunsdrošas virsmas.

• Dzirnavas ir darbināmas tikai personāla

uzraudzībā.

• Pirms katras lietošanas reizes pārbaudiet, vai

iekārta un tās aprī kojums nav bojāti. Neizman-
tojiet bojātas detaļas.

• Pirms durtiņu atvēršanas dzirnavas noteikti

jāizslēdz ar divpozīciju slēdzi (poz. A13).

• Ja samaltā produkta iepildīšanas trauks ir

noslēgts, iekšā rodas spiediens, it īpaši tad, ja
tiek izmantots sausais ledus vai šķidrais slāpeklis.
Tad var gadīties, ka samaltais produkts virzās
augšup un birst no piltuves augšas.

• Dzirnavu darbības laikā nedrīkst ar roku vai

nepiemērotu instrumentu, piem., skrūvgriezi,
likvidēt piltuvē palikušās maļamā produkta at-
liekas. To var darīt tikai izslēgtā stāvoklī un ar
piemērotu tīrīšanas instrumentu.

• Dzirnavu darbības laikā nedrīkst bāzt konu-

sa atverē (poz. P 1/S 1) pirkstus vai jebkādus
priekšmetus, lai to iztīrītu. Tīrīšana ir atļauta
tikai izslēgtā stāvoklī, tīkla spraudnim jābūt at-
vienotam.

• Nedrīkst smalcināt sprādzienbīstamas vielas.
Uzmanību: pēc garākiem malšanas cikliem

malšanas kamera un smalcināšanas instrumen-
ti var būt karsti. Pirms tīrīšanas vai varbūtējās
pāraprīkošanas ļaujiet dzirnavām atdzist.

Uzmanību: piemontējot un nomontējot

vai tīrot smalcinātāja galvu, īpaša uzmanība
jāpievērš asajam nazim pie rotora (poz.
20) un asajam nazim, kas atrodas maļamā
materiāla pārvietošanās ceļā. Ar šīm detaļām

Advertising