Όταν έχετε εγκαταστήσει το κιτ ασφαλείας δεδοµένων – Sharp Funkcja identyfikacji użytkownika User Manual

Page 125

Advertising
background image

3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Όταν έχετε εγκαταστήσει το κιτ ασφαλείας

δεδοµένων

Όταν έχετε εγκαταστήσει το κιτ ασφαλείας δεδοµένων, το
εξής εικονίδιο εµφανίζεται στο πίνακα αφής. Αγγίξτε το
( ), για να δείτε στοιχεία της έκδοσης του κιτ ασφαλείας
δεδοµένων.

Όταν έχετε εγκαταστήσει το κιτ ασφαλείας δεδοµένων, γίνεται αυτόµατη απαλοιφή
δεδοµένων που απέµειναν στη συσκευή µετά από κάθε εργασία αντιγραφής και fax.
Όταν αρχίζει η απαλοιφή δεδοµένων, το ακόλουθο µήνυµα εµφανίζεται για 6 δευτερόλεπτα*.

* Μπορείτε να αλλάξετε τη διάρκεια εµφάνισης

του µηνύµατος µε τη ρύθµιση διαχειριστή
"ΡΥΘΜΙΣΗ

ΧΡΟΝΟΥ

ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ".

(Ανατρέξτε στις πληροφορίες που παρέχει ο
οδηγός ρυθµίσεων διαχειριστή στη σελίδα 10.)

Σχετικά µε εµπιστευτικούς φακέλους και εµπιστευτικά
αρχεία στη λειτουργία Αρχειοθέτησης Εγγράφων

Αν καταχωρισθεί λανθασµένος κωδικός πρόσβασης τρεις φορές στη σειρά για ένα
συγκεκριµένο εµπιστευτικό φάκελο ή αρχείο σε συσκευή που έχει εγκατεστηµένο το κιτ
ασφαλείας δεδοµένων, ο φάκελος ή το αρχείο θα κλειδώσει (δεν θα επιτρέπεται καµία
λειτουργία µε χρήση αυτού του φακέλου ή αρχείου). Για να ξεκλειδώσετε το φάκελο ή το
αρχείο, πρέπει να χρησιµοποιήσετε το "ΞΕΚΛΕΙ∆ΩΜΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ
ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ" (σελίδα 11 στο παρόν εγχειρίδιο) στις ρυθµίσεις διαχειριστή.

Περιορισµοί σε διαδοχική αντιγραφή και διαδοχική εκτύπωση

∆ιαδοχική αντιγραφή και εκτύπωση λειτουργούν όπως φαίνεται παρακάτω µε συγχρονισµό
κεντρικής συσκευής µε συσκευή-πελάτη (µε ή χωρίς εγκατάσταση του κιτ ασφαλείας δεδοµένων).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Αν σβήσετε τη συσκευή κατά την εκκαθάριση δεδοµένων από τον οδηγό σκληρού
δίσκου ή πριν τελειώσουν οι εργασίες, ίσως δεν γίνει πλήρης απαλοιφή δεδοµένων. Αν
δεν θέλετε να µείνουν µερικώς διαγραµµένα δεδοµένα αφού σβήσετε τη συσκευή,
συνιστάται η χρήση της ρύθµισης διαχειριστή "ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΝΗΜΗΣ" (σελίδα 6 στο
παρόν εγχειρίδιο) για ολοκλήρωση της εκκαθάρισης δεδοµένων πριν τον τερµατισµό.

Συσκευή-πελάτης

Κιτ ασφαλείας δεδοµένων: Ναι Κιτ ασφαλείας δεδοµένων: Όχι

Κεντρική
συσκευή

Κιτ

ασφαλείας

δεδοµένων: Ναι

Η χρήση διαδοχικής λειτουργίας
είναι δυνατή. Τα δεδοµένα
απαλείφονται και από τις δύο
συσκευές - κεντρική και πελάτη.

Η

χρήση

διαδοχικής

λειτουργίας

δεν

είναι

δυνατή.

Κιτ

ασφαλείας

δεδοµένων: Όχι

Η

χρήση

διαδοχικής

λειτουργίας είναι δυνατή. Τα
δεδοµένα

απαλείφονται

από τη συσκευή-πελάτη.

Η

κανονική

διαδοχική

λειτουργία είναι δυνατή.

ДЙБГСБЦПНФБЙ ДЕДПМЕНБ.

MX-FRX5U.book 3 ページ 2007年3月20日 火曜日 午後5時8分

Advertising