Feilfjerning – IKA MF 10 basic User Manual

Page 101

Advertising
background image

101

Møllen starter ikke:
Mulge årsaker:

- Nettstøpslet er ikke satt inn riktig i møllen hhv. i

stikkontakten (lysdioden ”Power” lyser ikke opp
når vippebryteren pos. A 13 slås om på stilling 1).

- Malekammerdøren er ikke riktig lukket, (lysdiode

”Power”, lysdiode ”Error” lyser og pipelyden høres
når vippebryteren pos. A 13 slås om på stilling 1.

Avhjelb:

Sett først vippebryteren pos. A 13 på 0.
Kontroller hvis nødvendig spenningsforsyningen
og nettstøpslet. Hhv. lukk malekammerdøren når
LED ”Error” lyser opp og pipelyden høres og trekk
så dreiehåndtaket pos.P 10/ S 9 til inntil det faste
anslaget. Slå først da vippebryteren om igjen på
posisjon 1.

Motoren brummer etter at vippebryteren

pos. A 13 slås om, men rotoren begynner

ikke å gå.
Mulge årsaker:

- Materialstykker fantes i malekammeret før ma-

ling og blokkerer rotoren.

Avhjelb:

Kople ut møllen på vippebryteren pos. A 13 og
trekk nettstøpslet. Åpne døren og fjern materi-

Demontering av skjæremalehodet:
Obs: Knivene på rotoren og i malekammeret er

skarpkantede. Vær oppmerksom på sikkerhet-
shenvisningene.
Vær oppmerksom på at møllen før demontering
av hodet må kjøles ned da malekammeret og ro-
toren ellers ikke kan fjernes.
Før demonteringen må nettstøpslet trekkes ut av
stikkontakten. Etter åpning av døren løsnes sylin-
derskruen pos. S 21 ved hjelp av umbrakonøkkelen.
Når døren er åpnet, løsnes fl athodeskruen (posisjon
P15) med unbrakonøkkelen mens rotoren holdes
fast med skiftenøkkelen som følger med leveransen.

Feilfjerning

alstykkene fra malekammeret. Etter at døren
elukket og møllen igjen tilkoplet nettet kan du
kople inn møllen på nytt ved å slå om vippebry-
teren pos. A 13.

Motoren kopler ut under drift:
Mulge årsaker:

- Overbelastning av motoren p.g.a. for høy mate-

riale-dosering som fører til for sterk oppvarming
av motoren. Derved utløses motorvernbryteren
og møllen koples ut. Overopphetingen av mo-
toren indikeres ved at den røde lysdioden ”Er-
ror” lyser opp og pipelyden høres i tillegg.

- Blokkering av rotoren p.g.a. for store hhv. for

seige materialstykker.

- Blokkering av rotoren p.g.a. feil turtallsinnstil-

ling (som oftest for lavt turtall for det angitte
bruksområde).

Avhjelb:

Kople ut møllen på vippebryteren pos. A 13 og
trekk nettstøpslet.
Åpne malekammerdøren og fjern hvis nødvendig
materialstykker som er klemt fast hhv. materiale
som ikke er fi ndelt.
Hvis feilen skyldes overbelastning, la møllen kjøles
ned en stund før du starter den på nytt.

Skiftenøkkelen plasseres da slik at stiften på nøk-
kelen griper inn i rotorboringene på forsiden. Ski-
ven må dreies til at boringen i rotoren er tilgjen-
gelig for skiftenøkkelstiften.
Hvis skruens innvendige sekskant er skitten må
den rengjøres med en børste. Når sylinderskruen
og skiven (posisjon S22) er fjernet, trekkes kniv-
rotoren (posisjon S4) av. Passfjæren må stå i ut-
sparingen (i bakveggen til malekammeret). Nå løs-
nes de tre gjengeboltene pos. P 12 ved hjelp av
en skrunøkkel med åpen ende og malekammeret
dreies med urviseren og trekkes av.

Obs!

Advertising