Ελληνικη, Απαλειψτε τα ∆ε∆ομενα αρχειοθετησησ εγγραφου – Sharp Funkcja identyfikacji użytkownika User Manual

Page 129

Advertising
background image

7

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΑΠΑΛΕΙΨΤΕ ΤΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

Το παρόν πρόγραµµα χρησιµοποιείται για απαλοιφή δεδοµένων που αποθηκεύθηκαν µε την
λειτουργία αρχειοθέτηση εγγράφου. Επίσης απαλείφονται δεδοµένα καθορισµένα ως "ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ"
ή "ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ". Για εκκαθάριση δεδοµένων που είναι αποθηκευµένα στον κύριο φάκελο και
στον ειδικό φάκελο µε τη λειτουργία "ΑΡΧΕΙΟ", επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου "∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΟΥ
(ΣΥΜΠ. ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ/ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ)". Για απαλοιφή δεδοµένων
αποθηκευµένων µε "ΓΡΗΓΟΡΟ ΑΡΧΕΙΟ", επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου "∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΓΡΗΓΟΡΟΥ
ΑΡΧΕΙΟΥ (ΣΥΜΠ. ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ)". Μόλις επιλέξετε δεδοµένα προς
απαλοιφή, αγγίξτε το πλήκτρο [ΑΠΑΛΟΙΦΗ]. Θα λάβετε µήνυµα που ζητά επιβεβαίωση απαλοιφής
("ΝΑΙ" ή "ΌΧΙ"). Με το πλήκτρο [ΝΑΙ] αρχίζει η απαλοιφή επιλεγµένων δεδοµένων. Κατά την
απαλοιφή, έχετε ποσοστιαία ένδειξη της εξέλιξης και του αριθµού επαναλήψεων. Μόλις τελειώσει, η
συσκευή θα κλείσει προσωρινά και θα γίνει αυτόµατη επανεκκίνηση.

ΑΠΑΛΕΙΨΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΛΙΣΤΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡ. ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓ.

Η ρύθµιση χρησιµεύει για απαλοιφή όλων των δεδοµένων (ονοµάτων χρηστών εκτυπωτή,
προορισµών αποστολής fax/ εικόνων, στοιχείων αποστολέων παραληφθέντων fax και της
ολοκληρωµένης ουράς SharpOSA*) από τη λίστα που εµφανίζεται όταν επιλέξετε
"ΟΛΟΚΛΗΡΩΘ." στην οθόνη κατάστασης εργασιών (σελίδα 1-15 στις "Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ
(για γενικές πληροφορίες και χρήση του φωτοαντιγραφικού)"). Για απαλοιφή δεδοµένων,
αγγίξτε το πλήκτρο [ΑΠΑΛΕΙΨΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΛΙΣΤΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡ. ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓ.]. Θα δείτε µήνυµα που ζητά επιβεβαίωση της απαλοιφής ("ΝΑΙ" ή
"ΌΧΙ"). Με το πλήκτρο [ΝΑΙ] αρχίζει η απαλοιφή επιλεγµένων δεδοµένων. Κατά την απαλοιφή,
έχετε ποσοστιαία ένδειξη της εξέλιξης και του αριθµού επαναλήψεων. Μόλις τελειώσει, η
συσκευή θα κλείσει προσωρινά και θα γίνει αυτόµατη επανεκκίνηση.
* Η λίστα αυτή εµφανίζεται όταν έχετε εγκαταστήσει τη Λειτουργική Μονάδα Επικοινωνίας

Εφαρµογής (MX-AMX2).

ΑΠΑΛ. ΤΑ ∆Ε∆. ΤΟΥ ΒΙΒΛ. ∆ΙΕΥΘ./ΤΑ ΚΑΤΑΧ. ∆Ε∆. ΣΤ. ΑΠΟΣ. ΕΙΚ.

Το πρόγραµµα αυτό χρησιµοποιείται για απαλοιφή των σηµείων που φαίνονται παρακάτω,
που δεν µπορούν να διαγραφούν ή να αρχικοποιηθούν µε χρήση του προγράµµατος
"ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΝΗΜΗΣ" (σελίδα 6) ή του προγράµµατος "ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΩΝ" ("Ο∆ΗΓΟΣ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ", σελίδα 15).

ΚΟΥΤΙ ΜΝΗΜΗΣ ΑΤΟΜΙΚΟ/ΟΜΑ∆ΙΚΟ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ/ΑΝΑΜΕΤΑ∆ΟΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ

ΚΟΥΤΙ ΜΝΗΜΗΣ ΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΗΨΗ (POLLING)/ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ

∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ

ΑΠΟ∆ΟΧΗ/ΑΠΟΡΡΙΨΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜ. ΤΟΥ
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΥ ΚΩ∆ΙΚΟΥ ΠΡΟΣΒ. ΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΗΨΗ (POLLING))

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Επιλέξτε πλαίσια ελέγχου στοιχείων προς απαλοιφή. (Υπάρχουν δύο οθόνες. Αγγίξτε τα
πλήκτρα

ή

για µετάβαση από τη µία οθόνη στην άλλη.) Για απαλοιφή δεδοµένων,

αγγίξτε το πλήκτρο [ΑΠΑΛΟΙΦΗ]. Ένα µήνυµα θα ζητά επιβεβαίωση απαλοιφής ("ΝΑΙ" ή
"ΌΧΙ"). Με το πλήκτρο [ΝΑΙ] θα ξεκινήσει η απαλοιφή των επιλεγµένων δεδοµένων. Κατά
την απαλοιφή, έχετε ποσοστιαία ένδειξη της εξέλιξης και του αριθµού επαναλήψεων. Μόλις
τελειώσει, η συσκευή θα κλείσει προσωρινά και θα γίνει αυτόµατη επανεκκίνηση.

MX-FRX5U.book 7 ページ 2007年3月20日 火曜日 午後5時8分

Advertising