Περιεχόµενα, Εισαγωγή, Ελληνικη – Sharp Funkcja identyfikacji użytkownika User Manual

Page 123: Σηµείωση

Advertising
background image

1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Περιεχόµενα

Εισαγωγή ..............................................................................................................................1
Όταν έχετε εγκαταστήσει το κιτ ασφαλείας δεδοµένων .........................................................3

Σχετικά µε εµπιστευτικούς φακέλους και εµπιστευτικά αρχεία στη λειτουργία
Αρχειοθέτησης Εγγράφων...............................................................................................3

Περιορισµοί σε διαδοχική αντιγραφή και διαδοχική εκτύπωση ........................................3

Ρυθµίσεις ασφαλείας στην Ιστοσελίδα.............................................................................4

Σχετικά µε τη µεταφορά αντιγραµµένων δεδοµένων στη συσκευή..................................4

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ....................................................................................................5

ΛΙΣΤΑ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ .................................................................................5

Χρήση των ρυθµίσεων διαχειριστή ..................................................................................5

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ................................................................................................5

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ................................................................................................ 11

Εισαγωγή

Το MX-FRX5U προσθέτει µια λειτουργία ασφαλείας στο ψηφιακό πολυλειτουργικό σύστηµα
SHARP. Κατά τη χρήση της λειτουργίας ασφαλείας µαζί µε λειτουργίες αντιγραφής,
εκτυπωτή, ψηφιακού σαρωτή ή fax ενός ψηφιακού πολυλειτουργικού συστήµατος SHARP,
τα δεδοµένα εικόνας που δηµιουργούνται για την εργασία είναι κρυπτογραφηµένα και, µόλις
τελειώσει η εργασία, τα κρυπτογραφηµένα δεδοµένα διαγράφονται αµέσως από τη µνήµη
και το σκληρό δίσκο.

Σηµείωση:

Για να διασφαλίσετε τη µέγιστη ασφάλεια της λειτουργίας ασφαλείας δεδοµένων στο κιτ
ασφαλείας δεδοµένων, παρακαλούµε να τηρήσετε πιστά τα εξής:

Ο διαχειριστής παίζει σηµαντικό ρόλο στη διατήρηση της ασφαλείας. Προσέξτε ιδιαίτερα
στην επιλογή του ατόµου που θα αναλάβει τα καθήκοντα διαχειριστή για το κιτ ασφαλείας
δεδοµένων.

Μην παραλείπετε να αλλάζετε αµέσως τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή κάθε φορά
που ένα καινούριο άτοµο αναλαµβάνει καθήκοντα διαχειριστή.

Αλλάζετε τακτικά τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή (τουλάχιστον µία φορά κάθε 60
ηµέρες).

Κατά τη διαδικασία αλλαγής του κωδικού πρόσβασης διαχειριστή, ο τρέχων και ο νέος
κωδικός πρόσβασης διαχειριστή εµφανίζονται στην οθόνη. Βεβαιωθείτε ότι η διαδικασία
αυτή ολοκληρώθηκε σωστά.

Μην επιλέγετε ως κωδικό πρόσβασης διαχειριστή έναν αριθµό που οποιοσδήποτε θα
µπορούσε να µαντέψει εύκολα.

Οι ρυθµίσεις διαχειριστή είναι πολύ σηµαντικές για τη διαχείριση της ασφάλειας. Αν είναι
αναγκαίο να αποµακρυνθείτε από τη συσκευή κατά τη χρήση των ρυθµίσεων διαχειριστή,
βεβαιωθείτε ότι έχετε πιέσει το πλήκτρο [CA] για έξοδο από τις ρυθµίσεις διαχειριστή. Ο
διαχειριστής της συσκευής οφείλει να ενηµερώσει τους χρήστες ότι δεν θα έχουν
πρόσβαση στις ρυθµίσεις διαχειριστή χωρίς έγκριση.

Ο πελάτης φέρει την ευθύνη για τον έλεγχο παραγοµένων αντιγράφων εγγράφων και
εισερχοµένων φαξ κατά τη χρήση του κιτ ασφαλείας δεδοµένων.

Ακόµη κι αν έχετε εγκαταστήσει το κιτ ασφαλείας δεδοµένων, σηµειώστε πως µπορεί
κάποιος να διαβάσει τα δεδοµένα fax στο κουτί δηµόσιας µνήµης που χρησιµοποιείται
από το κιτ επέκτασης fax (AR-FX8).

MX-FRX5U.book 1 ページ 2007年3月20日 火曜日 午後5時8分

Advertising