Sharp Funkcja identyfikacji użytkownika User Manual

Page 136

Advertising
background image

2

POLSKI

Tworzenie kopii zapasowych i kasowanie danych

zachowanych przy użyciu funkcji przechowywania
dokumentów

Dane zachowane wcześniej w pamięci urządzenia przy użyciu funkcji przechowywania
dokumentów są podczas instalowania modułu ochrony danych kasowane. Z tego
względu wszelkie dane, które mają być zachowane, są przed instalowaniem modułu
ochrony danych kopiowane do komputera, a po zainstalowaniu modułu ochrony
danych i skasowaniu danych instalacyjnych - przywracane do urządzenia. (Czynności
te są zwykle wykonywane w trakcie instalacji przez technika serwisowego).
Po zainstalowaniu modułu ochrony danych w celu przywracania danych z komputera
do urządzenia można stosować tylko poufne foldery. Przed przywróceniem danych do
urządzenia należy utworzyć poufny, w zależności od potrzeb, folder lub foldery. Aby
uzyskać informacje o procedurach dotyczących zapisywania danych na komputerze i
przywracaniu danych z komputera do urządzenia, patrz rozdział pomocy
Katalogowanie dokumentów na stronie sieci Web urządzenia.

O hasłach do stron sieci Web

W przypadku wprowadzenia niepoprawnego hasła dla nazw "user" i (lub) "admin" trzy
razy z rzędu przy próbie dostępu do stron internetowych urządzenia z modułem
ochrony danych, dostęp do stron, które wymagają wprowadzenia hasła dla
użytkowników "user" lub "admin" zostanie zablokowany na 5 minut.

UWAGA
Po zainstalowaniu modułu ochrony danych niektóre procedury obsługi urządzenia
ulegają zmianie. W "INSTRUKCJI OBSŁUGI (kopiarka i informacje ogólne)" objaśnione
zostały procedury obsługi urządzenia, mające zastosowanie, gdy moduł ochrony
danych nie jest zainstalowany. W niniejszej instrukcji omówiono zmiany tych procedur,
które zostają wprowadzone po zainstalowaniu modułu ochrony danych.

MX-FRX5U.book 2 ページ 2007年3月20日 火曜日 午後5時8分

Advertising