Saugos reikalavimai – IKA MF 10 basic User Manual

Page 134

Advertising
background image

134

Originalo kalba: vokiečių

LT

Saugos reikalavimai

Su šiomis dalimis reikia elgtis ypač atsargiai.

Naudokite asmenines apsaugos priemones.

• Laikykitės privalomų saugos nurodymų ir

reglamentų, susijusių su dulkių sprogumo tema.

• Trupinant malinį aušinimo priemonėmis (skystu

azotu arba sausu ledu), reikia naudoti tinkamas
apsaugines priemones (žr. laboratorijos regla-
mentus ir nelaimingų atsitikimų prevencijos tai-
sykles apie naudojimą laboratorijoje).

• Atkreipkite dėmesį į tai, kad malimo kameroje

nesusidarytų slėgis (ypač naudojant aušinimo
priemones).

Dėmesio: naudojant skystą azotą, malimo

procesą pradėti galima tik tada, kai visiškai
išgaruos skystas azotas.

Dėmesio: įrenginio dalys po aušinimo skystu

azotu dar ilgai gali būti labai šaltos, todėl liesti
galima tik naudojant apsaugines priemones.

• Ligas sukeliančias medžiagas perdirbki-

te tik uždaruose induose esant tinkamai
ištraukiamajai ventiliacijai. Iškilus klausimams
prašom kreiptis į IKA

®

.

• Nenaudokite prietaiso sprogioje aplinkoje, su

pavojingomis medžiagomis ir po vandeniu.

• Apdorokite tik tokias medžiagas, kurias pla-

kant neišsiskirtų energija. Tai galioja ir kitokio
pobūdžio energijos virsmams, pvz., pate kus
šviesos spinduliams.

• Saugus darbas užtikrinamas tik naudojant prie-

dus, aprašytus sky riuje “Priedai”.

• Priedus montuokite tik iš elektros tinklo ištraukę

kištuką.

• Nuo elektros tinklo prietaisą galima atjungti tik

ištraukus elektros tinklo / prietaiso kištuką.

• Elektros tinklo lizdas turi būti greitai ir lengvai

pasiekiamoje vietoje.

• Nutrūkus srovės tiekimui arba mechaniškai

nutraukus procesą, vėliau įrenginys pats
automatiškai neįsijungia.

Norėdami apsaugoti prietaisą

• Prietaisą atidaryti leidžiama tik specialistams.
• Gaminio lentelėje nurodyta įtampa turi atitikti

tinklo įtampą.

• Saugokite prietaisą ir jo priedus nuo smūgių.

Jūsų saugumui

Prieš pradėdami naudotis prietaisu,

perskaitykite visą naudojimo instrukciją

ir laikykitės saugos reikalavimų.

• Naudojimo instrukciją laikykite visiems priein-

amoje vietoje.

• Prietaisu leidžiama dirbti tik apmokytiems dar-

buotojams.

• Laikykitės saugos reikalavimų, direktyvų, dar-

bo saugos ir nelaimin gų atsitikimų prevencijos
taisyklių.

• Atsižvelgdami į apdorojamos medžiagos pavo-

jaus klasę, naudoki te asmens apsaugos prie-
mones. To nedarant, pavojų gali sukelti:
- dalių išsviedimas.

• Įrenginį statykite lauke ant lygaus, stabilaus,

švaraus, neslidaus, sauso ir ugniai atsparaus
paviršiaus.

• Malūnas gali būti eksploatuojamas tik prižiūrint

operatoriui.

• Kiekvieną kartą prieš naudodami patikrinkite, ar

prietaisas ir jo priedai nesugadinti. Nenaudokite
suga-dintų dalių.

• Prieš atidarant duris, malūną reikia išjungti jun-

gikliu su svirtele (padėtis A13).

• Uždaruose induose, ypač naudojant sausą ledą

arba skystą azotą, susidaro viršslėgis. Dėl to
malinys gali išsiveržti į viršų iš piltuvo.

• Piltuve liekančių malamos medžiagos likučių

negalima šalinti eksploatavimo metu rankomis
arba netinkamais įrankiais, pvz., atsuktuvais.
Juos reikia šalinti tik išjungus įrenginį ir tinkamu
valymo įrankiu.

• Eksploatuojant negalima į išleidimo kūgį

(padėtis P 1/S 1) kišti pirštų arba daiktų norint
jį išvalyti. Valyti įrenginį galima tik jį išjungus ir
ištraukus tinklo kištuką.

• Negalima smulkinti sprogių medžiagų.
Dėmesio: po ilgesnių malimo ciklų malimo ka-

mera ir smulkinimo įrankiai gali būti karšti. Prieš
valydami arba galimai permontuodami įrenginį,
palaukite, kol malūnas atvės.

Dėmesio: montuojant ir išmontuojant bei

valant pjaustymo galvutę reikia ypač saugotis
aštrių peilių briaunų prie rotoriaus (padėtis S
20) ir aštrių peilių briaunų atmušimo plokštėje.

Advertising