Polski, Wymaż całą pamięć – Sharp Funkcja identyfikacji użytkownika User Manual

Page 140

Advertising
background image

6

POLSKI

WYMAŻ CAŁĄ PAMIĘĆ

Ten program służy do ręcznego kasowania wszystkich danych z pamięci i dysku twardego
urządzenia.
Program nie umożliwia jednak kasowania poniższych typów danych. Do ich usuwania
służy program "SKASUJ DANE Z KSIĄŻKI ADRES./DANE ZAREJESTR. W PRZESŁ.
OBR.", opisany na stronie 7.

KOMÓRKA PAMIĘCI EMISJI INDYWIDUALNEJ /GRUPOWEJ /PROGRAMOWEJ*

TABLICA STEROWANIA NADAWCY

KOMÓRKA PAMIĘCI ODPYTYWANIA / PAMIĘCI POUFNEJ*

DANE NADAWCY

ZEZWALA/ODRZUCA DANE USTAWIEŃ DOT. ODBIORU (WŁĄCZNIE Z NUMEREM
HASŁA PRZEPYTYWANIA)

PRZEŚLIJ INFORMACJE DALEJ.

* Dane obrazu zachowane w komórce pamięci są kasowane w celu wykonania tego

programu (WYMAŻ CAŁĄ PAMIĘĆ).

Dotknij przycisku [WYMAŻ CAŁĄ PAMIĘĆ]. Wyświetlony zostanie poniższy ekran z
monitem o potwierdzenie wyboru ("TAK" lub "NIE").

[Ekran wymazywania 1]

Aby powrócić do ekranu menu "OCHRONA
DANYCH", dotknij przycisku [NIE].

Aby skasować z pamięci wszystkie dane,
wybierz przycisk [TAK]. Wyświetlony zostanie
komunikat "PROSZĘ CZEKAĆ.", a następnie
- poniższy ekran.

[Ekran wymazywania 2]

Podczas kasowania danych wyświetlany jest
procent kasowanych danych i liczba
powtórzeń.

Po skasowaniu danych zasilanie zostaje
wyłączone i włączone ponownie.

UWAGA
Operator powinien uruchomić to ustawienie w przypadku zrezygnowania z modułu
ochrony danych lub zmiany właściciela urządzenia z modułem ochrony danych. Po
uruchomieniu ustawienia administrator nie powinien odchodzić od urządzenia do
momentu potwierdzenia, że kasowanie danych zostało zakończone.

Aby anulować wymazywanie danych w trakcie procesu
Dotknij przycisku [ANULUJ]. Wyświetlony zostanie ekran wprowadzania hasła
administratora. Wprowadź hasło administratora za pomocą przycisków numerycznych.
Kasowanie danych zostanie zatrzymane natychmiast po wprowadzeniu prawidłowego
hasła administratora; zasilanie urządzenia zostanie na chwilę wyłączone, a następnie
automatycznie włączone. Dane skasowane przed wprowadzeniem hasła
administratora nie zostaną przywrócone (zostaną utracone).

SKASUJ CA£¡ PAMIÊÆ.

(BEZ KSI¡¯KI ADRESOWEJ /

BEZ DANYCH Z LISTY NADAWCY.)

NIE

TAK

100%

50%

0%

(50.0%)

(1/1 czas)

SKASUJ CA£¡ PAMIÊÆ. PO SKASOWANIU

NASTÊPUJE AUTOMATYCZNY RESTART.

ANULUJ

MX-FRX5U.book 6 ページ 2007年3月20日 火曜日 午後5時8分

Advertising