Čeština – Sharp Funkcja identyfikacji użytkownika User Manual

Page 166

Advertising
background image

8

ČEŠTINA

POČET OPAKOVÁNÍ ODSTRANĚNÍ DAT

Tento program se používá k rozšíření funkce zabezpečení. Počet opakování mazání dat
funkcemi "VYMAZÁNÍ CELÉ PAMĚTI", "ODSTRAŇTE DATA UKLÁDÁNÍ DOKUMENTU DO
SOUBORU", "ODSTRAŇTE VŠECHNA DATA V SEZNAMU STAVU ÚLOH A
DOKONČENÝCH ÚLOH" nebo "ODSTRAŇTE DATA/OBRAZ ADRESÁŘE ODEŠLETE
REGISTROVANÁ DATA" lze nastavit na libovolné číslo od 1 do 7. Nastavení výrobce je 1.
Stiskněte tlačítko [POČET OPAKOVÁNÍ ODSTRANĚNÍ DAT] a pomocí tlačítka

nebo

nastavte požadovaný počet opakování.
Po dokončení stiskněte tlačítko [OK].
(Viz "Informace o nastavení opakování" na straně 9 této příručky.)

ZAPNUTÍ DOBY NÁVRATU DISPLEJE

Tento program se používá k automatickému vymazání všech dat v zařízení po zapnutí
napájení. Pro vymazání dat jsou k dispozici následující výběry: "CELÁ PAMĚŤ", "DATA
SOUBORŮ (VČETNĚ CHRÁNĚNÝCH/DŮVĚRNÝCH SOUBORŮ)", "DATA DOČASNÝCH
SOUBORŮ (VČETNĚ CHRÁNĚNÝCH SOUBORŮ)", "SEZNAM STAVU ÚLOH A
DOKONČENÝCH ÚLOH". Zaškrtněte políčka dat, která mají být automaticky vymazána po
zapnutí napájení. (K dispozici jsou dvě obrazovky. Pro přecházení mezi těmito obrazovkami
použijte tlačítko

nebo

.) Po vybrání dat, která mají být vymazána, stiskněte tlačítko

[OK].
Ve výchozím nastavení nejsou zaškrtnuta žádná políčka.

POČET OPAKOVÁNÍ PROGRAMU ZAPNUTÍ NÁVRATU DISPLEJE

Tento program se používá k rozšíření funkce zabezpečení. Počet opakování funkce
"ZAPNUTÍ DOBY NÁVRATU DISPLEJE" lze nastavit na libovolné číslo od 1 do 7. Nastavení
výrobce je 1.
Stiskněte tlačítko [POČET OPAKOVÁNÍ PROGRAMU ZAPNUTÍ NÁVRATU DISPLEJE] a
pomocí tlačítka

nebo

nastavte požadovaný počet opakování.

Po dokončení stiskněte tlačítko [OK].
(Viz "Informace o nastavení opakování" na straně 9 této příručky.)

POZNÁMKA
Pokud existuje úloha odeslání uloženého obrázku (úloha faxu, sí ové tiskárny nebo
internetového faxu)*, nebude po zapnutí napájení provedeno automatické vymazání.
* Mezi tyto úlohy patří nevytištěné přijaté faxy a internetové faxy; nepatří sem ovšem

data v pamě ové schránce faxu (kromě důvěrné pamě ové schránky).

Zrušení mazání po spuštění
Viz vysvětlení v části "Vymazání obrazovky 2" a "Zrušení mazání po spuštění" v
"VYMAZÁNÍ CELÉ PAMĚTI" na straně 6 této příručky.

POZNÁMKA
Tento program je k dispozici pouze, když je zaškrtnuté políčko "ZAPNUTÍ DOBY
NÁVRATU DISPLEJE".

MX-FRX5U.book 8 ページ 2007年3月20日 火曜日 午後5時8分

Advertising