Αριθμοσ προϊοντοσ – Sharp Funkcja identyfikacji użytkownika User Manual

Page 133

Advertising
background image

11

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΚΤΡΟΥ ΕΠΑΝ-ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Η ρύθµιση χρησιµεύει για την απενεργοποίηση του πλήκτρου [ΕΠΑΝΑΠΟΣΤΟΛΗ], που
χρησιµοποιείται για τη µετάδοση στον τελευταίο προορισµό προς τον οποίο έχει γίνει
αποστολή. Για να απενεργοποιήσετε την εµφάνιση του πλήκτρου [ΕΠΑΝΑΠΟΣΤΟΛΗ],
αγγίξτε το πλαίσιο ελέγχου ώστε να εµφανιστεί σύµβολο ελέγχου. Όταν το πλήκτρο
[ΕΠΑΝΑΠΟΣΤΟΛΗ] είναι απενεργοποιηµένο, δεν εµφανίζεται στις κύριες οθόνες των
λειτουργιών fax, Internet fax και σαρωτή scanner mode (σελίδα 1-4 στις Οδηγίες Χειρισµού
Κιτ Επέκτασης Fax AR-FX8 και σελίδα 1-11 στις "Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ (για αποστολή
εικόνας)"). (Κανονικά το πλήκτρο εµφανίζεται στις οθόνες αυτές.)

ΞΕΚΛΕΙ∆ΩΜΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ
ΕΓΓΡΑΦΟΥ

Αυτό το πρόγραµµα χρησιµοποιείται όταν ένα αρχείο ή ένας φάκελος έχει κλειδώσει
(απαγορεύεται η λειτουργία του) λόγω καταχώρισης λανθασµένου κωδικού πρόσβασης.
Αγγίξτε το πλήκτρο [ΑΠΟ∆ΕΣΜΕΥΣΗ] στην οθόνη "ΞΕΚΛΕΙ∆ΩΜΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ" για να ξεκλειδώσετε κάθε κλειδωµένο αρχείο ή
φάκελο. Αν δεν υπάρχουν κλειδωµένα αρχεία ή φάκελοι, το "ΞΕΚΛΕΙ∆ΩΜΑ ΤΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ" γίνεται γκρι στην οθόνη του
µενού "ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ".

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Για αρχική ενεργοποίηση της λειτουργίας ασφαλείας, πρέπει να χρησιµοποιήσετε µια
ρύθµιση διαχειριστή για καταχώριση του κωδικού προϊόντος (κωδ. πρόσβασης). Το όνοµα
της ρύθµισης διαχειριστή που χρησιµοποιείται για το σκοπό αυτό είναι "ΚΙΤ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ". Παρακαλούµε να ζητήσετε τον κωδικό προϊόντος από τον αντιπρόσωπό
σας.

Αγγίξτε το πλήκτρο [ΚΙΤ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ], καταχωρίστε τον κωδικό προϊόντος
µε τα πλήκτρα αριθµών και µετά αγγίξτε το πλήκτρο [ΕΙΣΑΓΩΓΗ].

Αν καταχωρισθεί λανθασµένος αριθµός...
Θα εµφανιστεί µήνυµα που σας ζητά να ελέγξετε πάλι τον αριθµό προϊόντος.

Αν καταχωρισθεί ο σωστός αριθµός…
Θα εµφανιστεί µήνυµα µε την οδηγία να κλείσετε την τροφοδοσία και µετά να την
ξανανοίξετε. Αγγίξτε το πλήκτρο [OK] µόλις τελειώσετε την ανάγνωση του µηνύµατος.
Κλείστε πρώτα το διακόπτη ρεύµατος και µετά τον κεντρικό διακόπτη ρεύµατος. Η
λειτουργία ασφαλείας θα ενεργοποιηθεί όταν ανοίξετε πάλι την συσκευή.

Από τη στιγµή που θα ενεργοποιηθεί η λειτουργία ασφαλείας, το πλήκτρο [ΚΙΤ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ] δεν θα εµφανίζεται πλέον στην οθόνη καταχώρισης κωδικού
προϊόντος.

MX-FRX5U.book 11 ページ 2007年3月20日 火曜日 午後5時8分

Advertising