Nastavení administrátora, Bezpečnostní nastavení, Čeština – Sharp Funkcja identyfikacji użytkownika User Manual

Page 163

Advertising
background image

5

ČEŠTINA

NASTAVENÍ ADMINISTRÁTORA

V této části jsou popsána nastavení administrátora, která používá administrátor pro sadu
ochrany dat; v této části jsou popsána nastavení, která souvisejí s funkcí zabezpečení.
Následující informace vycházejí z toho, že zařízení je vybaveno funkcemi tiskárny, faxu,
sí ového skeneru a Internetového faxu a že je nainstalován komunikační modul aplikace.

SEZNAM NASTAVENÍ ADMINISTRÁTORA

Používání nastavení administrátora

Při konfiguraci nastavení administrátora postupujte podle pokynů na straně 4 a 5 v
průvodci nastavením administrátora.
Je-li nainstalována sada ochrany dat, bude zadání hesla administrátora na 5 minut
zablokováno, pokud zadáte 3krát po sobě nesprávné heslo administrátora.
V následující části jsou popsána jednotlivá nastavení.

BEZPEČNOSTNÍ NASTAVENÍ

Je-li nainstalována sada ochrany dat, budou přidána nastavení související se
zabezpečením (vyjma [NASTAVENÍ SSL] a [POVOLIT IPsec]) přidána do nastavení, která se
zobrazí po stisknutí tlačítka [BEZPEČNOSTNÍ NASTAVENÍ].

Nabídka bezpečnostních nastavení se skládá z několika obrazovek.
Chcete-li přejít na následující obrazovku, stiskněte tlačítko

v pravém dolním rohu obrazovky.

Název nastavení

Strana

Název nastavení

Strana

BEZPEČNOSTNÍ NASTAVENÍ

VYMAZÁNÍ CELÉ PAMĚTI

6

VYPÍNÁ SE UKLÁDÁNÍ
DOKUMENTU DO SOUBORU

9

ODSTRAŇTE DATA UKLÁDÁNÍ
DOKUMENTU DO SOUBORU

7

VYPÍNÁ SE TISK SEZNAMU

9

ODSTRAŇTE VŠECHNA DATA V
SEZNAMU STAVU ÚLOH A
DOKONČENÝCH ÚLOH

7

VYPÍNAJÍ SE TISKOVÉ ÚLOHY
JINÉ NEŽ DRŽENÁ ÚLOHA

10

ODSTRAŇTE DATA/OBRAZ
ADRESÁŘE ODEŠLETE
REGISTROVANÁ DATA

7

NASTAVENÍ ZOBRAZENÍ
SEZNAMU STAVU ÚLOH A
DOKONČENÝCH ÚLOH

10

POČET OPAKOVÁNÍ
ODSTRANĚNÍ DAT

8

VYPÍNÁ SE OPĚTOVNÉ
ODESLÁNÍ KLÍČE

11

ZAPNUTÍ DOBY NÁVRATU
DISPLEJE

8

POVOLÍ ODBLOKOVÁNÍ
VÝSTUPNÍ OPERACE PLNĚNÍ
DOKUMENTY

11

POČET OPAKOVÁNÍ PROGRAMU
ZAPNUTÍ NÁVRATU DISPLEJE

8

PRODUKTOVÝ KLÍČ

POČET OPAKOVÁNÍ NÁVRATU
DISPLEJE NA KONCI ÚLOHY

9

SADA OCHRANY DAT

11

NASTAVENÍ SSL

POVOLIT IPsec

VYMAZÁNÍ CELÉ PAMÌTI

OK

SYSTÉMOVÁ NASTAVENÍ
BEZPEÈNOSTNÍ NASTAVENÍ

MX-FRX5U.book 5 ページ 2007年3月20日 火曜日 午後5時8分

Advertising