Verhelpen van storingen – IKA MF 10 basic User Manual

Page 57

Advertising
background image

57

De molen start niet:
Moglijke oorzaken:

- De stekker is niet correct in het apparaat c.q. het

topcontact gestoken (de lichtdiode “Power”
gaat niet branden wanneer de wipschakelaar
pos. A 13 op stand 1 wordt omgeschakeld).

- De maalkamerdeur is niet correct gesloten. (De

lichtdiodes “Power” en “Error” branden en een
pieptoon is hoorbaar wanneer de wipscha-
kelaar pos. A1 3 op stand 1 wordt omgescha-
keld.

Verhelpen:

Eerst de wipschakelaar pos. A 13 op 0 zetten. Even-
tueel de spanningstoevoer en de netstekker cont-
roleren. C.q. bij het gaan branden van de “Error”
LED en een hoorbare pieptoon de maalkamerdeur
sluiten en de draaigreep pos. P 10/ S 9 tot de vas-
te aanslag aantrekken. pas dan de wipschakelaar
weer op positie 1 omschakelen.

De motor bromt nadat de wipschakelaar

pos. A13 werd omgeschakeld, de rotor be-

gint echter niet te lopen.
Moglijke oorzaken:

- Er bevinden zich voor het malen brokken maal-

goed in de maalkamer en blokkeren de rotor.

Verhelpen:

Schakel de molen op de wipschakelaar pos. A 13
uit en trek de netstekker eruit. Open de deur en

Demontage van de snijdmaalkop:
Attentie: De messen op de rotor en in de maal-

kamer hebben scherpe randen. De veiligheidsins-
tructies moeten in acht worden genomen.
Er moet op gelet worden dat de molen voor het
demonteren van de kop eerst moet afkoelen om-
dat anders de maalkamer en de messenrotor niet
losgemaakt kunnen worden.

Voor de demontage moet de stekker uit het stop-
contact worden getrokken.
Na het openen van de deur wordt de cilinder-
schroef pos. S 21 door middel van de inbussleu-
tel losgedraaid. Nadat de deur geopend is wordt
de verzonken schroef van pos. P 15 losgehaald
met de inbussleutel, terwijl de motor met de

Verhelpen van storingen

verwijder de brokken maalgoed uit de maalka-
mer. Nadat de deur gesloten is en de molen weer
aan het net is aangesloten kunt u de molen opni-
euw met het omschakelen van de wipschakelaar
pos. A 13 inschakelen.

De motor schakelt tijdens de werking uit:
Moglijke oorzaken:

- Overbelasting van de motor als gevolg van te

hoge vulgoed dosering wat tot een te hoge ver-
warming van de motor leidt. Daardoor wordt de
thermische veiligheidsschakelaar van de motor
geactiveerd en schakelt de molen uit. De over-
verhitting van de motor wordt door het oplich-
ten van de rode “Error” lichtdiode weergegeven
en bovendien is er een pieptoon hoorbaar.

- Blokkeren van de rotor als gevolg van de grote

c.q. te taaie brokken vulgoed.

- Bolkkeren van de rotor als gevolg van verkeerde

toerentalinstelling (meestal te gering toerental
voor het gegeven toepassingsgeval).

Verhelpen:

chakel de molen op de wipschakelaar pos. A 13
uit en trek de stekker eruit.
Open de deur van de maalkamer en verwijder
eventueel vastgeklemde brokken maalgoed c.q.
nog niet fi jngemaakt maalgoed.
Wanneer de storing vanwege overbelasting was
opgetreden dient u de molen enige tijd te laten
afkoelen voor u deze opnieuw start.

meegeleverde stiftsleutel wordt tegengehouden.
Hiervoor moet de sleutel zo worden geplaatst dat
de stiften van de sleutel in de frontale boringen
van de rotor grijpen. De schijf moet zo worden
gedraaid dat de boring in de rotor toegankelijk is
voor de stiften van de sleutel.
Wanneer het inwendige zeskant van de schroef
verontreinigd is moet deze door middel van een
borstel gereinigd worden. Nadat de cilinder-
kopschroef en de schijf van pos. P 22 verwijderd
zijn, wordt de mesrotor van pos. S 4 weggetrok-
ken. De pasveer moet in het bereik van de uitspa-
ring (in de achterwand van de maalkamer) staan.
Nu worden de drie schroefbouten pos. 12 met een
vorksleutel losgemaakt en de maalkamer wordt
met de klok mee gedraaid en eraf getrokken.

Attentie!

Advertising