Ρυθµίσεις ασφαλείας στην ιστοσελίδα – Sharp Funkcja identyfikacji użytkownika User Manual

Page 126

Advertising
background image

4

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Ρυθµίσεις ασφαλείας στην Ιστοσελίδα

Κατά τη χρήση της συσκευής ως δικτυακό εκτυπωτή και κατά τη λειτουργία Επίκλησης
Εκτύπωσης, το κιτ ασφαλείας δεδοµένων ενεργοποιεί τη πιστοποίηση χρήστη µε "ΌΝΟΜΑ
ΧΡΉΣΤΗ" και "ΚΩ∆.ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ". (Η λειτουργία Επίκλησης Εκτύπωσης επιτρέπει άµεση
εκτύπωση αρχείου που είναι σε προγενέστερα αποθηκευµένο FTP server από τον πίνακα
λειτουργίας της συσκευής χωρίς χρήση οδηγού εκτυπωτή. ∆είτε "Απευθείας εκτύπωση
αρχείου σε FTP server" στη σελίδα 5-7 στο "Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ (ως εκτυπωτής)".)
Η πιστοποίηση χρήστη ενεργοποιείται µε επιλογή του πλαισίου ελέγχου "Ενεργοποίηση
πιστοποίησης χρήστη" στην Ιστοσελίδα της συσκευής για ρυθµίσεις Επίκλησης
Εκτύπωσης. (Αυτό το πλαίσιο ελέγχου εµφανίζεται όταν κάνετε εγκατάσταση του κιτ
ασφαλείας δεδοµένων, και επιλέγεται από την αρχή (εµφανίζεται ένα σύµβολο ελέγχου)).
Οι απαιτήσεις του συστήµατος και η διαδικασία πρόσβασης στην Ιστοσελίδα που περιέχει
αυτό το πλαίσιο ελέγχου επεξηγούνται στο "ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩ
ΕΝΌΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ" στη σελίδα 5-2 στο "Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ (ως εκτυπωτής)". Το πλαίσιο
ελέγχου είναι στην οθόνη που εµφανίζεται στο βήµα 2 του "

■ Αποθήκευση ενός FTP server"

στη σελίδα 5-7 στο "Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ (ως εκτυπωτής)".

∆ιαδικασία άµεσης εκτύπωσης αρχείου σε FTP server όταν

ενεργοποιηθεί η πιστοποίηση χρήστη

Το όνοµα χρήστη και ο κωδ.πρόσβασης πρέπει να εισάγονται µετά την επιλογή του FTP
server που περιέχει το αρχείο που θα εκτυπωθεί από το πίνακα αφής της συσκευής.
Όταν επιλεχθεί ο FTP server στο βήµα 3 του "

■ Εκτύπωση ενός αρχείου σε FTP server

από τον πίνακα λειτουργίας της συσκευής" στη σελίδα 5-7 στο "Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ
(ως εκτυπωτής)", εµφανίζεται οθόνη που σας προτρέπει να καταχωρήσετε όνοµα
χρήστη και κωδ.πρόσβασης για τον FTP server.

Πιέστε το πλήκτρο [ΟΝΟΜΑ ΧΡΗΣΤΗ] για να καταχωρήσετε το δικό σας όνοµα χρήστη
και το πλήκτρο [ΚΩ∆.ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ] για καταχώριση του κωδικού πρόσβασης. Και στις
δύο περιπτώσεις θα εµφανισθεί οθόνη εισαγωγής γραµµάτων. Μόλις εισάγετε όνοµα
χρήστη/κωδ.πρόσβασης, αγγίξτε το πλήκτρο [OK].
Αφού καταχωρήσετε όνοµα χρήστη και κωδ.πρόσβασης, συνεχίστε από το βήµα 4 στη
σελίδα 5-8 στο "Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ (ως εκτυπωτής)".

Σχετικά µε τη µεταφορά αντιγραµµένων δεδοµένων
στη συσκευή

Αν έχετε εγκαταστήσει το κιτ ασφαλείας δεδοµένων και χρησιµοποιείτε την Ιστοσελίδα για
αντιγραφή δεδοµένων αποθηκευµένων µε τη λειτουργία Αρχειοθέτησης Εγγράφου σε έναν
υπολογιστή, τα αντιγραµµένα δεδοµένα µπορούν να µεταφερθούν µόνον πίσω στην αρχική
συσκευή από την οποία έγινε η αντιγραφή. Μεταφορά των δεδοµένων σε άλλη συσκευή δεν
είναι εφικτή ακόµη κι αν οι συνθήκες στις δύο συσκευές είναι οι ίδιες.
Το πλήκτρο [Επαναφορά από Η/Υ] θα εµφανιστεί µόνο στην Ιστοσελίδα και η µεταφορά
δεδοµένων πίσω στη συσκευή θα είναι εφικτή µόνον όταν επιλεχθεί ένας εµπιστευτικός φάκελος.

ПНПМБ ЧСЗУФЗ

КЩД. РСПУВБУЗУ

OK

БКХСЩУЗ

ЕЙУБГЕФЕ ФП ПНПМБ ЧСЗУФЗ КБЙ ФПН КЩДЙКП

РСПУВБУЗУ ГЙБ ФПН ÄÉAÊÏÌÉÓÔÇ FTP.

MX-FRX5U.book 4 ページ 2007年3月20日 火曜日 午後5時8分

Advertising