Ρυθμισεισ ∆ιαχειριστη, Ρυθμισεισ ασφαλειασ, Ελληνικη – Sharp Funkcja identyfikacji użytkownika User Manual

Page 127

Advertising
background image

5

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

Μεταξύ των ρυθµίσεων διαχειριστή που χρησιµοποιούνται από το διαχειριστή για το κιτ ασφαλείας
δεδοµένων, το παρόν κεφάλαιο εξηγεί τις ρυθµίσεις που αφορούν τη λειτουργία ασφαλείας.
Οι εξηγήσεις που ακολουθούν θεωρούν δεδοµένο ότι η συσκευή διαθέτει λειτουργίες
εκτυπωτή, fax, δικτυακού σαρωτή και Internet fax, και ότι έχετε εγκατεστηµένη τη
Λειτουργική Μονάδα Επικοινωνίας Εφαρµογής.

ΛΙΣΤΑ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

Χρήση των ρυθµίσεων διαχειριστή

Ακολουθήστε τη διαδικασία που αναφέρει στις σελίδες 4 και 5 ο οδηγός ρυθµίσεων
διαχειριστή για συντονισµό των ρυθµίσεων στις ρυθµίσεις διαχειριστή.
Όταν έχετε εγκαταστήσει το κιτ ασφαλείας δεδοµένων, η καταχώριση του κωδικού
πρόσβασης διαχειριστή θα είναι απαγορευµένη για 5 λεπτά, αν καταχωρίστηκε
λανθασµένος κωδικός πρόσβασης διαχειριστή τρεις φορές στη σειρά.
Για επεξηγήσεις κάθε ρύθµισης, δείτε στις παρακάτω σελίδες.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Όταν έχει γίνει εγκατάσταση του κιτ ασφάλειας δεδοµένων, οι ρυθµίσεις που έχουν σχέση µε

την ασφάλεια (µε εξαίρεση τις [ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ SSL] και [ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ IPsec]) προστίθενται

στις ρυθµίσεις που εµφανίζονται όταν αγγίξετε το πλήκτρο [ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ].

Το µενού ρυθµίσεις ασφαλείας διαθέτει διάφορες οθόνες.
Αγγίξτε το πλήκτρο

στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης για µετάβαση στην επόµενη οθόνη.

Ονοµασία ρύθµισης

Σελίδα

Ονοµασία ρύθµισης

Σελίδα

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΝΗΜΗΣ

6

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ
ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

9

ΑΠΑΛΕΙΨΤΕ ΤΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ
ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

7

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ
ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΤΗΣ ΛΙΣΤΑΣ

9

ΑΠΑΛΕΙΨΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ
ΤΗΣ ΛΙΣΤΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡ.
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓ.

7

ΑΠΕΝΕΡΓ. ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΕΚΤΥΠ. ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΤΥΠ. ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ

10

ΑΠΑΛ. ΤΑ ∆Ε∆. ΤΟΥ ΒΙΒΛ. ∆ΙΕΥΘ./
ΤΑ ΚΑΤΑΧ. ∆Ε∆. ΣΤ. ΑΠΟΣ. ΕΙΚ.

7

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΘΟΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ
ΛΙΣΤΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

10

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΤΗΣ
ΑΠΑΛΟΙΦΗΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ

8

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ
ΠΛΗΚΤΡΟΥ ΕΠΑΝ-ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

11

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΤΆ
ΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ

8

ΞΕΚΛΕΙ∆ΩΜΑ

ΤΗΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

11

ΑΡΙΘ. ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΠΡΟΓ/ΤΟΣ ΑΥΤ.
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ

8

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΠΡΟΓ/ΤΟΣ
AUTO CLEAR ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

9

KIT ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ

11

СХИМЙУЕЙУ SSL

ЕНЕСГПРПЙЗУЗ IPsec

ЕККБИБСЙУЗ МНЗМЗУ

OK

СХИМЙУЕЙУ УХУФЗМБФПУ
СХИМЙУЕЙУ БУЦБЛЕЙБУ

MX-FRX5U.book 5 ページ 2007年3月20日 火曜日 午後5時8分

Advertising