Sharp Funkcja identyfikacji użytkownika User Manual

Page 168

Advertising
background image

10

ČEŠTINA

VYPÍNAJÍ SE TISKOVÉ ÚLOHY JINÉ NEŽ DRŽENÁ ÚLOHA

Pokud je vytištěný dokument po vytištění v režimu tiskárnu ponechán ve výstupní
přihrádce, může se dostat do rukou jiné osobě a způsobit únik informací. Tento program
slouží k zakázání všech tiskových úloh vyjma těch, jejichž tisk je třeba inicializovat z
ovládacího panelu tiskárny. Chcete-li tento program povolit, zaškrtněte políčko. Chcete-li
vytisknout některou úlohu, když je tento program povolen, vyberte možnost "Pouze
zadržet" v poli "Pozdržení" ovladače tiskárny a potom prove te příkaz tisku. Chcete-li
zahájit tisk, zavolejte soubor z ovládacího panelu zařízení pomocí funkce ukládání
dokumentů podle pokynů v části "VYVOLÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ SOUBORU" (strana 7-13
příručky "NÁVOD K OBSLUZE (všeobecné informace a obsluha kopírky)"). Pokud před
zahájením tisku vyberte příkaz "Pozdržet po tisku" nebo "Tisk vzoru", tisk neproběhne.
Úloha bude ale zařízení pozdržena a lze ji vytisknout z ovládacího panelu pomocí možnosti
"NASTAVENÍ ÚLOHY" funkce ukládání dokumentů podobně, jako úlohu "Pouze zadržet".

NASTAVENÍ ZOBRAZENÍ SEZNAMU STAVU ÚLOH A DOKONČENÝCH
ÚLOH

Toto nastavení slouží k výběru, zda se má zobrazit seznam úloh po výběru volby
"DOKONČENO" na obrazovce stavu úloh (strana 1-15 příručky "NÁVOD K OBSLUZE
(všeobecné informace a obsluha kopírky)"). (Toto nastavení lze provádět individuálně pro
režimy "ÚLOHA TISKU", "SKENOVAT DO", "ÚLOHA FAXU", "INTERN.-FAX" a "SKEN
Sharp OSA"*.) Seznam DOKONČENÉ ÚLOHY obsahuje a zobrazuje jména uživatelů
režimu tiskárny, příjemce faxů nebo obrázků a informace o odesilatelích přijatých faxů.
Pokud z bezpečnostních důvodů nechcete, aby tyto informace byly zobrazeny, pomocí
tohoto programu seznam zakažte.
Pokud u některého režimu nechcete, aby se zobrazilo tlačítko "DOKONČENO", které se
používá k zobrazení seznamu DOKONČENÉ ÚLOHY, zrušte zaškrtnutí. Chcete-li, aby se
toto tlačítko zobrazilo, zaškrtněte políčko. Po dokončení stiskněte tlačítko [OK].

* Tento seznam se zobrazí, je-li nainstalován komunikační modul aplikace (MX-AMX2).

MX-FRX5U.book 10 ページ 2007年3月20日 火曜日 午後5時8分

Advertising